Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1925. január-december (23. évfolyam, 1-54. szám)

Betűsoros tárgymutató

■ %, BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „VASVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA“ 1925. ÉVFOLYAMÁHOZ. , Oldal A. Á. Alapítványok érintetlen fenntartása 76 Anyakönyvi kivonat és családi értesítő kiállásáért járó dijak újabb szabályozása 27 Anyakönyvi kivonatok és családi értesítők kiállítá­sáért járó dijak elszámolása 121 Aratási és cséplési munkák zavartalan elvégzésének biztosítása 41 Alispáni előterjesztés a vármegyei nyugdíjas alkal­mazottak vasúti menetdijkedvezményének meg­váltására 75 Alispán részére a törvényhatósági bizottság felhatal­mazása- a rendelkezési alapból kulturális stb. célokra 100 aranykoronát meg nem haladó ösz- szegek utalványozására 66 Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület, tanuló­inak nyaraltatási akciójának előmozdítása 134 Alsó László dr. „A községjegyző jogállása“ cimü művének ajánlása 306 Altiszti és szolgaszemélyzet (vármegyei) részére dísz­ruhák beszerzése 309 Ausztriába munkakeresés céljából utazni óhajtók útleveleinek kiállítása 120 Ausztriához csatolt területen közalkalmazottak illet­ményei 144 Államadóssági kötvények beszállítása 80 Állami közutak átkelési szakaszai után esedékes hoz­zájárulások befizetése 28 Állami kezelés alatt álló erdők után kivetendő erdő­kezelési járulékok beszedése 61 Állami rendőrség területi tagozódása tárgyában a m. kir. Belügyminister 125235—1925. VI. sz rendelete 109 Állami és törvényhatósági utakon a hó eltávolitási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 298 Államépitészeti hivatal személyzetének karácsonyi segélye 310 Állatbetegségekről (ragadós) összeállított heti kimu- tatások 6 13, 18, 29, 35, 40, 45, 51, 60, 64, 70, 74, 78, 83, 88, 98, 101, 108, 112, 122, 126, 132, 137, 142, 146, 154, 183, 190, 198, 202, 206, 213, 219, 230, 240, 246, 251, 261, 268, 284, 289, 300, 308, 318. Állatbetegségek megállapítása és megszűnése ese­tén szerkesztendő jegyzőkönyvek 104 Általlános kereseti adónak a legtöbb adótfizető tör­vényhatósági bizottsági tagok névjegyzékének ösz- szeállitásánál a beszámítása 144 Árvaházi tan és segédszemélyzet karácsonyi se­gélye 291 Árvaházi személyzet előlege 296 Árlejtési hirdetmény 189 Oldal Árverési hirdetmények 5 34, 63, 64, 70, 97, 107, 111, 112, 126, 130, 206, 268, 307. Ásványvizek (természetes) rendelésének az állam- kincstár, tvvábbá más állami, vagy nyilvános felügyelet alatt álló alapok részére — mellőzése 1 B. Belügyminister 117618—X. B. M. számú körren­deleté a rendőri büntető eljárásban a büntető­parancs kibocsátásának szabályozásáról 3 Belügyi Közlöny 1925. évre esedékes és hátralékos előfizetési dijainak befizetése 49 Belügyminister 94799—25. sz. körrendeleté a vár­megyei háztartás egyensúlyának megóvása az aranykorona szorzószámában beállott változás ellenére 203 Benda László tanító szombathelyi lakósnak a „Vas­megyei Tanítók Lapja“ kiadójának bejelentése a lap megindításáról 39 Berkes Lajos ikervári lakós kérelme munkásháztelek megvásárolhatására 53 Berlinben megjelenő „Berliner Tageblatt“ cimü napilap terjesztési tilalmának hatálytalanítása 228 Bérkocsiszabályrendelet (vármegyei) díjtételeinek módosítása 17 Bécsben megjelenő „Reichspost“ cimü napilap ki­tiltásának hatálytalanítása 96 Bérkocsiszabályrenüelet díjtételeinek aranykorona alapon rendezése 66 Biró István dr. vármegyei árvaszéki tb. ülnöknek adott engedély, joggyakorlatnak a várm. tiszti főügyész irodájában gyakorolhatásra 54 Biró István dr. vm. 1b. árvaszéki ülnök szabad­sága 140 Böhm Vilmos „Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen“ cimü müve terjesztésének eltiltása 99 Budapesti orosz diplomáciai missió működésének megszüntetése 28 Büntető parkncs kibocsátásának szabályozása rend­őri büntető eljárásban 3 C. Cs. Celldömölk—kemenesaljai közkórház 1925. évi költségelőirányzata 48 Celldömölki alapítványi közkórháznak a vármegye tulajdonába és kezelésébe átvétele 85 Celldömölk község kövezetvámszedési jogára vonat­kozó alapdijtételek 193

Next

/
Thumbnails
Contents