Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1922. január-december (20. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „VASVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA" 1922. ÉVFOLYAMÁHOZ. Olda Állami nyugdíjasok stb. ellátási dijainak kifize­téséhez megkívánt helyhatósági bizonyítvá­nyok kiállítása 3 Állategészségrendőri kihágási ügyeknek az ille­tékes hatósági állatorvosnak való kimutatása 380 Állatforgalmi adónak lerovása marhaleveleken 133 Állatgyógyászatban használatos gyógyító és vé- dőszerumok gyógyszertárakban való készlet­ben tartása 39 Állati betegségek állásáról kimutatások 6, 9, 14, 21, 29, 34, 40, 47, 53, 62, 71, 77, 84, 97, 111, 124, 132, 142, 155, 166, 171, 180, 185, 193, 202, 209, 215, 223, 232, 238, 246, 254, 262, 270, 278, 284, 291, 301, 306, 314, 323, 328, 335, 341, 353, 358, 361, 367, 374, 382, 387 Allatvásáron észlelt visszaélések megakadályo­zása 184 Állatvédő egyesület (Országos) segédkönyveinek ajánlása 206 Árvaszék részére írógép beszerzése 325 Átkelési szakaszok fenntartásákoz községek hozzájárulásának újbóli megállapítása 63, 279 Árverési hirdetmények 6, 9, 27, 28, 34, 61, 77, 111, 131, 132, 182, 214, 222, 231, 261, 357, 367, 381, 382, 383 Állatorvosi magángyakorlat díjazásának újabb felemelése 340 B Baka (somogyi) Boldizsár és neje Hübner Jú­lia és nővére, Tornyos Eszter családi alapít­ványa 15 Balatonfüredi állami Erzsébet szeretetház részére segély megszavazása 217 Baleset biztosítási díjtételeinek újabb szabályo­zása a gazdasági gépmunkásoknak 107 Barti Imre és társa vasvári lakos tüzkárosultak- nak könyöradománygyüjtésre adott engedély 169 Beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló rende­letek hatályának meghosszabbítása 137 „Belügyi közlöny“ 1923. év folyamára való elő­fizetés ' 359 Oldal A Adománygyűjtés engedélyezése az állami és tör­vényhatósági altisztek és szolgák „Országos Nyugdijpótló Szövetsége“ részére 4 Adóügyi jegyzői állásoknak szervezése körjegyző­ségekben 182 Alispán utiátalányának felemelése 363 Alsódabasi szőlőtelepi r. k. egyházközségnek adott adománygyűjtési engedély 96 Alsónémedi ref. egyház részére temploma és tanítói lak épület kijavítása céljaira gyűjtés engedélyezése 59 Ambrózy Teréz bárónő részére szalezi iskola céljaira gyüjtésengedély megadása 76, 140, 230 Amerikába kivándorolni óhajtók névjegyzéke 338 Amerikába szóló utlevélkérelmek elintézése 271, 380 Amerikából hazaérkezett és oda visszatérni kí­vánó honosok részére szóló útlevelek kiállítása 79 Amerikából visszavándorolt magyar állampolgá­rok iparűzése 25, 56 Amerikanszki Szlovenkov Glasz cimü amerikai vend lap lefoglalása 381 Arad—Csanádi egyesült vasutak részéről a köz- szolgálati alkalmazottak részére engedélyezett kedvezményes menetdijak 57 Aranka elleni védekezés 383 Á Államépitészeti hivatal közegei részére a vár­megye érdekében a vármegyén kívül tett utazásaikból felmerült készkiadásoknak meg­térítése 325 Állami és törvényhatósági altisztek és szolgák Országos Nyugdijpótló és Segélyző Szövet­ségének adománygyűjtés engedélyezése 4 Állami és törvényhatósági kezelésbe vett egyéb közutakra előirányzott fedanyag megtermelése és kiszállítása 24 Állami italmérési jövödelmekről szóló törvények­nek az ipart érintő rendelkezései végrehajtása tárgyában kiadott rendeletben megszabott ha­táridők meghosszabbítása 26

Next

/
Thumbnails
Contents