Vadász- és Versenylap 26. évfolyam, 1882

1882-01-05 / 1. szám

3014 VADASZ- ES VERSENY-LAP Szerkeztőségi irodu : Budapesten, Nemz. Casino II. em. hatvani-utcza Ide küldendők a kéziratok is. Megjelenik a lap minden csütörtökön. EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. Elöfizetes Egész évre .... 12 frt 1 élvre в f-t „Vadász- és Versenylap" szerkesztőségébe Budapesten, Nemz. Casino-épület intézendők. A PESTI ES VIDÉKI LOVAK-EGYLETEK S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTENYESZ-EIZOTTMÁNYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1. sz. Budapest, 1882. január 5. XXVI. évfolyam. Lapunk az uj czimkép megkésése miatt — késett meg. VADÁSZ- ES VERSENYLAP előfizetési ára: Egész évre 12 frt. Fél évre 6 frt. Az előfizetési pénzek a szerkesztőséghez (Nemzeti Casino, hatvani-utcza) intézendők. HIVATALOS. Jegyzőkönyvi kivonat a Pesti Lovaregylet 1881. decz. 30-án tartott választmányi gyűléséről. 5. pont. Felolvastatik az ausztriai Jo­ckeyclub 1881. decz. 24-ről kelt 159. számú és V- alatt mellékelt átirata, mely szerint a Versenyszabályokban javasolt és 2/. alatt mellé­kelt változtatások tanácskozásba vételre és eset­leges elfogadásra ajánltatnak. Határozat ; tekintettel mind a két Jockey clubnak azon határozatára (kelt Budapest 1880. okt. 28, és Bécs 1881. január 4.) miszerint az ily változtatási javaslatok a vá­lasztmány elé terjesztés előtt legalább egy héttel a két egylet hivatalos közlönyeiben nyilvános­ságra hozandók, hogy igy a tagok teljes tu­domással bírhassanak a tárgyalandókról, — mi azonban nem teljesíttetett ; a választmány az előterjesztett változtatások tárgyalásába nem bocsátkozhatik, annál kevésbbé, mert azok előterjesztési módja is hibás volt, a mennyiben a versenyszabályokat készitő al­bizottság (legalább a pesti Lovaregylet részé­ről) már nem létezőnek tekintetik, miután az 1876-ban csak ideiglenes minőségben válasz­tatván, hatásköre megszűnt. A javasolt vál­toztatások tehát a verseny-igazgatósághoz teendők át, hogy ez azokat a bécsivel egyet­értőleg tárgyalván, megegyezés esetére köz­lésük iránta hivatalos közlönyükben intézked­hessék, és egyúttal az elnököt megkereshesse, hogy azoknak a választmány elé terjesztése végett választmányi ülést egybehívni szíves­kedjék. Mindezekről az ausztriai Jockeyclub hivatalos uton értesitendő. 7. pont. Szóba jővén, hogy az Egylet czime vagy „budapesti" vagy „magyar Lo­varegyletre" változtassék, határoztatott, hogy ez a legközelebbi közgyűlés elé terjesztessék a választmány ne­vében. A fentebbi kivonatok hitelességeért a titkárság. A pesti Lovaregylet választmányi tagjai 1882. évi január 15-én, vasárnap d. u.3 óra­kor tartandó választmányi gyűlésre ezennel tisz­telettel meghivatnak. Főtárgyak: Előterjesz­tés a közös versenyszabályokban a bécsi Jockeyclub által proponált változtatásokról, mint alább következik, és ezek közt a Wo­chen-Rennkalender ügye. Budapest 1882 január 3. Elnöki megbízásból A pesti Lovaregylet titkársága. Változtatási javaslatok a versenyszabályokban (л. pesti Lovaregylet választm. tagjainak — be­tekintés és tudomásul — a Pesti Lovaregylet 1880 okt. 28-kán hozott határozatának értelmében.) (A kövérebb betii kkel szedett szöveg a bé­csi Jockeyclub által javaslott változtatásokat jelezi.) Általános határozmányok. 1. czikk. A távolság méterekben számittatik, és pedig 2 méternyi távolban a belső pálya vo­naltól. Teher-egységa kilogramm. 2. czikk. A versenyló kora azon év január l étől számittatik, melyben elletett. a) Belföldi ló az, mely a magyar-osztrák birodalomban elletett (vagy ellési évében anyjával behozatott) és az ellést követő év május l-ig ugyanott neveltetett. b) Magyar ló az, mely Magyarországban elletett, (vagy ellési évében anyjával behoza­tott) és az ellést követő év május l-ig ugyan­ott neveltetett. c) „Cotinentalis" elnevezés alatt oly ló értendő, mely valamelyik continentalis állam­ban belföldinek tekintetik. d) „Minden országbeli ló" kifejezés alatt értendő : hogy mindegy, akármelyik ország­ban elletett és neveltetett. Lapunk mai száma 12 oldal-

Next

/
Thumbnails
Contents