Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1922. január-december (20. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

kesztői és kiadói teendőket dr. Dobos László­nak adta át 289 Felekezeti anyakönyvekbe az u. n. tanácsköz­társaság idejében szabálytalanul foganatosított anyakönyvi bejegyzések 226 Feltétlen erdőtalajjal biró területek használásának korlátozása 95 Férfi szabómunkák tájékoztató árainak meg­állapítása 28 Filacs Nándor budapesti lakos részére festmé­nyek, képek, irredenta jelvények árusítására engedély 46, 76 Finn tb. Konsul támogatása 13 Finnországnak a nemzetközi automobil forgalmi egyezményhez való csatlakozása 219 Folyam és kultúrmérnöki hivatalok szakértői • dijainak felemelése 334 Folyam őrséghez való önkéntes belépésre fel­hívás 134 Főszolgabirák által a székhelyen kivül tartandó tárgyalási uapok - 25 Főszolgabirák úti átalányának felemelése 363 Franczia József th. utbiztos ellen folyamatba tett kártérítési per során felmerült tiszti ügyészi költségek megtérítése 89 G Gabányi János „Mártírjaink“ cimü müvének ajánlása 212 Galba Vincze szolgabiró helyettesíti Pósfay Gusztáv czelldömölki járási főszolgabírót 221 „Gazdák Biztositó Szövetkezetének" támogatása 179 Gazdasági cselédkönyvekért járó dijak felemelése 249 Gazdasági gépmunkások kötelező baleset bizto­sítási díjtételei 107 Gazdasági téli iskola megszervezése 220 Gerando de Felix br. és dr. Kerecsényi Ferencz szerkesztésében megjelenő „Echo de Danube“ pártolása 365 Géperejű jármüveknél vasabroncsok használatá­nak korlátozásáról szóló rendelet hatályának a gépkocsik által vontatott pótkocsikra való kiterjesztése 68 Géperejű jármüveknél vasabroncsok használatá­nak korlátpzása ' 250 Gépkocsik és motorkerékpárok orsz. átszámo- zása során a gépjármű kerületek székhelyén kivül tartott szakértői vizsgálatokért fizetendő külön dijak felemelése 229 Gépkocsiknak és motorkerékpároknak uj for­galmi engedéllyel stb. való ellátása 140 Gépkocsik és motorkerékpárok vizsgáltatására stb. vonatkozó rendelet életbe léptetése 214 Gomolyasajtok készítésének és forgalmának sza­bályozása 147 Görög főkonsul támogatása 33 Gőzcséplőgépeknek és gőzkazánoknak haszná­latba vétele előtti teendők betartása 206 Gulyás Iván budapesti lakos részére „Irredenta“ cimü sajtótermék terjesztésére engedély adás 32 Gy Gyámpénztári kölcsönök után fizetendő kamatláb járalékának 1922. évre való megállapítása 116 Gyámpénztári kölcsönök kamatlábának megálla­pítása 377 Gyámpénztári pénzkészletről hirdetmény 123 Oldal Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet közzé­tétele 159, 226 Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet mó­dosítása 385 Gyámpénztári tőkék elhelyezésére pénzintézetek kijelölése 1923. évre 369 Gyámügyi vizsgálatok alkalmával szerzett tapasz­talatok alapján kiadott árvaszéki rendelet 228 Gyógyszertárakban, állatgyógyászatban haszná­latos szérumoknak készletben tartása 39 Gyógyszertári jogok engedélyezése iránti kér­vények újból tárgyalhatok 27 Györgyi Jenőné szül. Györgyi Ida árvaházi ala­pítványa 11 Győrben székelő háziipari felügyelőségnek meg­keresésére kérdő iv kitöltése 138,221,350 Gyümofesfák kártékony hernyóinak irtására út­mutatás 43 H Hadiárvák és hadirokkantak gyermekei részére adományozandó ösztöndíjakra az Országos Hadigondozó Hivatal pályázati hirdetménye 212 Hadifoglyok halálesetére vonatkozó anyakönyvi kivonatok beküldésének megszüntetése 79 Hadifogolyügyi miniszteri bizottság határozata alapján egyszeri segély hadifoglyok hozzátar­tozói és családjai részére 8 Hadifogságban elhalt hadifoglyok özvegyei, ár­vái jelenleg is hadifogságban levők feleségei és gyermekei ott elhalt hadifoglyok szülei egyszeri kisebb segélybeni részesítése 8 Hadifogságból visszatért egyének ipar üzése 25, 56 Hadigondozási célokra rendezett ünnepségek, előadások jövedelmének beszolgáltatása 90 Hadigondozottak segélyének beszüntetése 268 Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák (nem hivatásos állományból származók) házasság- kötéséről és halálesetéről szóló adatok közlése 383 Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák fo­kozott támogatása 213 Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nem­zeti szövetségének panasz beadványa 373 Hadiözvegyek Hadirokkantak és Hadiárvák Or­szágos Szövetsége Vasvármegyei Csoportjának adománygyűjtésre adott engedély 229 Hadirokkantak művégtagjainak javítása 8 Hadiszolgáltatási törvény 33. §-ában körülirt köz- ségenkénti bizottságok működésének felvétele 196 Hadiszolgáltatások visszaadásánál ' követendő eljárást szabályozó 70538/eln. 1920. H. M. rendelet módosítása 145 Hadikötelezettség alatti egyéneknek kivándorlása és útlevél ügye 227 Hagyatéki leltárból való kihagyása az elszakított területen fekvő ingatlanoknak 293 Hajduvármegye átirata a törvényhatóság területén kívüli kiküldetések alkalmából a szállodai és étkezési költségek felszámithatása iránt 310 Hajóvállalatok hírlapi hirdetéseinek beszüntetése 276 Haláleseteinek anyakönyvezetése a Magyarország elszakított területén bírt katonai egyéneknek 83 Halálesetek anyakönyvezetése, amelyeket katonai közintézetek közöltek az állami anyakönyveze- tőkkel 82 Halotti kivonatai rokkantaknak „népgondoző ügyben“ jelzéssel beküldendők 147 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents