Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1918. január-december (16. évfolyam, 1-49. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 2 Oldal Burgonya kiutalások 347 Budapestre irányított borjuknak és bárányoknak leölt állapotban való szállítása 258 Bükk és tölgyfa termés záralá vétele 373 Bükk és tölgyvetőmag adás-vételének korlátozása 392 Braudstein István kérelme a kéményseprési szabályrendelet módosítása iránt 125, 143 c. Celldömölki kir. körjegyzőségnél helyettes ki­rendelése 128 Cikória termelés előmozdítása 17 Cim és névtár (magyarországi tiszti) 11 Cipők vásárlása 327 Cipőkért és cipőjavitásért követelhető árak 350 Cipőkészítő és javítómunkák folytonosságának biztosítása 225 Cuba köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárok védelmének átvétele 209 Cukor termelésének, forgalomba hozásának és felhasználásának szabályozása 426 Cs. „Csak egy virágszálat“ gyűjtés ajánlása 283, 381 Csalány gyűjtésre felhívás 371 Csalánygyüjtés előmozdítása 342 Cselédkönyv és hadkötelezettség okából keresett illetőségek függőben tartása 111 Cselkó Jenő kiserczaujhelyi főszolgabírónak a ^ terményrekvirálás irányítására való kiküldetése 150 Cséplés és őrlés gyors lebonyolitása érdekében érdekelt minisztériumoknál és hivataloknál külön tisztviselő jelöltetett ki 290 Cséplési szén kiutalása 326 Csipkerek község országos vásárjainak áthelyezése Csizmadia Lászlónak vármegyei főlevéltárossá való kinevezése 449 D. Darálási dij 278 E. Ebadó alappénztár (vármegyei állategészségügyi) 1916. évi számadása 9 Ebadó alappénztár (vármegyei közegészségügyi) 1916. évi számadása 6 Ecet és ecetsavféléknek a mezőgazdasági termé­nyek stb. hamisítását tilalmazó törvény hatálya alá való helyezése 374 Egypatás állatoknak Magyarországból Ausztriába és Horvátszlavonországba lábon való hajtásának eltiltása 193 Egypatások levágásának és forgalmának korláto­zása 264 Elesettek hagyatéki ügyére vonatkozó kérdőivek kitöltése ' 120 Elhasznált kévekötő aratógépzsineg újra fel­fonása 88 Ellátatlanok gabonája és a megvásárolt gabona elszállítása 387 Ellenség által ledobott postagalambok 91 Ellenség területen levő magyar állampolgárok, valamint az osztrák-magyar monarchia terüle­tén levő ellenséges állampolgárok érdekeinek védelme 75 Előfizetési felhívás a m. kir. központi statisztikai hivatal kiadmányainak 1918. évi sorozatára 229 Előfogati váltságdíj kivetése 1918. évre 326 Elrejtett gabonakészletek nyomozása 90 Erdei kihágásoknál kiszabandó pénzbírságok téte­leinek 3 szorosra felemelése 247 Eltűnt vagy elhalt katonai személyek családjai ellátásának gyorsított folyósítása 453 É. Élőállatok vasúti szállítási díjszabályzata 119. Élősdiállatok és kártékony állatok (rovarok) elleni védekezés 120 Élősertésekért, továbbá sertéstermékekért követel­hető legmagasabb árak 192- F. Faggyúért (nyersfaggyuért) fizetendő legmaga­sabb árak _ '271 Fahasználat és mellékhasználatok (tizemtől elté­rők) engedélyezése 457 Fatalpu cipők forgalomba hozásának szabályo­zása 325 Fatalpu cipők forgalmának szabályozása tárgyábani rendelkezések hatályon kívül helyezése 453 Fából készült hordók szállítása 119 Fedezetlenül maradt gazdasági szükséglet kiuta­lása 325 Fedeztetési állomások részére postai küldemények kézbesítése 262 Feketefalva községben rokkant katonák részére gyümölcs és kertgazdasági tanfolyam létesítése 439 Felekezeti anyakönyvekből tartalmilag egyező szü­letési anyakönyvi kivonatok kiállítása 97 Felhívás 105 Felmentési névjegyzékek összeállításánál köve­tendő eljárás 70 Felmentési névjegyzékeknek (B mintájuaknak) körjegyzőségek szerinti összeállítása 112 Felmentési ügyekben a névjegyzékek szerkesztésére összeállított tájékoztató 227 Fertővidéki h é vasúti árcképes igazolványok kiállítása 28 Festett tojás készítésének és forgalomba hoza­talának eltiltása 134 Fémanyag igénybevétele hadicélokra (villamos­telepeknél 208 Fémbeszolgáltatás ellenőrzése 258 Fémbeszolgáltatás ellenőrzésének beszüntetése 414 Fémtárgyak beszüntetése és térítése 27 Fémtárgyak térítési árának megállapítása 144 Fémtárgyakért fizetendő térítések 16 Fiatalkorúak részére a születési anyakönyv alapján adandó értesítések 111 „Figaró“ cimü időszaki lap utcai terjesztésének engedélyezése 384 Folyam és tengerhajózási R. T. (m. kir.) 50 °/o elsőbbségi kölcsönkötvényeinek pupillázása nyilvántartása 152 Földmivesek összeírása (5 holdon aluli és hadi- szolgálatban állottak) 427 Főiskolai halgatók (katonai szolgálatban állók) beiratkozási és vizsgálati szabadsága 113, 194 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents