Vadász- és Versenylap 47. évfolyam, 1903

1903-01-01 / 1. szám

VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 1й 03 január 1. HIVATALOS RÉSZ. Versenyfeltételek. Budapesti versenyek 190 3. Tavaszi-Meeting. Első rap. Vasárnap, május 3. I Megnyitó verseny. ЗООО к. a győztesnek. 800 к. a 2-iknak. 300 к a 3-iknak. Oly 4é és' id lovak számá'ra, melyek ez évben egyáltalán, a megelőző évben pedig 10.000 k. értékű versenyt nem nyertek. Táv. 2000™/. Behatási dij 10 к tovább. 30 k. az indulók­tói Teher 4é W/A. 5é és id. 62 1/ г%. Kanczára es heréltro 1 VA kevesebb. Lovaknak, melyek 5000 k. értékű korteherversenyt nem nyertek 2'/a%, melyek 3000 k. értékűt nem nyertek 5%. nyeretleneknek 7Mg eng. Nevezési zárnap április 28. II Eladó nyeretlenek handieyija. 2000 к. a győztesnek. 500 к. a 2-iknak. 200 k a 3 iknak 3é és id lovak számára. Táv. 1600™'. Beiratási dij 10 k.. további 10 k. az április 30 után állva maradottaktól és még további 20 k. az indulóktól. Az állva maradt lovak a versenyszabályok 87. §-ban körülírt felttelok mellett követelhetök. Teherközlés (április 29. déli 12 óra) utáni nyerők kizárvák. A győztes 3000 krnáért árverés útján eladó. Az árvorési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap április 25. Ili Egyesitett Nemzeti- és Hazafl-dij. Tét és bánatokkal legalább 20.000 k. biztosítva a "Töztesnck. 3000 к. a 2-iknak. 1500 к. a 3-iknak és 1000 к. a győztes tenyésztőjének, ha az belföldi magántenyésztő. Magyarországon ellett és nevelt 3é mének és kanczak szamara. Táv ПИК»»'. Teher 56%. kanczára 54>/ 2%. Tét 200 k.. bánat 100 k.. de csak 40 k. kis­bánat, lia a versenyév április ló-ig jelentetik. A három elsőnek helyezett ló tételet menti. (Elzáratott 1001. deczemher 15-én 138 aláírással.) IV. Nyeretlen háromévesek handicapja. ЗООО к. a győztesnek, 1000 к. a 2-iknak 100 a 3-iknak Та.. 110«™'. (2éves pályán.) Beiratási dij 10 k., további 10 k. az április 30. lián állva maradottaktól és még további 30 k. az indulóktól. Teherközlés (április 29. déli UB1 éttltlUJJ UJillllb —г/ ­tévesek eladóversenye. 2000 к. a győztesnek. 300 к. a 2-iknak. 200 k. 3-iknak. ny. (Egyenes pályán.) Beiratási dij 10 k., további 20 k. az indulóktól. Teher 58%. kanczára és heréltre 56'/г%- л nevezett lovak a versenyszabályok 87. S-ban körülirt fel­tételek mellett követelhetök. A győztes GOOO krnáért árverés utján eladó, minden I —..1....1 ,.',,., a;., an , 1 n<I Лчи к- iMentctik lAÄ, eng. Az árverési tói k. után 12 óra) utáni nyerők kizárvák. Nevezési zárnap április 25. V. Kétévesek Táv. 900' kanczára tételek гг......... -- a ) — . , . . koronáért, melylyel (április 30.1 olcsóbban eladónak jelentetik, A eng. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illoti. Nevezési zárnap április 28. VI. Arverési-dij. 3000 к. a győztesnek, 800 к. a 2-iknak, 300 к. a 3-iknak. Oly 2é bel­földi lovak számára, melyek mint évesek nyilvános árverésen eladásra bocsátattak. Táv. 1000'"'. (2éves pályán.) Beiratási dij 10 k. további 30 k. az indulóktól. Teher 55%, kanczára és heréltre' 53'/A- Győztesre 3»/A '"bb. A nevezéssel cgyiitt bejelentendő, hogy a yearling mely árverésen vezettetett elő, e bejelentés hijján a nevezés érvénytelen. Nevezési zárnap április 28. VII. Ritter-dij. 3000 k. febből 70 arany alapítvány) a győztesnek. 400 к. a 2-iknak, 200 k. a 3-iknak. A monarchiában ellett és nevelt lovak számára, heréltek kizárásával. Táv. 3800"''. Tét 200 k.. bál kanczára l'/A kevesebb, értékűére 2va több. Nevezési zárnap április 28. ánat 100 k. Teher 3é 51%%. te 60%. 5é 64%. 6é és id. 68%, 11. 4000 к. értékű verseny nyertesére I '/А- Ю.ооо k. vagy nagyobb Második nap. Kedd, május 5. I. Ujonez verseny. 3000 к. a győztesnek. 800 к. a 2-iknak. 300 к. a 3-iknak. Oly 3é lovak számára. meLyek mint kétévesek nem futottak és ez évben 3000 k. értékű versenyt nem nyertek. Tá.. 3000«/. Beiratási dij 10 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher ménre 56%. kanczára és heréltre 54VA- Győztesre 2'/A több. Nevezési zárnap április 28. II. Eladók bandicapja. 2000 к. a győztesnek. 500 k. 2-iknak, 200 к. a 3-iknak. Oly 3é és id. cont. lovak számára, franczia lovak kivételével, melyek 1902- 1903. években 1000 k. értékű versenvt nem nyertek. Táv. 1800™/. Beiratási dij 10 k., további 10 к. a május 3. után állva maradottaktól és még további 20 k. az indulóktól. Az állva maradt lovak a ver­senyszabályok 87. g-ábau körülírt feltételek mellett követelhetők. A győztes 3000 krnáért ár­verés utján eladó. Telierközlés imájns 2. déli 12 éra) utáni nyerőkre A több. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap április 30. III. Rattbyàny-Hnnyady-dij. 1000 drb. es. és kir. arany a győztesnek, (ebből 200 arany alapítvány). 100 drb. cs. és kir. arany a 2-iknak, 50 drb cs. és kir. arany a 3-iknak. Sé és id. lovak számára. Táv. looo";. Tét. 20 arany. Fuss vagy fizess. Teher 3é 62'/A, 46 60VA- 5é és id. 62%. kanczára és heréltre l'/A kevesebb. A tétösszeg (mely alatt az összes tétek és bánatok értendők) 100 aranyig a 2-ik lóé. azon felül a győztesé. Legalább három különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassák, különben fentartatik a következő évre. Nevezési zárnap április 28. IV. Májusi handicap. 8000 к. a győztesnek, 1500 к. a 2-iknak, GOO к. a 3-iknak. Oly 3é és id. lovak számára, melyek 50.000 k. értékű versenyt még nem nyertek. Táv. 19««'" . (2éves pályán.) Beiratási dij 20 k.. további 40 к. a május 3. után állva maradottaktól és még további 40 k. az indulóktól. Telierközlés (május 2. déli 12 órai után GOOO k. értéken aluli handicap nyerőjére 4%. GOOO k. vagy nagyobb értékűére 7% több. A győztes beiratási diját menti. Nevezési zárnap április 25. V. Kétévesek eladóversenye. 2000 к. a győztesnek 300 к. a 2-iknak. 200 к. a 3-iknak. Táv. КШО»;. 2évcs pályán.) Beiratási dij ló k.. további 20 k. az indulóktól. Teher 58%. kanczára és heréire 5G VA- A nevezett iovak a versenyszabályok 87. §-ban körülirt felté­telek mellett követelhctők. A győztes GOOO krnáért árverés útján eladó, lia május 3-ig jelentve) 3000 krnáért SVA, ha 1600 krnáért 7% eng. Az árverési többlet felerészben a 2-ik iovat. felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap április 30. VI. Kétévesek versenye. 3000 к. a győztesnek, 800 к. a 2-iknak, 300 к. a 3-iknak, Cont. mének és kariczák számára, franczia lovak kivételével. Táv. 1«««'"'. i2éves pályán.) Beiratási dij 10 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher 55%. kanczára 53VA- Győztesre . 3VA több. Nevezési zárnap április 30. VII. Eladóverseny. 2000 к. a győztesnek. 300 к. a 2-iknak. 200 к. a 3-iknak. 3é és id. lovak számára. Belföldi lovasok által lovagolva. Táv. 1400™'. (Nyerőpont a kis tribünnél.) Beiratási dij 10 k.. további 20 k. az indulóktól. Teher 3é 60%, óé G8%, 5é és id. 69'/А, kanczára és heréltre 1'/г% kevesebb. A győztes 10.000 krnáért árverés útján eladó : lia május 3-ig jelentve 6000 krnáért A. ha -000 krnáért 10% eng. Az árverési többlet fele­részben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárriap április 30. Harmadik nap. Cetitörtök, május 7. I. Ksterbázy-dij. 3000 к. a győztesnek, 400 к. a 2-iknak. 100 к. a 3-iknak. lEbbői 1050 k. alapítvány, a többi az egyleti pénztárból.) 3é és id. belföldi lovak számára. Táv. 34««™'. Tét 80 k.. bánat 20 k. Teher 3é 52'/A. *6 84%, 66 és id. 87%. kanczára l'/A kevesebb. A második ló a tétek és bánatok összegét nyeri. Nevezési zámap május 5. A versenyévben vagy az ezt megelőző évben 20,000 k. vagy nagyobb értékű verseny nyer­tesere 7%. annál kisebb, de legalább 0000 k. értékű kortehervorseny nyerőjére 5%, ily versenyek más évbeni nyertesére csak 3VA több. Angol és franczia lovakra azonkívül még А к illőn. A 3-ik ló tételét és beiratási diját menti, (Elzáratott 1002 május 1-én 34 aláírással.) III. Asszonyságok-dija. Tiszteletdíj és 0000 к. a győztesnek, 1200 к. a 2-iknak, 500 I 3-ikiiak. Cont. lovak szamára, franczia lovak kivételével. Táv. 3499™/. Beiratási dij 6u к további 50 k. az indulóktól. Teher 3é 00%, 4é 70%, 5é és id. 72%, kanczára és heréltre 1 /,% kevesebb. 4000 k. értékű verseny nyorőjére 2VA, két ily vagy ogv 0000 k. értékű verseny nyertesére 6%, két ily vagy egy 10,000 k. értékűére 7% több.'Nyeretlen lónak 3VA eng. Ili-lovasok. A győztes beiratási diját menti. Nevezési zárnap május 3. heirnn ' Mádóvemny. 200U к a győztesnek, 300 к. a 2-iknak, 200 к. a 3-iknak. 3é és id. Soi I L'! г'|.. О Т',' к, "• lI, ,;"' a-,,'óv- 1199'»/. (2óves pályán). Beiratási dij 10 k„ további 20 k. az indulóktól, fehér 3é 00% 4é oy'/A- 66 és il 68%. kanczára és heréltre l'/A kevesebb. A győztes 10.000 krnáért árverés utján eladó, ha (május ö-!g jelentve) 6000 krnáért 5%. lia 2000 krnáért 10% eng. Az árverési többlet felerészben u 2-ik lovat, fele­részben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap május 3. V. Kétévesek versenye. 3000 к. a győztesnek. 800 к. a 2-iknak. 300 к. a 3-iknak. Continentaljs mének es kanczák számára, franczia lovak kivételével. Táv, 1999™/. (2éves pályán.) Beiratási dij 10 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher 50%. kanczára 54VA­Nyertesekre 3'/A több. Nevezési zárnap május 3. VI. Nyéretlenek-dija. ЗООО к. a győztesnek. 800 к. a 2-iknak. 300 k. u 3-iknak. 2é és 3ó nyeretlen lovak számára. Táv. 1999™/. (2dves pályán.I Beiratási dij 10 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher 2é 5IVA- 3é вЗ '/А kanczára és heréltre l'/A kevesebb. A neve­zéskor 2000 krnáért eladónak jelentett lónak S'/A ™G- Az esetleges árvorési többlet fele­részben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Novczési zárriap május 3. VII. Allamdij. 3000 к. a győztesnek, 800 к. a 2-iknak, 300 к. a 3-iknak. 3é és id. continentális mének és kanczák számára, franczia lovak kivételével. Táv. 3000™/. Beira­tási dij 10 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher 3é 50»/,%. 46 50 </ г%. r,é és id. 61%, kanczára l'/A kevesebb. Belföldi méntől, vagy belföldi próbálatlan kunosából imcly még nem nevelt nyerőt) nevelt lónak 2'/A> mindkét esetben A eng. (I. a jegyzetek második pontját). Lovakra, melyek ez évben legalább 3000 k. értékű versenyt nyertek 2'/»%, melyek legalább GOOO k. értékűt A többi Nevezési zárnap május 3. Negyedik nap. Szombat, május 9. I. lllllla-haildicap. 3000 к. a győztesnek, ÍOOO к. a 2-iknak, 400 к. u ü-lknak. 4é és id. lovak számára. Táv. 3409™/. Beiratási dij 10 k., további I0 к. a május 7. után állva maradottaktél és még további 30 k. az indulóktól. Telierközlés (május (I. déli 12 óra) utáu győztesre 4% tűbb. Nevezési zárnap május 3. II. Háromévesek Allamdija. 4000 к. a győztesnek, ÍOOO k. a 2-iknuk. 400 к. a 3-iknak Cont. mének és kanczák számára, franczia lovak kivételével. Táv. 1090™' Beiratási dij 20 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher 5A- kanczára 64VA- Belföldi méntől vagy bel­földi próbálatlan kanczáhól (moly még nem nevelt nyerőt) nevelt lónak 2VA- mindkét eset­6en 4% eng. (lásd a jegyzetek 2-ik pontját.) Legalább 4000 k. értékű verseny nyerőjére 2VA- hét ily vagy cgv 10,000 k. vagy nagyobb értékű verseny nyertesére 4% több. Nevezési zárnap május 5. III. Kanczailij. 20.000 к. a győztesnek, 3000 к. a 2-iknuk. 1500 к. a 3-iknak és 1000 k. a győztes tenyésztőjének, lia az belföldi magántenyésztő. 36 cont. kanczák számára, franczia lovak kivételével. Táv. 3999'"/. Teher 56%. Beiratási dij minden nevezett ló után 40 k.. további 00 k. az 1903. márczius 31. után állva maradottaktél, még további 100 k. az 1903. május 1-én állva maradottaktól. A három elsőnek helyezett ló beiratási diját menti. (Elzára­tott 1901. doczemlier 15-én 118 aláírással.) IV. Kétévesek eladóversenye. 2000 к. a győztesrthk. 300 к. a 2-iknak, 200 к. a 3-iknak. Táv. 1999™/. (2éves pályán.) Beiratási dij 10 k., további 20 k. az indulóktél. Teher 60%. kanczára és heréltre 58Va%- A győztes árverés utján 10,000 krnáért eladó, lia imájus 7-ig jelentve) GOOO krnáért 5%. ha 8000 krnáért 10% eng. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap május 5. V. Kiadok versenye. 2000 к. a győztesnek, 300 к. a 2-iknak, 200 к. a 3-iknak. 3é és id. ovak számára. Belföldi lovasok által lovagolandó. Táv. 1999'"/. (2éves pályán.) Beiratási dij to к., további 20 к. az indulóktól. Teher 3é 56%, 46 és id. 62%. kanczára és heréltre l'/A kevesebb. A nevezett lovak a versenyszabályok 87. §-ban körűiirt feltételek mellett követelhetők. A győztes 6000 krnáért árverés utján eladó, lia (május 7-ig jelentve) 3000 krnáért 8VA, ha 1600 krnáért 7% eng. Az árverési többlet felerészben a 2-lk lovat, fele­részben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap május 5. VI. Kétévesek versenye. Зооо к. a győztesnek. 800 к. a 2-iknak, 300 к. a 3-iknak. Cont. mének és kanczák számára, franczia lovak kivételével Táv. »00™/. (Egyenes pályán.) Be­iratasi dij 10 k., további 30 k. az indulóktól. Teher 55%, kanczára 58УА- 800 0 vagy nagyobb értékű verseny nyertesére 3VA> °'Y 'óra, mely két vagy több versenyt nyert 5% több. Nevezési zárnap május 5. VII Welter handicap. ЗООО к. a győztesnek. 1000 к. a 2-iknak, 400 к. a 3-lknak. Oly 3é és id. lovak számára, melyek 1902 1903. évben sem 3000 k. értékű handienpot sem egyéb korteherversenyt, mint nyeretlenek részére valét, sem 3000 k. vagy nagyobb értékű eladóvcrsenyt nem nyertek. Táv. 1400™/. (Nyerőpont a kis tribünnél.) Beiratási dli 10 k.. további m к. a május 7. után állva maradottaktél és még további 30 k. az indulóktól. A telierközlés (május 6. déli 12 óra) után bármily verseny nyertesére 4% több. Nevezési zarnap május 3. Ötödik nap. Vasárnap, tnájus 10. I. Széebényl-dlj, 250 drb cs. és kir. arany a győztesnek (melyből 100 drb arany ala­pítvány) 50 drb cs. és kir. arany a 2-iknak, 20 drb cs. és kir. arany a 3-iknak. Minden inén és kancza számúra. Táv. :íooo™/. Tét 10 drb arany, fele bánat. Teher 3é 51УА- 46 80%, 5é 64%, 6é 66%. idősb 67%. kanczára 1% kevesebb. Lóra, mely már dijat nyert SVA '"hb. A tétek és bánatok összege 40 drb aranyig a 2-ik lóé, azon felül az elsőé. Nevezési zárnap május 7. II. Eladóverseny. 2000 к. a gvöztesnok, 300 к. a 2-iknak. 200 к. a 3-iknak. 3é és id. lovak számára. Belföldi lovasok által lovagolandó. Táv. I999" 1/. Beiratási dj 10 k. további 20 k. az indulóktól. Tohor 3é 58VA- óé 02VA- 5é és id. 64%. Kanczára és heréltre l'/A kevesebb. A nevezett lovak a versenyszabályok 87. §-ban körülírt feltételek mellett köve­telhetők. A győztes ÍOOO krnáért árverés utján eladó : lia (május 7-ig jelentve) 2000 krnáért SVA. ha 1000 krnáért 5% eng. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap május 5. III. Királydij. 100.000 k. (adja a m. kir. földmivelésügyi miniszter) és egy 4000 k. értékű tiszteletdíj a győztesnek, 10,000 к. a 2-diknak, 5000 к. a 3-diknak. 2000 k. a negyedik lónak és ЗООО к. a győztes tenyésztőjének, lia az. belföldi magántenyésztö. 3e és ill. continontális mének és kanczák számára, franczia lovak kivételével. Táv. 1899'"'. Teher: 36 4«'/»%, 46 59VA. 56 és id. 6 IVA, kanczára l'/A kevesebb. 1003. évbon 20.000 k. értékű korteherversony nyertesére 3'/A, 50.000 k. értékűére 5% több : másévbeni 20,000 k. értékű korteherversony nyertesére l'/A- ö 0­00 0 h. értékűére H'/A. 80,000 k. értékűére 5% több. Oly lónak, mely 6000 k. értékű korteherversenyt nem nyert, lia 3é 1 VA, ha 46 vagy id. 2'/A eng. Beiratási dij minden nevezett ló után. ha a nevezéskor 2é 50 k.. lia 3é vagy id. 150 к. : további 200 к., az 1902 szeptember 1-én állva maradottakért, további 200 k. az 1902 doczemlier I5-én állva maradottakért, végre még további 200 k. az 1903 márczius 81-én állva maradottakért. (Elzáratott 1902 május 1-én 108 aláírással.) IV. Nyeretlen kétévesek versenye. зооо к. a győztesnek, 800 к. a 2-iknak, 300 к. a 3-iknak. Táv. «99™/. (Egyenes pályán.) Beiratási dij I0 k.. további 30 k. az indulóktól. Teher ménre 50%. kanczára és heréltre 54%%. Nevezési zárnap május 7. V. Kétévesek eladóversenye. 2000 к. a győztesnek. 300 k. n 2-iknak, 200 к. a 3-iknak Táv. 1199™/. I2ÓV0S pályán.) Beiratási dij 10 k., további 20 k. az indulóktél. Teher 58%. kanczára és heréltre 56'/А. A győztes 6000 krnáért árverés utján eladó, lia imájus 7-ig jelentve) 3000 krnáért SVA. ha 1600 krnáért 7% eng.) Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap május 5. VI. Eladók handicap.]». 2000 к. a győztesnek, 500 к. a 2-iknak, 200 к. a 3-iknak. 36 és id. lovak számára. A győztes 6000 krnáért árverés utján eladó. Táv. i0tt0«y, (2éves pályán.) Beiratási dij 10 k., további 10 к. a május 7. után állva maradottaktél ós ínég további 20 k. az indulóktól. Az állva maradt lovak a versenyszabályok 87. §-a értelmében követelhctők. Toherközlés (május 0. déli 12 óra) utáni nyertesre 4% több. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben az egyleti pénztárt illeti. Nevezési zárnap május 3. VII. Handicap. ЗООО к. a győztesnek. 1000 к. a 2-iknuk, 400 к. a 3-iknak. Oly 36 és id. lovak számára, melyek 6000 к. értékű versenyt még nem nyertek. Táv. 4490™/. (Nyerő­pont a kis tribünnél.) Beiratási dij 10 k.. további 10 к. a május 7. után állva maradottak­tól és még további 20 k. az indulóktól. A toherközlés (május 6. déli 12 éra) utáni nyerőre 4% több. Nevezési zárnap május 3. Hatodik nap. Kedd, május 12. I. Allamdij. 4000 к. a győztesnek, ÍOOO к. a 2-iknak, 400 к. a harmadiknak. 4é és id. cont. mének os kanczák szamára, franczia lovak kivételével. Táv. 3400™/. Beiratási dij 20 k., további 30 k. az indulóktól. Teher 46 57VA. 5é és id. 59'/A, kanczára l'/A heve­sebb. Bolföldi méntől, vagy belföldi próbálatlan kanczábél Imoly még nem nevelt nycrötl növelt lónak 2VA> mindkét esetben 4% eng. (lásd a jegyzetek 2-ik pontját.) Oly lóra, moly ogy vagy több versenybon ogyüttesen 20,000 krnát nyort 4'/A> olyanra, moly együttesen 40,000 krnát nyort 7% több. v Nevezési zárnap május 9.

Next

/
Thumbnails
Contents