Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1918. január-december (16. évfolyam, 1-49. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 3 G. Gabona (uj) őrlése 235 Gabonabeszerzési utalványok vásárlás céljaira 234 Gabonaszáilitás biztosítása nem termelők által . haszonbér cimen 383 Gabonája ellátatlanoknak s azoknak elszállítása 387 Gabonakészletek (elrejtettek) nyomozása 90 Gabonakontigens biztosítása 315 Galíciai és bukovinai menekültek ügyeinek el­látása 10 Gazdasági cselédek ruhaszükséglettel ellátása 408 Gazdasági gépek kijavításának megkönyitésére mezőgazdasági gépjavitómühelyek berendezése 239 Gazdasági magvak ajánlása » 130 Gazdasági munkásházakról (vármegyeiekről) al­kotott vármegyei szabályrendelet módosítása 141 Gazdasági munkásközvetités szervezése tárgyábani rendelet módosítása 246 Gépjármüvek közúti forgalmáról,szóló szabályzat módosítása 221 Gépjárművezetőket előkészítő tanfolyam 175, 235 Gépszijbőrök forgalmának szabályozása 414 Gépkezelők és kazánfűtők vizsgája 209 Gőzkazánok inegpróbálásáért a kazántulajdonosok által fizetendő dijak 6 Guary Leo dr. vm. másodfőjegyzőnek a sárvári főszolgabírói állásra való helyettesítése 449 Gy. Gyantatermelés engedélyezése 15 Gyapjukészletek felajánlásának szigorú ellenőrzése 214 Gyapjukészletek feltárása és a gazdasági cselé­dek ruhaszükségletének ellátása 408 Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet mó­dosítása 1 Gyermekek megbetegedésének és elhalálozásá­nak megfigyelése tantestület által 383 Gyermekek nyaraltatása 173 Gyermekmenhelyi gyermekek tartásdijainak fel­emelése 133 Gyermekmenhelyi köitségtéritmények kiutalása több község részére 447 Gyógyintézetek (állami) köz- és nyilvános jellegű kórházak és gyermekmenhelyek kimutatása 296 Gyógynövények és ipari célokra felhasználható növények gyűjtése 293 Gyógyszerforgalmi kirendeltség működése 357 Gyöngyösapáti község elöljárósága által előter­jesztett szerencsekivánatokért Ő cs. és apóst, kir. Felségének köszöneté 130 Győr—sopron- ebenfurfi és a fertővidéki h. é. vasutak arcképes igazolványok kiállítása 28 H. Habermann Ferenc budapesti lakosnak kérelme, hazafias képek készittésének engedélyezése iránt 337 Hadbavonulás következtében eltűnt vagy elhalt katonai személyek családjai ellátásának gyor­sított folyósítása 453 Hadiárváknak és a hadirokkantak gyermekeinek nyújtandó nevelési segítségekre vonatkozó pá­lyázati hirdetmény 247 Hadicélokra igénybevett fémtárgyak térítési árának megállapítása 144 Oldal Oldal Hadicélokra igénybevett kirakatberendezések pót­lása . 179 Hadifoglyok részére érkezett posta küldemények átvizsgálásánál követendő eljárás 16 Hadifoglyok iránti kérvények helyes szerkesztése 98 Hadifoglyok szökése 214 Hadifoglyok szökése esetén követendő eljárás 302 Hadifoglyoknak (oroszoknak) cipővel való ellátása 303 Hadifoglyok (oroszok) szökésének meggátlása 319 Hadifoglyok igénylése (és jcatona munkásosztagoké) 358 Hadifoglyok kicserélése " 382 Hadifoglyok részére érkezett postáküldemények átvizsgálása 406 Hadifogolymiihely szervezési költségeinek bizto­sítása 90 Hadifogoly munkásokkal (Oroszországiakkal stb.) május i -tői kezdődőleg követendő eljárás 1S6 Hadifogoly állományok (és katonai munkás állo­mányok) kiegyenlítése 359 Hadikölcsön (VIII.^sikereinek biztosítása 219 Hadikölcsön életbiztosításra vonatkozó jegyzések 288 Hadirokkantak és sérültek részére képesítéshez kötött igazolvány elnyerésének megkönnyítése 388 Hadiszolgálatban állott, 5 holdnál kevesebbel biró földmivese.k összeírása 427 Hadkötelezettség és cselédkönyv okából keresett illetőségek tárgyalásának a háborús idők be- fejeztéig leendő függőben tartása 111 Hadrakelt seregnél és a hadtápkörletben szolgáló katonai egyének felmentési névjegyzékeinek szerkesztése 227 Hadsereg, nemzetőrség és polgárőrség szervezése 436 Hadviselés érdekeit veszélyeztető álhirek terjesztése 278 Özv. Hartmann Ferencné muraszombati lakos kéményseprő jogtulajdonosnak a kéményseprési dijak felemelése iránti kérvénye 25 Haszonállatok tavaszi vizsgálata elmarad 72 Határrendőrségnek a közrend és közbiztosság fentartásárói való fokozott felhasználása 437 Határszéli kapitányságoknak szakképviseleti jog­köre 165 Hatósági husszékben levágott állatok húsán kí­vül árusítható az idegen községből behozott csekélyebb értékű, közfogyasztásra alkalmasnak minősített hús is 195 Hazafias képeket terjesztő vállalat (Bpest) kérelme sajtótermékek terjesztésének engedélyezése iránt 352 416 Háborúban elhaltak vagy elesettek hagyatéki ügyére vonatkozó kérdőívek kitöltése 120 Háborussegély (1917. évi) nyugdíjas községi és körorvosok s ezek özvegyei és árvái részére 18 Háromszögelési munkálatok alkalmából nyílt ren­delettel kiküldött tisztek támogatása 295 Háziápolásból eredő gyógyköltségei a rokkant és ideiglenesen szabadságolt legénységi állomány­beli katonáknak 87 Házassági Utasítás 98. §-ban foglalt bélyegsza­bályok kiegészítése 333 Háztartási a!ap(várm.) 1916. évi zárszámadásának és 1918. évi költségvetésének közszemlére tétele 53 Háztartási alap 1916. évi zárszámadásának meg­állapítása !C9 Háztartási alap 1918. évi költségvetésének meg­állapítása 110 Heti jelentések Országos Közélelmezési Hivatal- vezető Miniszterhez 337

Next

/
Thumbnails
Contents