Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1919. január-december (17. évfolyam, 1-34. szám), A Vasvármegyei Forradalmi Kormányzótanács Hivatalos Közlönye, 1919. április-július (1-18. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 4 ­„Németház“ (Sopron) hatásköre szakközegeinek támogatása 231 Népköztársaság kormányának felhívása a gazda­közönséghez 94 „Néplap“ terjesztése 28, 72 Névváltoztatások érvénytelenítése (a bolseviki uralom alatt engedélyezetteké) 226 Nuszer Károly törvényhatósági hordójelzőnek kérelme nyugdíjjogosultságának megállapítása iránt 240 Ny. Nyomozások 68, 247 Nyugatmagyarország elszakitása elleni tiltakozás 173 Nyugatmagyarország határszéli községeiben őrlés szabályozása 188 Nyugatmagyarország kormánybiztosának körren­deleté a gyors és intenzív közigazgatás bizto­sítása ügyében 125 Nyugatmagyarország (német) kormányzójává ki­nevezése Zsombor Gézának 77 Nyugatmagyarország német lakossága js részesül vetőmagban 167 Nyugatmagyarországi kérdésben a Korrespondenz Bureau Wien, közleménye 138 O. Obál Béla dr. kormánybiztos főispánnak lemon­dása és népbiztossá megválasztása 91 Olaszkai postaügynökség megszüntetése 193 Oltványi Ferenc miniszteri tanácsosnak dunántúli pénzügyi hatóságok és hivatalok ellenőrzésével való megbízása 234 Oroszországban magyar hadifoglyok által letétbe helyezett rubelek visszautalása 80 Országos vásárok megtartási tilalmának meg­szüntetése 74 Ó. Özvegyi ellátások gyorsított folyósítása, kereset­képtelenség megállapítása 27 Őrlés szabályozása Nyugatmagyarország határ­széli községeiben 188 őrlési és darálási vám százalékának leszállítása 137 Őrlési szerződés tárgyában vármegyei határozat 249 P. Pallavicini György őrgróf, dunántúli főkormány­biztosnak kiáltványa 135 Papír forgalmának szabályozása 20 Pályázati hirdetmények 7, II, 12, 13, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 47. 48, 54, 55, 60, 61, 67, 68, 69, 82, 83, 87, 88, 96, 97, 100, 101, 106, 122, 132, 133, 138, 139, 153, 154, 163, 164, 165, 171, 172, 179, 183, 184, 202, 213, 222, 234, 235, 248, 254, 255, 256 Perlaki állami szemkórháznak Nagykanizsára át­helyezése 115 Perniczky Lajosnak megbízása az államépitészeti hivatal ideiglenes vezetésével 22 Pénzintézetek kijelölése vármegyei közpénzek gyü­mölcsöző elhelyezésére 15 Polgári betegeknek helyőrségi és csapatkórhá­zakba felvétele Oldal Pótadó (vármegyei) kivetése az 1918. évre 17 Preszli Elemér dr.-nak a hadigondozó kormány- biztosi tiszt alóli felmentése 28 Püspökség javadalmazásának zár alá vétele 75 R. Radó Gyula dr.-nak alispánná kinevezése alkal­mával kibocsátott proklamációja 92 Radó Gyula dr. várm. főjegyzőnek alispánná való / kinevezése 95 Radványi László A háborús Kereskedelem meg- rendszabályozása cimü müvének ajánlása 5, 11 Ragadós állati betegségekről szóló heti kimu­tatás 7, 11, 25, 33, 42, 50, 55, 61, 69, 75, 83, 89, 97. Ragadós száj- és körömfájással fertőzött közsé­gek vészmentes udvaraiból állatok elszállithatók 213 Rábakovácsi postai ügynökségnek ideiglenes meg­szüntetése 22 Rekvirálások tárgyábani átirata a szövetségesek budapesti katonai bizottságának 73 Rendkívüli 600 koronás segélye körjegyzőknek 5 Rendeletek Tárának (1918. évi) megrendelése 2 Rokkantak felülvizsgálása 85 Rokkantak illetményeinek kifizetése 127 Rubelek visszautalása magyar hadifoglyoknak 80 Ruhaszükségletének biztosítása leszerelt katonák­nak 2 Ruházata leszerelt katonai legénységnek 3 Rum és Rábatöttös között működő kézbesítő és gyüjtőjárat ideiglenes beszüntetése 25 S. Sajtószabadság korlátozásáról szóló rendeletekben meghatározott kihágások miatt kiszabott bün­tetések végrehajtásának felfüggesztése 4 Segélyezése tüzelőszerhiány miatt szünetelő válla­latok munkásainak 20, 73 Sertésállományban beállott hiányok pótlásának elősegítése 95 Sertések belföldi forgalmának szabályozása 127 Sertéseknek (közfogyasztásra hizlaltaknak) a köz- fogyasztás elöl való elvonásának megakadá­lyozása 79 Sertéseknek a megye területéről való kiszállításá­nak vagy lábon hajtásának megtiltása 51 Sertésekre fennállott várárlási igazolványkényszer és a kövér sertésekre vonatkozó adásvételi ti­lalom hatályon kívül helyezése 51 Sertéshizlalás, belföldi sertésforgalom szabaddá tétele 185 Sertésvásárlási tilalom enyhítése 99 Skultéti Miklós főszolgabírónak gabonarekvirálási teendők ellenőrzésével való megbízása 79 Statárium elrendelése 91 Steiermarkkal való határforgalom szabályozása 150 Sz. Szarvasmarha és sertésvásárlási tilalom enyhítése 99 Szarvasmarhák és juhok adásvételi forgalmának korlátozása 92 Szarvasmarhák, juhok és sertések belföldi forgal­mának szabályozása 127 Szarvasmarháknak a megye területéről való ki­szállításának vagy lábonhajtásának megtiltása 51 , Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents