Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1920. január-december (18. évfolyam, 1-53. szám)

1920-01-15 / 1-3. szám

AlVIII. éTiolyaiu. líembathely, Í»8Ó. január lé, 1-3. mt. Előfizetési ár i Egész évre 1!.— korona, Hivatalos hirdetések a. lap szerkesztőjéhez küldendők. t BiíiiHIíKSXI’ŐSÉ« : \ A U SI E W YE II k'£. Kivonat. Vasvármegye törvényhatósági bizottságának Szom­bathelyen 1919. évi november hó 24-én és folytatva tartott évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 22002-1919. szám. TÁRGY: Az állandó választmány előterjesztése Pekker László L..- árvaszék; ülnöknek a VII. fizetési osz­tályba leendő előléptetése tárgyában. VÉGHATÁROZAT. Minthogy Pekker László dr. volt árvaszéki ülnök, jelenleg vármegyei tiszti főügyész 1919. február 15-én Hirdetési dijak: 1—59 szóig 2 korona, minden tóvábbi 300 szóig 2—2 koron*. Megjelenik minden csütörtök. II. További intézkedést igényié, általános jellegű rendeietek. 25193—1919. szám. TÁRGY: Egyes kihágás! ügyekben a felebbvitel módo­sítása. Valamennyi főszolgabíró és r.-t. városi rendőrkapitány urnák ! (Könyomatos példányban is kiadatott.) Felhívom Címeteknek figyelmét a Budapesti Köz­löny f. évi december 19-én megjelent 198. számában közzétett (567 2—19 1 9. M. E. rendeletre, amely szerint azokban a kihágási ügyekben, amelyeket a gabona­igénybevétel és a vámőrlés, továbbá a lakásügyek sza­bályozása tárgyában kiadott renddetek megszegése miatt tesznek folyamatba, a közig, hatóságnak mint rendőri büntetőbíróságnak elsőfokú határozata ellen közvetlenül a belügyminiszterhez van felebbezésnek helye, aki végső fokon határoz. Az ezen kihágások eseteiben a felebbvi- telt a határozat kihirdetésekor azonnal be kell jelenteni és indokolását a kihirdetéstől számított 3 nap alatt lehet előterje-zteni, ha pedig a határozatot kézbesítés utján közölték, a felebbvitelt és indokolását a kézbesítést kö­vető 3 napon belül kell előterjeszteni. Ezen redeletet az életbelépésének napján már folyamatban lévő azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a másod­fokú rendőri büntetőbíróság érdemleges határozatot még nem hozott. Ezeket az ügyeket a másodfokú rendőri büntetőbíróság kötdes haladék nélkül a belügyminisz­terhez felterjeszteni. A rendelet kihirdetése napján lépett életbe. Felhívom Címeteket, hogy a rendelethez szigorúan alkalmazkodjanak. Szombathely, 1919. december 80. HERBST GÉZA alispán. lett árvaszéki ülnökké megválasztva, minthogy a 10 évet eltölívén, a VII. fizetési osztályba előléptethető. Minthogy pedig sem szolgálati, sem polgári visel­kedése tekintetében ellene kifogás nem emelhető, Vas­vármegye törvényhatósági bizottsága Pekker László dr. volt árvaszéki ülnök, jelenleg vm. tiszti főügyészt 1919. évi március hó 1 - tői kezdődőleg a VII. fizetési osztály 3. fokába előlépteti. Ezen véghatározat jogerőre emelkedés végett a belügyminiszter úrhoz felterjesztendő. Miről a vármegye alispánját az összes iratok kap­csán, továbbá Pekker László dr. tiszti főügyészt értesíti. jegyezte és kiadta: Dr. KISS EMIL s. k. vm. II. főjegyző. I. Vármegyei szabályrendeletek és kizérdekt határozatok.

Next

/
Thumbnails
Contents