Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1922. január-december (20. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 2 Bertha Aladár iskolai ősztöndijalapitvány ala­pitó levele 52 Beszterczky Gábor földmives-iskolai igazgatónak támogatása 220 Beutazási engedélyek megadására illetékesség 38 Bélyegjegyek (kincstáriak) hivatalos felülbélyeg­zésére szolgáló Dötsch-féle fekete zsirfesték kötelező használata 3 Bélyegköltségek elszámolása a községi körállat­orvosok hivatalos levelezésénél 258 Biró István dr. vármegyei aljegyző szabadsága 280 Bokor Sándor községbiró és társainak kérelme a zsédenyi tüzkárosultak javára könyörado- mány gyűjtés engedélyezése iránt 282 Bolgár és olasz állampolgárok iparűzése 19 Brandstein István kérelme a kéményseprési di­jaknak felemelése iránt 187, 317 Breznay Pál bejelentése, hogy a „Dunántúli Es­tilap“ és a „Westungarn“ helyett a „Nyugat- magyarország“ cimü lapot megindítja " 140, 176 Breznay Pál kiadónak kérelme a „Vasvármegye“ cimü politikai lapnak terjesztésére engedély­adása 76, 184, 298 Budai László és társai közigazgatási tanfolyam­hallgatók részére tanulmányi segélynek meg­szavazása 379 Budapesti tisztiorvosi tanfolyamvizsgálatok 19 Buja major ideiglenes átcsatolása 289 Burgonya vetőmag ajánlása 67 C Celldömölki keresztény földmives és kisgazda- pártnak falragasz kifüggesztésének engedélye­zése 130 Chernél Ernő szolgabiró helyettesíti Horváth Andor kőszegi járási főszolgabírót 230 Chernél Ernő tb. főszolgabíró szabadsága 313 Cinknek, horganynak, öntöttvas sulyok tározó üregének lezárására való engedélyezése 17 Cipészmunkák tájékoztató ára 21 Családtagoknak, mint utitársaknak egyes kül­földi országokba való útleveleken való felvé­telének megengedhetősége 258 Csehszlovák köztársaságnak a nemzetközi auto­mobilforgalmi egyezményhez való csatlakozása 219 Csempészet megakadályozása 15 Csendőrségi és katonai egyéneknek tanukként való megidézése fegyelmi ügyekben 69 Cserebogarak irtására útmutatás 117 Czizmadia László vármegyei főlevéltárnok sza­badsága 200, 230 D Debreeen város nőipariskolájával kapcsolatos női fehévarró, ruhavarró és továbbképző tan­folyamnak minősítése 69 Demarkációs vonalnak (Magyarország és Jugo­szlávia közöttinek) átlépése 16 Demarkációs vonalon való átlépésnek egyezmé- nyileg való szabályozása (Magyarország és Jágoszlávia között) 257 Derdák Lőrinc és társai szemenyei lakosok tüz­károsultak részére könyöradománygyüjtés en­gedélyezése 253 Délamerikába kivándorolni szándékozók óvása 372 Dinkgreve Nándornak kérelme a „Kemenesalja“ cimü lap utcai árusításának engedélyezése iránt 1U Oldal I E „Echo de Danube“ cimü francia nyelvű napilap pártolása 365 Édestejként forgalomba hozott tej édes, rom- r latlan minőségének biztosítása 298 Éjjeli munka eltiltása a kenyeret, pék és cuk­rászsüteményeket előállító iparüzemekben 65 Élelmiszereknek a határszéli forgalomba való korlátozása 189 Egyesületi jelvények használata és védelme 189 Egyesületek helyi csoportjainak megalakulásá­nál követendő eljárás 122 Eibenschütz Emil dr. ikervári körorvosnak Hinrichs Sándor dr. járásorvos helyettesíté­sével való megbízatása 5 Elharapózott csempészet megakadályozása 15 Ellátatlanok közé egyes jóléti és kulturális célt szolgáló intézmények ellátandói is felvehetők 311 Északamerikai Egyesült Államokból hazaérke­zett és oda visszatérni kívánó honosok ré- szére'irtlevelek kiállítása 79 Északamerikai Egyesült Államok budapesti kon- zulának támogatása _ 122 Északamerikai Egyesült Államokba való útleve­lek kiállításának ideiglenes beszüntetése 189, 227, 380 Észak amerikai Egyesült Államok által a magyar bevándorlókra az 1921122 fiskális évre megállapított létszám betelte következtében annak idején viszzautasitott stb. kivándorlók szállítási szer­ződése tárgyában 243 Északamerikai Egyesült Államokba szóló útle­vél iránti kérelmek elbírálása 318 Előfogatok előállítása a malomellenőrök részére 4 Első szombathelyi gőztéglagyárral kötött terület használati szerződés jóváhagyása 318 Elszakított részben fekvő ingatlanoknak a ha­gyatéki leltárból való kihagyása 273 Elszakított területen illetőséggel biró katonai egyének haláleseteinek anyakönyvzése 82 Eltűnt és holttányilvánitott (háborúban) egyének megkülönböztetett megjelölése 228 Erdei legeltetés korlátozása 125 Erdőgondnokságok és az erdőőri védkerületek beosztásának újbóli szabályozása 224 Erdőőri szervezetnek (vármegyeinek) 1922. évi módositott költségvetése 23 (203) Erdőőrök (védkerületiek) rendkívüli segélyének megállapítása 223 Erdősítések kopár területeken 281 Erdőtiszti és erdőőri esküdijak felemelése 168 Eskübizonyitványokért járó dijak megállapítása 167 Esküdtképes egyének 1922. évi alaplajstromai­nak előkészítése 94 Esső Imre dr. indítványa az államépitészeti hi­vatal közegei részére a vármegye érdekében a vármegyén kívül tett utazásaiknál felmerült kész kiadásaiknak megtérítése tárgyában 325 F Fedanyag megtermelése és kiszállítása közutakra 24 Fegyelmi ügyekben tényleges szolgálatot telje­sítő katonai és csendőrségi egyéneknek tanú­ként való megidézése 69 Fehér Károly „Nyugati Ujság“-ja részére az utcai árusítás engedélyezése 69, 220 Fehér Károly a „Nyugati Újság“ felelős szer­Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents