Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1919. január-december (17. évfolyam, 1-34. szám), A Vasvármegyei Forradalmi Kormányzótanács Hivatalos Közlönye, 1919. április-július (1-18. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 2 — D. Darálási vám százalékának leszállítása 137 Darálók összeírása 114 Dijnokok (vármegyeiek) és napibéres szolgák anyagi helyzetének javítása 9 Drágasági segélye községi és körjegyzőknek stb. 65 Dunántúl levő magyar hadsereg alakulatainak lisztellátása " 112 Dunántúli főkormánybiztosnak kiáltványa 135 E. Egerlövő községbeli földmunkások ajánlása 47 Egyesülési és gyülekezési jog szabályozása 207 Elkobzott szarvasmarhákból és juhokból kimérése olcsó húsnak 92 Ellátatlanok 1 és fél havi gabonaszükségletének biztosítása 112 Erdőőrök lisztfejadagja 183 É. Élelmicikkek szállításának újabb szabályozása 93 Élelmiszerek szállításánál indokolatlanul alkal­mazott korlátozások megszüntetése 223 Élesztő tájékoztató ára 65 F. Falitégla méretek megállapítása 10, 47 Fegyverviselési tilalom 91 Fehérhadsereg tisztjeinek fejadaga 158, 190 Felár megállapítása az 1919. november végéig leszállított burgonyáért 195 Feldmann Bódog dr. körorvos részére a járás­orvosi teendők ellátásáért tiszteletdij megsza­vazása 1 Felmentések (katonainak) szabályozása 191 Fordítói (vármegyei) állás szervezése 141 Forradalmi kormányzótanács rendeletéi I—111. 91 Főiskolákra való beiratkozás kedvezményének kiterjesztése tényleges állományú tisztekre 78 Fuvarigényei körorvosoknak 237 Fűzi Károlyné budapesti lakosnak adott engedély vallásos és hazafias képek terjesztésére 4 G. Gabona és lisztkészleteknek igénybevételére vonat­kozó felhatalmazásnak hatálytalanítása 85 Gabona hatósági igénybevétele tárgyában kiadott körrendelet 209 Gabonagyüjtési költségek finanszírozása tárgyá­ban kelt vármegyei határozat 249 Gabona jutalék 233 Gabona csempészésnek (Ausztriába) megakadá­lyozása 2 Gabonanemüek szállításához szükséges szállítási igazolványok használata 223 Gabonával való üzelmek meggátlása és megtorlása 136 Gazdasági cselédek részére kiadható terményjá­randóság megállapítása 147 Gazdasági cselédek stb. termény- és készpénz­járandóságainak, valamint a cséplési munkabé­reknek megállapítása 149 Gazdasági cselédek (ipari munkások) szerződé­seinek érvényben tartása katonai behívás esetére 252 Oldal Gazdaközönséghez szóló felhívása a Népköztár­saság kormányának 94 Geiringer Zsigmond dr.-nak vármegyei tiszti fő­ügyészé való kinevezése 95 Géppel és motorra! hajtott malmok és darálók összeírása 114 Gy. Gyapjukészletek feldolgozása 30, 52 Győri hadosztálybiróság küldöttsége működésé­nek megkezdése 163 Gyulai Emilnek vármegyei másodfőjegyzővé ki­nevezése 95 Gyulai Emilnek Vármegye direktóriuma és a nép­biztos titkárává való megválasztása 91 Gyülekezési jog szabályozása 207 H. Hadifoglyok által Oroszországban letétbe helyezett rubelek visszautalása 80 Hadigondozóhivatal kormánybiztosának felmen­tése . 28 Hadiözvegyek és árvák szeptember havi illetmé­nyeire előlegek kifizetendők 162 Hadisegély kifizetése 58 Haditermény bizományosoknak a gabonagyüjtés- nél való igénybevétele 244 Hadsereg (Dunántúl levő) alakulatainak liszttel való ellátása 112 Hadsereg tisztjeinek fejadaga 158, 190 Hajdinából fogyasztható fejadag megállapítása 251 Határforgalom szabályozása Steiermarkkal 150 Határmenti községek Ausztriában őröltethetnek, őrlési vám visszaállítása 188 Határszéli utiigazolványok kiállítása 63, 64, 72 Határvédelmi, illetőleg kordonőrség és csendőrség lisztellátása 131 Hauler Pál dr. felsőőri járásorvosnak vármegyei tiszti főorvossá való kinevezése 95 Hegymegi Kiss Pál dr. kormánybiztosi kinevezése 21, 22 Helyőrségi és csapatkórházakba polgári beteg egyéneknek felvétele 57 Hencz Kálmánnak direktórium tagjává való meg­választása 91 Herbst Géza alispánnak nyugdíjazása 95 Himlőoltások, ujraoltások és a vonatkozó előleges intézkedések 45 „Hir“ cimü lap utcai árusításának engedélyezése 174 Hirdetmények 6, 7, 12, 23, 24, 25, 31, 39, 41, 48, 54, 67, 87, 100, 170, 193, 255. Hordójelző (vármegyei) nyugdíjjogosultságának megállapítása 240 Hordó jelzésénél szedendő dijak 86 Húsellátás elkobzott szarvasmarhák és juhok hú­sának kimérésével 92 Húsoknak, husnemüeknek valamint állati nyers­terményeknek (kolbász, stb.) a vármegyéből gyalog, tengelyen vagy vasúton való kivitelé­nek eltiltása 51 Húsoknak egyik községből a másikba szállítása 104 Husszükséglet biztosítása 99 Hvozdovits Antal műszaki főtanácsos nyugdíja­zása folytán államépitészeti hivatal ideiglenes vezetésével Perniczky Lajosnak megbízatása 22 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents