Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1924. január-december (22. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „VASVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA“ 1924. ÉVFOLYAMÁHOZ. / Oldal A Adóügyi jegyzők munkakörének megállapítása 309 Adóügyi jegyzők munkakörének megállapítása tár­gyában kiadott rendelet módosítása 317 Alejandro T. Bollini budapesti argentiniai főkon­zul támogatása 351 Alispáni és ezen állás betöltésével netán megüre­sedő egyéb állásokra pályázati hirdetmény 298, 303 Anyakönyvi kivonat és családi értesítő kiállításáért járó dijak újabb megállapítása 10, 93, 210 Anyakönyvek első példányainak kötetein átfőzött zsinórnak, vagy a zsinór megrögzítésére alkalma­zott pecsétnek megsemmisítése vagy megrongá­lása esetén a pótlás tekintetében követendő eljárás 92 Anyakönyvi teendők ellátásával kapcsolatos dologi kiadások fedezése 192 Anyakönyvi dologi kiadások fedezésére folyósított államsegély 197 Á. Állami anyakönyvekbe az u. n. népköztársaság, ta­nácsköztársaság ideje alatt nem a törvény értel­mében arra hivatott közegek által teljesített be­jegyzések 69 Állami anyakönyvi nyomtatványok megrendelése 272 Állami kezelésbe vett erdők erdőőrzési járulékainak és az erdőörök illetményének aranykorona alapon megállapítása 287 Állami és törvényha'ósági kezelésbe vett egyéb közutakra 1924. évben előirányzott fedanyag meg­termelése és kiszállításának biztosítása 25 Állami közutak átkelési szakaszainak fenntartásához az érdekelt községek által 1923—1924 évtől kezdődően fizetendő hozzájárulások újbóli meg­állapítása 170, 246, 341 Állami kezelésbe vett erdők és kopár területek után 11924. évben kivetendő járulékok 142 Ál ami ovodai felügyelő bizottság tagjai kinevezési logának a főispánokra átruházása 247 Állati betegségek kimutatása 3, 8, 13, 18, 22, 29, 34, 44, 50, 5-, 62, 71, 95, 114, 125, 130, 136, 139, 143, 151, 167, 178, 188, 195, 200, 206, 212, 217, 222, 225, 233, 239, 243, 250, 255, 263, 276, 286, 291, 299, 303, 307, 312, 316, 319, 329, 340, 348, 352, .360. Általános kereseti adó 1924. évi kivetése 251 Árvaházi növendékek után 1923—1924. tanévben felmerülő kiadások biztosítása 203 Árvaházba polgári és középiskolába járó tanulók (fiuk és leányok) fizetéses helyre felvételére pá­lyázati hirdetmény 238 XV' -Oldal Árverési hirdetmények 2, 3, 8, 11, 12, 17, 18, 44, 56, 139, 143, 188, 249, 285, 340, 360. Árvaszéki ülnöki állásra pályázati hirdetmény 239 Árvapénzek kölcsönös rendezése tárgyában a Cseh­szlovák köztársaság kormányával kötött szerződés 318 B. Balatoni Szövetség részére felemelt tagsági dij meg­szavazása 173 Balatonfüredi állami Erzsébet Szeretet Hazba ingye­nes növendékek felvétele 205 Baromfitenyésztők Országos Egyesületének orszá­gos baromfikiállitás támogatására segély meg­szavazása 357 Belegi Lajos vasszécsenyi lakós által Vasvármegye Árvaháza és Vasvármegye Közkórháza részére föld ajándékozása 51 Becker Álajos a rumi Rábahid épitésésez kirendelt kir. mérnök átalányának felemelése 183 Belügyminister rendelete közveszély esetén az alá­rendelt hatóságoknál permanens szolgálatnak ál­landó távbeszélő szolgálattal tartása 213 Belügyministerium fordító osztálya által végzett fordítások 241 Bécsben megjelenő „Die Stunde“ cimü napilap 1924. évi 31-ik számának elkobzása 284 Bécsben megjelenő „Jüdische Wochenschrift“ cimü lap 1924. évi 13-ik számának elkobzása 311 Bégavári Bach Bernát németalföldi tb. consul támo­gatása 250 Békéssy Sándor rokkant részére szinesnyomatu szentképek terjesztésére adott engedély 215 „Bibliai Kutató“ cimü nyomtatvány terjesztésétől az engedély megvonása 314 Biró István dr. árvaszéki jegyző Szabadsága 113 Budapesten tartandó tiszti orvosi tanfolyamra pályá­zati hirdetmény 7 „Burgenländische Bauernstimmen“ c. időszaki lap terjesztésének eltiltása 187 C. Cs. Celldömölk nagyközség kövezet vámszedési jogá­nak újbóli engedélyezése 122 Celldömölki kórháznak a törvényhatóság által átvé­tele 191 Cseh-Szlovák köztársaság kormányával az árvapén­zek kölcsönös rendezése tban. kötött egyezmény 318

Next

/
Thumbnails
Contents