Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1910. január-december (8. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 4 Fiumei es. és kir. haditengerészeti akadé­miába az 1910/11. iskolai évben felvételre pályázat 148 Fogadói, vendéglő, kávéház és kávémérés iparriól alkotott szabályrendelet módosí­tása 427 Főszplgabirák által a Székhelyen kívül tar­tandó tárgyalási napok 1911. évre 440 »Friss Újság« cimü lap utcai elárusitásának engedélyezése 32, 162, 256, 374, 389 G Gazdasági cselédsegélypénztár céljaira a külső cse'édek összeirásának ellenőrzése 385 Gépjármüvek forgalmi használatának enge­délyezése és a gépjárművezetői igazolvá­nyok kiadása 275 Gle'chenbergi fürdőigazgatóság által állami, " vármegyei és községi hivatalnokok, úgy tanítók részére adandó kedvezmény '43 Gödöllői méhészeti tanfolyamnak részben másutt leendő megtartása 157 Gödöllői méhészmunkás tanfolyamra pá­lyázat 268 Gőzkazánok és gőzcséplőgépek használatba vétele 250 Grácz város tanácsához intézendő megke­resésekben a felek pontos lakcímének! közlése 179 »Grana ételzsir« forgalomba hozatala 38 Guáry Károly szolgabirónak a kihágási ügyek önálló elbírálására felhatalmazása 95 Gümőkóros tehenek irtása 33 Gyámi jelentő lapok és ingó kimutatások be­terjesztése 88, 386 Gyámügyekben elterjesztett kérelmek vagy, panaszoknak jegyzőkönyvbe foglalása és az árvaszékhez beterjesztése 23 Gyámoltakat és gondnokoltakat megillető kamatjárandóság százalékának megállapi- tása 1909. év második felére, hirdetmény 40 Gyámpénztárt az értékpapíroknak kicseré­lése folytán ért kárnak fedezése 189 Gyámoltakat és gondnokoltakat megillető kamatjárandptság százalékának megállapí­tása 1910. év I. felére 263 Gyámpénztár (vármegyei) 1909. évi szám­adása és mérlege 347 Gyámpénztár (vármegyei) 1909. évi szám- . adásainak közszemlére kitétele 275, 347 Gyermekmenhelyi költségek fedezésére kért segélyek 154, 329 Gyermekmenhelyi költségekre folyósított államsegély felosztása 193 Gyermekmenhelyi költségekre államsegély kieszközlése 21.7 Gyermekmenhelyekben (állami) gondozott, de időközben elhalt 7 éven aluli gyerme­kek községi illetősége iránt folyamatba tett eljárás megszüntetése ‘271 Gyermekek utólagos házasság által törvél- nyesitettek tartalmilag egyező anyakönyvi kivonatainak kiállítására vonatkozó szábá- lyok kiegészítése 273 Oldal E Egerek irtása 161, 386 »Ejnye Ibejö« cimü lap utcai elárusitásának engedélyezése 19, 156, 244, 355 Előfógati váltságdíjnak 1910. évre jóváha­gyása 88 Előfógati alap 1911. évi költségvetési elő­irányzata 308 Elmebetegek (németalföldi honosságuak) felvételének szabályozása 94 Elmebetegek elhelyezése körül észlelt viszás- ságok megszüntetése '239 Elbocsátási stöbbi ügyekben Grácz város­hoz intézendő megkeresésekben a felek pontos lakcímének közlése 179 Erdőgondnokok meghívása járási mezőgaz­dasági bizottsági ülésekre 77 Erődítési jutalmakra pályázat 244 Erdőőri és vadőri szakvizsgák tartása 1910. évben, hirdetmény ’260 Erdei famagvak kimutatása 389 Esküdtképes egyének 1910. évi alapl’ajstro­mának előkészítése 105 »Est« Cimü lap utcai elárusitásának engedé- > lyezése 456, 244, 355 Élőnövények kereskedésével és szállításával foglalkozó Kertészek kimutatása az 1910. évben 53 Építészeti tervpályázatok körüli eljárás sza­bályozása 38 Épitkezéseknél képesített vállalati megbí­zottak alkalmazása 340 Északamerikai egyesült államokban a szén­bányászok munkabeszüntetése 162 F Earkas Jánosáé szül. Blau Cecíliától a szo­kásos községi segély .megtagadása 28 FarkasdifalVa—gyanafalvai vicinális útnak a törvényhatósági közutak hálózatába leendő felvétele iránt 330 Farkasd és Megyéd községek országos Vá­sárjainak megtartására elrendelt tilalom' megszüntetése 380 Felsőleányiskoláknak a minősítési törvény. szempontjából való elbírálása 250 Felsőőri járási szolgabiröi hivatal, fogház és fogházőri lakás bérlete '408 Ferencz József Ö cs. és. apostoli királyi Fel­ségének qrszáglása megkezdésének 60-ik! évfordulója emlékezetére alapított emlék­keresztre vonatkozó alapszabályok 274 I. Ferencz József ő cs. és apostoli királyi Felségéhez 80-ik születési évfordulója al­kalmából a törvényhatóság által intézett üdvözlő feliratra érkezett legmagasabb ki­rályi köszönetről szóló leirat 285 Fertőző betegségekkel szemben hatályosabb védekezés céljából fertőtlenítő berendezé­sek létesítése 297, Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents