Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1924. január-december (22. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

Cseh-Szlovák köztársasággal kötött pénzügyi és hiteleügyi egyezmények és megállapodások be­cikkelyezéséről szóló törvény életbeléptetése 338 Chernél Ernő tb. főszolgabíró helyettesíti Horváth Andor főszolgabírót 297 Chicagóban megjelenő „Bérmunkás“ cimü időszaki sajtótermék terjesztésének eltiltása 312 Csizmadia László vm. főlevéltárnok szabadsága 143, 194 Csizmadia László vármegyei főlevéltárnok végkielé­gítése 172 D. „Das Neue Reich“ cimü hetilap terjesztési tilalmá­nak hatálytálanitása 48 Deutschösterreichise Abend Zeitung cimü napilap terjesztésének eltiltása 187 Der König und sein Reichsverweser cimü könyv terjesztésének eltiltása .194 Dijnokok (2 ideiglenes) engedélyezése az alispáni hivatalnál • 46 Dobos Gyula bejelenti, hogy a „Nyugati Újság“ c. politikai hetilap felelős szerkesztői teendőivel Fehér Károlyt bízta meg 339 Dohánycsempészetnél követendő eljárás 176 Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő szerkeszté­sében „Magyar Ugar“ cimen kiadott időszaki sajtóiéi mék megjelenésének engedélyezése 17 Döbrentey Antal^ tb. főszolgabíró szabadsága 177, 318 Döbrentey Antal tb. főszolgabíró helyettesíti Oswald Jenő főszolgabírót 243 Dötsch-féle zsirfesték 1924. évre érvényes egység­árainak megállapítása 128 „Dunántúli Estilap“ cimü politikai napilap uccai terjesztésére adott engedély meghosszabbítása 60 199, 274. „Dunántúli Népújság“ cimü politikai hetilap meg­indítása 346 E. Ebadó behajtása és beszállítása 145 Ebadónak (vármegyei) felemelése 206 Egyenruhaviselés idegen állampolgárok által 123 Első Magyar Általános Biztositó Társaság ajánlata gyám- és gondnokhatóság alatt állók ingó és in­gatlanak biztositatása tárgyában 359 Elmegyógyintézetek (államiak) uj elnevezése 346 Erkölcsi bizonyítványok kiállítása 19 Előfogati váltságdíjak kivetése az 1923—24. évekre 54 Erdőőrök (járási) természetbeni járandóságának és napidijainak rendezése 108, 288 Erdőőrök (járási) illetményét képező rőzse értékéi­nek megállapítása 184 Erdőőri és vadőri szakvizsgákra vonatkozó hirdet­mény , 275 Erdei (uj jóváhagyott) érték és árszabályzat életbe­léptetése 131 Erdei érték és árszabályzat emelése 145, 223 Erdei tüzek megakadalyozása 197 Erdőkben és azok közelében való tüzelés szabá­lyozása 197 Északamerikai kivándorlás beszüntetése 219 F. Fahasználati engedélyek előzetes megszerzése 220 Farkas Dezső dijnok temetési járuléka 183 Faiskola-felügyelők felemelt látogatási dijainak jóvá­hagyása 220 Oldal „Falu“ Szövetség alapitó tagsági dijainak kiegészí­tését kéri 259 Feldmann Bódog dr. körorvos helyettesíti dr. Matics Jenő járásorvost 262 Felsőrönök község a jakabháza—rábakisfaludi vici­nális utat a vicinális utak hálózatából kihagyni kéri 272 Fehér Károly megbízatása a „Nyugati Újság“ cimü politikai hetilap felelős szerkesztői teendőivel 339 Feltétlen erdőtalajjal biró területek eladásának kor­látozása 93 Fizetési eszközökkel elkövetett visszaélésekről szóló 1922. évi 6700 M. E. rendelet alapján folya­matba tett kihágási ügyek elévülési ideje 111 Folyam- és kultúrmérnöki hivatalok hatósági szak­értői működéséért járó utiátalány és napidijnak aranykoronában való megállapítása 227 Főlevéltárnoki (vármegyei) állásra pályázat 205, 212 Földmunkások vállalkozó szövetkezeteinek munká­val való ellátásáról tájékoztató 208 Földmivelésügyi Minister 37000—1924. VI. 2 sz. rendelete az országos gazdasági Munkáspénztár részére járó dijaknak valamint a pénztár által fizetendő segélyeknek szabályozásáról szóló 1922. évi II. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 14700—1923. VI. 2. sz. rendelet ‘módosítása tárgyában 235 Fölnagy György őriszentpéteri anyakönyvvezető helyettes felmentése 230 Főszolgabirák által székhelyeiken kivül t. andó tárgyalások napjainak megállapítása 1924. évre 11. Füzérradványi szolgabirói kirendeltség működésének megkezdése 228 G. Gabonaüszög elleni védekezésről illetve a vetőmag kötelező csávázásáról szabályrendelet 58 Gazdasági cseléd családtagjainak munkaerejét cseléd- , tartó gazda külön díjazás nélkül nem igényel­heti 192 Galba Vince tb. főszolgabíró szabadsága 224 Galba Vince tb. főszolgabíró helyetesiti Pósfay Gusztáv celldömölki járási főszolgabírót 254 Gersei adóügyi jegyzői állás betöltése 18 Gerlits Sándor árvaházi-igazgató gondnoknak a VII-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába léptetése 207 Gerlits Elek tb főszolgabíró helyetesiti dr- Tulok Lajos járási főszolgabírót 215, 315 Gerlits Elek tb. főszolgabíró szabadsága 275 Gerlits Elek tb. főszolgabíró áthelyezésével kap­csolatos utazás alkalmával felmerülő költségei megtérítése 349 Géperejű jármüvek községi közmunkával való meg­rovásánál követendő eljárás 301 Géperejű jármüvek közúti forgalmáról szóló 57000— 1910. B. M. sz. rendelet 56. §-ának módost táss 345 Gépereü járművek után szolgáltatandó 1920—1921. évi községi közmunkának, valamint a községi közmuka mérvének megállapítása 20 Gondnokoltak gyámpénztári tökéi után kijáró közös kamatkulcs megállapítása 1924. év I. felére 224 Gronpthévich Dimitrié szerb-horvát-szlovén kon­zulnak támogatása 262 Gótzy Mihály dr. szombathelyi premontrei kano­nok elveszett útlevelének megsemmisítése 348 Guary Ernő vármegyei főlevéltárnok szabadsága 285 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents