Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1907. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 252, 276, 289, 299, 302, 312, 320, 336, 351, 355, 361, 366, 368, 373, 377, 381, 386, 418, 427, 440, , 469, 476, 482, 486, 488, 500, 512, 524, 536 Állatgyógyászatban használt bakteriológiai ter­mészetű védőojtó, gyógyító és kórismészeti szerek előállítására, forgalomba hozatalára és állami ellenőrzésére irányuló szabályzat 73 Állatokra vonatkozó tulajdonjog átruházás mar­halevél nélkül 285 Állati hullarészek, illetve állati kóros szervek postai szállításának szabályozása 416 Állatok kényszervágottak bejelentése és állat­orvosi megvizsgálása 462 Áltschul Arthur budapesti svéd királyi tb. fő­consulnak a müködhetési jog megadása 368 Amerikába szóló útlevelek kiadása körüli el­járás 213 Amerikában alakult első magyar kőolaj és érczbánya társaság részvényei vásárlása 363 Amerikai visszavándorlók támogatása 508 Amerikából visszavándorlókkal szemben köve­tendő eljárás 508 Ápoltak (szegényházi) tartásdija 256 Árvaházban megüresedett alapítványi helyekre pályázat 361 Árvapénztári kölcsönök engedélyezése 521, 534 Árvaszéknél megüresedett iktatói állásra pá- , lyázat 310, 319, 320, 332 Árvaszéknél megüresedett irnoki állásra pá- . lyázat 240, 252, 276, 277, 289, 297 Árviz ellen való védekezés 76 Árvíz elleni védekezésnél beosztott és rendel­kezésre álló felügyelet, műszaki osztály, tör­vényhatósági közerőnek kimutatása 1907. évről 84 Árvízveszély idején katonai segélynyújtás igény- bevétele 186 Árvizek ellen való védekezés esetén a kirendelt katonai segédletnek a védekezéshez szüksé­ges szerszámokkal ellátása 415 Automobil és 3 kerekű kihordó kocsik közle­kedésének, valamint a kerékpáron való haj­tásnak szabályozása 515 B. Barát Jánosnak anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 485 Bábatanfolyamok időbeli beosztásának megvál­toztatása 467 Bánó Jenő budapesti mexikói főkonzul műkö­dése 167 Befizetések helyes eszközlése 326 „Belügyi“ és „Rendőri“ közlöny 1907. évfolya­mának megrendelése 25 „Belügyi Közlöny“ 1896—1906. évfolyamaihoz készült „Tájékoztató“ ajánlása 353 Benning Györgynek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 171 Benzin mérsékelt eladási ára 75, 365, 511 Betegeknek kórházba kisérésénél a csendőrség közreműködésének mellőzése 90 Betegsegélyző pénztárak évi zárszámadásának beterjesztése 108 Betegsegélyző pénztárak (ipari) egy részének beszüntetésé 337 „Bezerédj György alapítvány“ alapítólevele 170 A. Oldal Adók (róni. kath. hitfelekezeti) behajtása körüli panaszok elbirálása 188 Andalíts Lajosnak anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 440 Anderl Józsefné pornóapáti községi bába idézése 489 Andrásfa helyett Győrvárnak havonkénti tárgya­lási helyül kijelölése 70 Anyakönyvi kerületek (községi) székhelyén kívül vezetendő párhuzamos (B) anyakönyvek en­gedélyezése 25 Anyakönyvi legfőbb felügyeleti jog gyakorlására kiküldött belügyministeri megbízott támoga­tása 91 Anyakönyvi felügyeleti vizsgálatok 116 Anyakönyvi másodpéldányok tartalmát érintő utólagos bejegyzések • 169 Anyakönyvi adatok (külföldi) fordítási dijai 209 Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése képe­sítés hiánya esetén 220 Anyakönyvvezető helyettesek oly anyakönyvi ke­rületekben, hol rendszeresített segédjegyzői állás van 220 Anyakönyvvezető családi érdekeltsége esetére állandó helyettesek kirendelése 256, 258, 463 Anyakönyvvezető érdekeltsége esetére kirendelt állandó anyakönyvvezető helyettesek 258, 463 Anyakönyvi kivonatok és családi értesítők után szedhető dijak hováforditása 427, 534 Anyakönyvi kivonatok kiállításáért, valamint a családi értesítők kiállításáért és záradékolá­sáért járó dijak bevételezése, kezelése és el­számolásáról szabályrendelet 433 Anyakönyvvezetőí helyettesek az 1894. évi XXXIII. t. ez. 10. §-a alapján^ kirendeltek jegyzéke 463 Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése és fel­mentése 467 Anyakönyvek (róm. kath. felekezeti) téves ada­tainak kiigazítása 468 Anyakönyvekben foganatosított utólagos bejegy­zésekről az ezt megelőző időben kiállított kivonat hátlapjára történt feljegyzések bé­lyegkötelezettsége 483 Aranka terjedésének meggátlása 100, 439 Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársaság mint a Gunard Steam Schip Company Ltd. helyettese hirdetményeinek a nyilvános he­lyekről való eltávolítása 224 Alexy Pálnak anyakönyvvezető helyettessé ki­nevezése 109 ■ Alkoholellenes mozgalmat szolgáló folyóirat ajánlása 26 Állami anyakönyvi másodpéldányoknak a le­véltárba való beszolgáltatása 19 Állami mének szétosztása 6 Állami anyakönyvvezetés megvizsgálása 166 Állami vándorpinczemestereknek szőlőbirtoko­sok részéről való igénybevétele 209 Állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyá­ban hirdetmény 488 Államjegyek osztr. értékű öt és ötven forinto­sok bevonása , 165 Állatjárványok, betegségek a vármegye te­rületén 4, 7, 14, 18, 21, 28, 48, 56, 63, 77, 97, 106, 110, 120, 162, 179, 192, 212, 218, 224, 230, 241,

Next

/
Thumbnails
Contents