Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1907. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 Oldal Dr. Bezerédj István főispán szabadságideje 296 Bélyegszemle megejtésével megbízatása Németh Béla pénzügyi titkárnak 52 Birtokhatárjelek 377 Bikavásár rendezése 1908. év tavaszán 521 Boldizsár Péternek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 109 Borszállításra szolgáló és vasúti teherkocsikra szerelt tartányok hitelesítése 296 Borgáta—egyházashetye—bobai viczinális útnak ezen utak hálózatából való kihagyása iránt 411 Borhamisításra vonatkozó tilalmak 349 Boros Benőnek anyakönyvvezető helyettessé ki­nevezése 171 Bozsok községben felállított poztaügynökség 482 C Cz Cs. Caccia Dominioni di Sillavengo Károly gróf, fiumei olasz consul működhetése 188, 248 Cunard Steam Schip Company Ltd. díjszabály­zatának változása 301 Czelldömölki járási főszolgabírói állásra pályá­zat 310, 319, 332 Czelldömölki szolgabirói hivatal lakhelyiségeinek bérbevétele 506 Czelldömölk község részére engedélyezett köve- zetvámszedési jog 509 Czigányok (kóborok) megfigyelése 357 Czveck Józsefnek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 488 Családi értesítők és anyakönyvi kivonatok után szedhető dijak hovaforditása 427, 534 Családi értesítők kiállításáért és záradékolásáért, valamint az anyakönyvi kivonatok kiállításáért járó dijak bevételezése, kezelése és elszámo­lásáról szabályrendelet 433 Csápits Sándor gyümölcsfatenyésztési biztos megbízatása 117 Cseléd- és munkáslakások (gazdasági) épület­tervei és költségvetései 20 Cseléd és gazda közötti jogviszony szabályozá­sáról szóló 1907. évi XLV. t. cz. végrehaj­tása 376, 379 Cselédek (gazdasági) nyilvántartásáról szolgá­latba lépési és felmondási idejéről, valamint a gazdasági cselédlakásokról szabályrendelet 494 Csendőrségi szolgálati utasítás intenczióinak szi­gorúan szem előtt tartása 60 Csendőrség közremőködésének mellőzése a be- ' tegeknek kórházba kisérésénél 90 Csendőrségi karhatalmak igénylése 305 D. Daltársulati igazgatók a vármegye területén működők neveinek stb. bejelentése 326 Darab Lajosnak anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 171 Darázsporpácz és Pórporpácz községek egyesí­tése 27 Dávid Ferencznek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 171 Deák Ferencz alapítvány kamataiból álló ösztön­díjra pályázat 335 Oldal Délmagyarországi közművelődési egyesület ké­relme kötvények jegyzése tárgyában 29 Déry Sándor kivándorlási iigynökösködése 117 Dijnokok (törvényhatósági) alkalmazása, szol­gálati viszonyai, napidijai, előléptetése és nyugellátásáról szabályrendelet 419 Dobó Samunak anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 485 Dohányszállitmányok vámmentessége 25 Dubek Józsefnek anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 523 E. Ebadó alapból fedezése a pénztári alapok 1906. évi hiányainak 253 Edeháza puszta átcsatolása Sorokujfalu község közigazgatási hatásköréből Gyöngyösszent- kereszt községhez 193 Egressy Ferencznek anyakönyvvezető-helyettessé kinevezése 20 „Ejnye be jó“ czimü lap utczai elárusitásának engedélyezése 19, 76, 286, 314, 440 Elhagyott gyermekek védelméről szóló szabály­zat módosítása 301 Ellenőrzési szemléknek a folyó évben meg nem tartása 371 Előfogati váltságdíjnak (1906. évi) ministeri jóváhagyása és az igavonó állatoknak össze­írása - 51 Előfogati váltságnak 1907. évre való meg­állapítása 234 Előfogati váltság összeírásánál és a váltságdíj kivetésénél követendő eljárás 257 Erdei növények külföldről származók forgalma és vámkezelése 15 Erdőszolgák alkalmazása és eskütétele 102 Erdősítési jutalmakra pályázat 226 Erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyében hirdet­mény 373 Erdőőri dijak 1907. évi kivetése 477 Esküdtképes egyének 1907. évi alaplajstromá­nak előkészítése 127 Éder Józsefnek anyakönyvvezető-helyettessé ki­nevezése 315 Építkezések bejelentése iparfelügyelőnél 521 Északamerikai Egyesült-Államokban székelő kon­zuli képviselőségekhez intézett pénzküldemé­nyek r 321 Északamerikai Egyesült-Államok déli államaiba való telepítés 436 F. Faiskolák állapotáról jelentések 439 Faiskolaügye és selyemtenyésztése Vasvárme­gyének 462 Fegyelmi ügyekben a törvényhatósági és községi alkalmazottaknak hivataluktól felfüggesztése tekintetében követendő eljárás 220 Fegyvertartás és eladás, valamint a személy- és vagyonbiztonság fentartása tárgyában alkotott szabályrendelet módosítása 491 Fekete Gerőnek anyakönyvvezető helyettessé ki­nevezése 238 Fekete Rudolfnak anyakönyvvezető helyettessé kinevezése 359

Next

/
Thumbnails
Contents