Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1919. január-december (17. évfolyam, 1-34. szám), A Vasvármegyei Forradalmi Kormányzótanács Hivatalos Közlönye, 1919. április-július (1-18. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 3 I í­parcikkeknek igénybevétele (büntető eljárás során lefoglaltaknak 3 6 Ipari munkások lisztadagjának megállapitása 111 Ipari munkásság ellátása 196 Italok kimérésére szolgáló üzletekben cukor ki­szolgáltatásának eltiltása 148 J. Jegyzők elhelyezése 81 Jégszükséglet biztosítása ' 18 Jutalék gabona után 233 K. Katonai felmentések szabályozása 191 Katonai felmentések és ruházati cikkek beszol­gáltatásának elrendelése 3 Katonai szolgálatra behívott gazdasági cselédek (ipari munkások) szolgálati szerződésének ér­vényben tartása 252 Katonák (leszereltek) ruhaszükségletének bizto­sítása 2 Kávéházi sütemény (bukta) tájékoztató árának megállapitása 66 Kedvezmény kiterjesztése a tényleges állományú tiszteknek a főiskolákra való beiratkozás ügyé­ben 78 Kékpénzzel való befizetése adótartozások egy részének 158 Kéményseprő üzemeknek (szocializáltaknak) ma­gántulajdonba való átvétele folytán előállott jogviszonyok rendezése 142 Kicsinybeni lisztárak megállapitása 240 Kincstári javak beszolgáltatása 3 Kisajátítás alóli mentesítése közfogyasztásra le­kötött tehenészeteket szolgáló földterületeknek 59 Kiss Emil dr. másodfőjegyzőnek nyugdíjazása 95 Konda és Tsa „Műtermékeket Terjesztő Vállalat Sopron“ kéri neve alatt folyó visszaéléseknek megszüntetését 246 Kormánybiztosi rendeleteknek büntető sanctióval való ellátása 205 „Korrespondenz-Bureau Wien“ közleménye a nyugatmagyarországi kérdésben 138 Kosanszky Viktor szőlészeti és borászati kormány- biztosnak adott megbízatás C6 Kovács Józsefnek Vasvármegye direktóriuma tag­jává való megválasztása 91 Kölesből és tatárkából fogyasztható fejadag meg­állapitása 251 Körjegyzők 600 koronás rendkívüli segélyének utalványozása 5 Körorvosok időszaki körlátogatásainak és fuvar­igényeinek megállapitása 237 Körözések 6, 11, 23, 31, 32, 33, 48, 49, 54, 55, 61, 67, 68, 69, 75, 82, 83, 87, 95, 96, 97, ICO, 101, 1C6, 107, 122, 128, 129, 139, 153, 154, 163, 164, 165, 170, 171, 172, 178, 184, 193, 202, 203, 213, 222, 235, 247, 248, 254, 255, 256. Közfogyasztásra lekötött sertéseknek a közfo­gyasztás elől való elvonásának megakadályo­zása 79 Közfogyasztásra lekötött tehenészeteket szolgáló földterületeknek a kisajátítás alóli mentesítése 59 Oldal-'Községi közigazgatási tanfolyam hadiszolgálatra bevonult hallgatóinak vizsga kedvezménye 215 Községi és körjegyzők elhelyezése 81 Községi és körjegyzők és községi alkalmazottak havi 300 korona drágasági segélyének kiutalása 65 Köztulajdonba vett birtokok kezelését ellátó szer­vek ügyeinek felszámolására kiküldött bizott­ság felhívása 201,232 Közvetlen ellátásba vett ipari munkásság ellátása 196 Külfölddel való árucsereforgalom 78 L. Leszerelt katonai legénységnek ruházata 3 Leszerelt katonák ruhaszükségletének biztosítása 2 Lisztárak megállapitása 240 Liszt és gabonakészletek igénybevételére vonat­kozó felhatalmazásnak hatályon kívül helyezése 85 Lovak forgalmát korlátozó rendelet hatályon kí­vül helyezése 233 M. Magán ménvizsgálatok (ősziek) megejtése 145 Malacok kivitelének megtagadása 95 Malmok, darálók összeírása 114 Malmok őrlésének figyelemmel kisérése 250 Marhalevél kezelési dijaknak újbóli megállapitása 243 Megsemmisítések 6, 32, 39, 41, 75, 82, 88, 95, 96, 97, 108, 109, 164, 184, 193, 214, 247, 248 Menekült közigazgatási alkalmazottak ideiglenes elhelyezése 198 Menekültek segélyének beszüntetése 225 Mezihradszky Kálmán dr. vármegyei tiszti főorvos nyugdíjazása 95 Mezőgazdasággal foglalkozó lakosság és mező- gazdasági cselédség ruhaszükségletének bizto­sítása gyapjú készletek feldolgozásának enge­délyezése 30, 52 Mezőgazdasági munkásigénylések és ajánlkozások 29, 47, 60, 64 74, 81, 87. Mezőgazdasági (őszi és tavaszi) munkák végzé- • sének biztosítása 218 Ménvizsgálatok (ősziek) megejtése 145 Miniszterelnökséghez intézett táviratok címzése 6 Munkanélküliek foglalkoztatása 192 Munkások segélyezése (tüzelőszer hiány miatt szü­netelő vállalatok munkásai) 20 Működésűkben akadályozott vármegyei, városi alkalmazottak és jegyzők elhelyezésére kormány- biztosnak kinevezése 21, 22 Műtárgyak kivitelének megtiltása 208 Műtermékeket terjesztő Vállalat Sopron (Klonda és Tsa kéri neve alatt folyó visszaéléseknek megszüntetését 246 N. Nemesitett vetőmag eladása 177 Nemzeti kisebbségek egyenjogosságának haladék­talan érvényesitése 116 Nemzeti Tanácg üdvözlő távirata Vasvármegye németanyanyelvü lakosságához 11 Német hivatalos nyelv használata 103 Német Nyugatmagyarország kormányzójává kine- 41 vezése Zsombor Gézának 77 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents