Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1924. január-december (22. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

Gy. Gyámpénztár (vármegyei) 1918—1919. évi szám­adásának közzététele 26, 169 Gyámpénztár (vármegyei) 1918—1919. évi szám­adása és mérlege tárgyában a törvényhatósági bizottság véghatarozata 169 Gyámpénztár (vármegyei) 1920—1922. évi szám­adásának közzététele 135 Gyámpénztár (vármegyei) 1920—1922. évi szám­adása és mérlege tárgyában a törvényhatósági bizottság véghatározata 175 Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet 4. §-ának megváltoztatása 53, 198, 326 Gyámpénztári tőkék után az 1923. év 11. felére járó kamatkulcs megállapítása 61 Gyámpénztár (vármegyei) 1923. évi számadása 221, 271 Gyámpénztárba befizetendő árvapénzek mikénti be­fizetésének szabályozása 224 Gyógyszertárakban alkalmazott úgynevezett techni­kai segéderőknek a gyógyszertári szakképzettsé­get igénylő munkaköroen való foglalkozástól eltiltása 193 Gyopári Péter „Múlt, jelen, jövő“ „Igaz szavak a dolgozó magyar Néphez“ cimü füzet lefoglalása 238 Oldal H Hadiárvák és hadirokkantak gyermekei részére adandó ösztöndíjra pályázat 242 Halélettani és szenyviztisztitó kísérleti állomás díj­szabása 229 Hatóságok és hivatalok által igényelt külföldi áruk behozatala körüli árak 68 Havas Gyula dr. kőszegi körorvos helyettesíti dr. Lauringer János járásorvost 230 Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetnél Vasvármegye Árvaháza részére 5 drb. üzletrész jegyzése - 202 Hauler Pál dr. vm. t. főorvos vasúti társasági fel­ügyelőbizottsági tagsága 171 Hauler Pál dr. vm. t. főorvos szabadsága 205 Házassági kihirdetés alól adott felmentések illetéke és dijának felemelése 25 Háztartási alap (vármegyei) 1924. évi költségelő­irányzata 46 Házassági kihirdetés alól megadott felmentés dijá­nak újabb megállapítása 209, 241 Házastársak és kiskorú gyermekek amerikai kiván­dorlása 227 Hetthéssy Elek dr. járásorvos celldömölki lakos hitelbanki igazgatósági tagsága 172 Hertelendy Kálmán tb. főszftlgabiró szabadsága 215 Herbst Géza alispán szabadsága 113 Hét cimü külföldi sajtótermék terjesztésének eltiltása 274 Hirdetmények 7,- 70, 95, 135, 151, 217, 224, 225, 239, 243, 255, 275, 302, 303, 306, 340, 351, 360 Hivatalos Lap (vármegyei) előfizetési árának és hir­detési dijaianak felemelése 47 Hivatalos munkának az Istentiszteletek ideje alatt való szüneteltetése '317 Horváth Pál főszolgabíró szentgotthárdi lakos sza­badsága 211 Horváth Sándor dr. vármegyei árvaszéki jegyző szabadsága 135 Horváth Pál szentgotthárdi főszolgabíró vasúti igazgatósági tagsága 171 Horváth Pál főszolgabíró helyettesíti dr. Kiss E emér szentgotthárdi főszolgabírót 249 Horváth Andor kőszegi járási főszolgabíró szabad­sága 297 Honvéd altisztképző és nevelőintézetbe felvételek 221 • Hutiray Andor dr. körmendi járásorvos takarék- pénztári rt. felügyelőbizottsági tagsága 171 Hutiray Andor dr. körmendi járásorvos szabadsága 306 Huzella Tivadar dr. „Háború és béke orvosi meg­világításban“ cimü műnek lefoglalása 204 Huzella Tivadar dr. „Háború és béke orvosi meg­világításban“ cimü könyv lefoglalásának hatály­talanítása 228 I. Ikervári körorvosi állás betöltése 55, 61 Ikervári m. kir. hadiárva intézetben kertészsegédi és kertmunkásképző tanfolyam tartása 289 Iskolai mulasztások bírságolása tárgyában kiadott 1921. évi XXX. t. c. végrehajtása 293 Iskoláztatási kötelezettség teljesítése tárgyában ki­adott 1921. évi XXX te. végrehajtása 293 Ipari megrendeléseknek belföldön való foganato­sítása 251 J. Jakabháza—rábakisfaludi vtcinális útnak a vicinális utak hálózatából kihagyása 272 Jankó Olga árvaházi tanítónő előléptetése a X-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába 288 Jánossy Gábor árvaszéki elnök indítványa a községi közgyámok rendes évi javadalmazásának meg­állapítása tban 258 Járási erdőőrök illetményét képező rőzse értékének megállapítása 184 Járási erdőörök természetbeni járandóságának és napidijainak rendezése 201, 288 Járások uj beosztásának módosítása 305 Jegvzők Országos Árvaház-Egyesületének támoga­tása 166 Jégszükséglet biztosítása 1925 évre 327 Jótékonycélu mulatságok rendezőségei által a szom­bathelyi közig, tanfolyam hallgatók segélyezé­sére fizetett összegek befizetésének megszünte­tése 122 József kir. herceg Szanatórium Egyesület tüdőbeteg segítő tevékenységének támogatása 213 Jüdische Wochenschrift Bécsben megjelenő lap postai szállítási jogának megvonása 261 K. Özv. Kamondy Ferencné celldömölki lakos részére néhai férje után temetési járulék megállapítása 182 Karl Radek „In den Reihen der deutschen Revo­lution“ cimü könyv terjesztésének eltiltása és el­kobzása 48 Kassán megjelenő „Munkás“ (Proletár) cimü idő­szaki sajtótermék terjesztésének eltiltása és el­kobzása 223 Kassán megjelent „Kassai Munkás“ időszaki sajtó­termék terjesztésének eltiltása és elkobzása 6 Karácsonyfák eladása és vétele 335 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents