Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1910. január-december (8. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

Oldal Oldal A Adókivetési munkálatok megindítása 1910. évre 11 Alhói községben öniálló gyógyszertár felálli­tásának engedélyezése 56 »Alkoholizmus« cimü folyóirat ajánlása 402 Anyakönyvi dologi kiadásokra 1910-ik1 évre engedélyezett államsegély 77 Anyakönyvvezető-helyettes kinevezése és díjazása a táegédjegyzői állásnak kisegítő munkaierővel történt betöltése idejére 144 Anyakönyvi kivonati dijak hovaforditása 261 Anyakönyvi kivonatok kiállítása az utó­lagos házasság által törvényesített gyer­mekekről 273 Aratási munkák biztosítása érdekében a posta- és távírda, valamint a távbeszélő * " szolgálatnak kiterjesztése . 257 Állami gyermekmenhelyekben gondozott, de időközben elhalt 7 éven aluli gyermekek községi illetősége iránt folyamatba tett eljárás megszüntetése 271 Állami anyakönyvekben a községi névválto­zások pontos feljegyzése s a községi név­változásoknak megfelelően az uj anya­könyvi hivatalos pecsétek beszerzése 429 Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 4 16, 21, 30, 36, 42, 50, 56, 66, 79, 92, 99, 104, 116 139, 150, 159, 165, 177, 181, 186, 200, 216, 238 142, 248, 254, 260, 265, 270. 272, 280, 284, 292 296, 306, 312, 328. 342, 360, 365, 372, 378, 384 393, 399, 405, 419, 433, 444 Állattenyésztésről alkotott szabályrendelet módosítása 316 Állattenyésztés és (tejgazdaság fejlesztése 430 Állatok levágására alkalmas hely kijelölése köz- és magánvágjóihidak hiányában 397 Ápolási költségek az ipari és kereskedelmi alkalmazottak és hozzátartozóik után fel­merültek viselése tekintetében eljárás 402 Árvaházi alapszabályok módosítása '201 Árvaházi alapítványi helyekre pályázat 265 Árvízveszély elleni védekezés 37 B Dr. gróf Baackodorf-Raützan császári nagy­követségi tanácsos támogatása 13, 77 Bacskay István »Pótadók és járulékok« cimü munkájának ajánlása 34 Battyándi vármegyei óvoda államosítása ese­tére helyiségbér segély, biztosítása 190 Bányát ár sládák tagjainak és családtagjaiknak! kórházi kezelésbe felvétele 144 Bábák tartására kötelezett községek' ki­mutatása 155i Bábák illetményeinek rendezésé 276 Bártfai m. kir. határszéli rendőrkapitányság kerületi beosztása 262 Behívó jegyeknek (külföldre szólóknak) el­küldése 95 I Beszterczey Gábor gazdasági szaktanárnak a Csáktornyái állami tanítóképző intézetbe áthelyezése 237j Belois dignatio főkonzul támogatása 25Q Bihari Béla Ferenc által szerkesztett »Ille- ; tékszabályok és hasznos tudnivalók gya­korlati szótárának« ajánlása 32 Bor ellenőrző bizottságok működése 76 Bortörvény végrehajtása és az ellenőrzés l gyakorlása 368 BodÖhegy és Sürüháza községek kérvényei menhelyi költségekre segély, folyóisitíása iránt 329! »Budapest« cimü lap utcai élárusitásának en­gedélyezése 19v 156, 244, 353 Budapesten tartandó Szünidei orvosi tanfo­lyamra kijeleléndő orvosok részére se­gély megszavazása 67 Budapesti tejgazdasági vállalat részvénytár­saság jánosházai sajttermelő ipartelepére engedélyezett állami kedvezmény 77 Budapesti állatorvosi főiskolába felvételre pályázat 146 Budapesti »József« fiuárvaházban az 1910/11. tanév kezdetén betöltendő helyekre pá­lyázat 252 Budapesti kir. József műegyetem segélyegy-. létének kérelme, a technikus-otthon léte­sítésére adomány iránt 361! Budapesti országos gyermekvédő Liga tá­mogatása SÖS5 Budapesti egyetemek kórház egyletének se­gélyezése 361! Budapesti »József kir. herceg Szanatórium' Egyesület« könyöradömány gyűjtésének támogatása 286 Budapesti népművészeti magyar háziipar szövetkezet támogatása 398 Bulgáriába kivándorolni készülő, üveggyári munkások óvása 285 Bűnügyi nyomozások teljesítése 379 C Cz Cs Checsi Teobaldé conzul támogatása 250 Clementi Attilio helyettes conzul támogatása 18 Constantinovics Spos főkonzul támogatása 256 Celldömölk—várkeszői törvényhatőlsági útba ágazőlag Pápáról a vármegye határáig épí­tett vicinali ut folytatásakép vezető Ut- 1 szakasznak a vicinális utak hálózatába fel- i vétele 409 Cselédek (külső) összeírásának ellenőrzése a gazdasági cselédsegélypénztár céljaira 385 Cserebogarak irtása ISI D ; Dankl Zsigmond a fiumei tbeli consulátus vezetésével megbízott iparkamarai alelnök támogatása 256 DijnokokrŐl szóló szabályrendelet életbe­léptetése Sí

Next

/
Thumbnails
Contents