Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

1879-10-23 / 43. szám

Szep T em BER 25. 1879. VADÁSZ- I:S VERSENY-LAP. 365 Bánat 9 lóért. Egy hoszszal könnyen nyerve, két hossz a második és 3-dik ló között. Érték: 2850 frt az elsőnek, 850 frt. a másodiknak. II. Kaneza díj. 500 drb ÍO frkos arany. Eb­ből 473 arany államdij, a többi pótlék az egy­lettől. Belföldi és németországi kanczák számára. Táv. 2400 m. Teher: 3é., 58 kil., 4é. 65 kil. 5é. és id. 67 % kil. Belföldi mén ivadékára 2 kilóval, belföldi és német kaneza ivadékára szin­tén 2 kilóval kevesebb. Egy 5000 frtos dij nyer­tesére 3% kii., két ily vagy egy nagyobb dij nyerőjére 7 kil.-mal több. Tét 200 frt, bánat 100 frt. A második ló a tét és bánatok felét nyeri, a harmadik ló tételét menti. (Elzáratott 5 nevezéssel.) Blaskovits Ernő ur 5é. sg. k. Kincsem a. Cam­buscan a. Waternymph (2 kil. le) (7 kil. kül.) 72% Bushby 1 Br. Springer Gusztáv 3é. sg. k. Ilona 58 kil. Metcalf 2 Gr. Sztáray János 4é. р. k. Dagmar 65 kil. Butters 0 Bánat 2 lóért. — Kincsem játszva nyert tiz hoszszal, Dagmar félhoszszal a második után. Érték: 2000 frt. a nyertesnek, 200 frt a máso­diknak. III. Import dij. 1000 frt. Engedélyezi ö fel­sége a császár és király, a magyarországi telivér lótenyésztés emelésére legkegyelmesebben adomá­nyozott pénzalap kamatjaiból, ujabb 3 évre (1878, 1879 és 1880.) Tartandó az őszi lóversenyek­kor. Futhat az emiitett pénzalap kamatjaiból vett kanczák bármely 3 éves belföldi ivadéka. Táv. 2800 méter. Teher: 58 kil. kaneza és herélt 1% jkilog.-mal kevesebb. Tét 100 frt, bánat 50 frt. A tét és bánatok fele a második lóé. (Elzá­ratott 8 nevezéssel.) Blaskovits Ernő ur 3é. stp. m. Bankár a. Buccaneer a. Louise Bonne 58 kil. Bushby 1 General Hope nev. gr. Apponyi Antal 3é. p. k. Paraibl 56% kil. Butters 2 Gr. Festetics Pál nev. Inkey István ur 3é. p. k. Clarisse 56% kil. Grimshaw 0 Bánat 5 lóért. — Másféi hoszszal szépen nyerve ; Clarisse rosz harmadik. Érték: 1175 frt az elsőnek, 175 frt. a másodiknak. IV. Handicap. ÍOOO frt egyleti dij. Futhat minden belföldi és német ló. Táv. 3200 m. Tét 100 frt, bánat 50 frt, kisbánat 20 frt az egy­leti pénztár javára. Teherközlés október 1-én. E nap után 1000 frt nyertesére 2% kil., két vagy több ily értékű dij nyertesére 5 kil.-mal több. Kisbánat jelentés október 7-én. (Elzáratott 12 nevezéssel.) Baltazzi Aristid ur 4é. p. m. Nil-Desperandum a. Buccaneer a. Hope 57% kil. Wainright 1 Gr. Sztáray János 4é sg. k. Altona 56 kil. Bushby 2 Blaskovits Miklós ur 3é. р. k. Kedves 46 kil. Butters 3 Baltazzi Aristid ur 5é. sg. m. Tallós 69 kil. Metcalf 0 Ke'gl György ur 3é. p. m. a. Ostreger a. Catastrophe 51 kil. Entwistle 0 Kisbánat Basswelt és Riflemanért, nagybánat 5 lóért. — Erős küzdelem között egy fejjel nyerve, Kedves egy hoszszal a második után jó harmadik. Érték: 1650 frt. a nyertesnek. V. Eladóverseny. 400 frt. Táv. 2000 méter. Futhat minden ló. Teher: 3é. 53 kii., 4é. 63 kii., 5é. 65% kii., 6é. és id. 67% kil.; ménre 1% kil.-mal több. A nyertes eladó 1200 frtért, min­den 200 frtért, melylyel a ló ára kevesebbre van téve, 2 % kil. teherkönnyebbség. A nyertes ló a verseny után ár с er és utján eladatik. Az árverési többlet a versenypénztáré. Tét 50 frt; fuss v. fizess. (1 nevezés.) Gr. Zichy Béla 3é. sga. k. Laurenzia a. Cam­buscan a. Sophia Lawrence (elad. 800 frtért.) 48 kil. Butters k.-járt. Laurenzia körüljárt. Az árverésnél tulajdonosa visszaváltotta 900 frtért. Érték 400frt. a nyer­tesnek. VI. Gátverseny. 200 drb 10 frankos arany államdij, belföldi lovak számára. Távolság egy­szer a pálya körül a távoszloptól kezdve 6 sö­vényugrással. Teher: 3é. 58, 4é. 65, 5é. és idősb 67% kilogramm. Kanczára 1% kii. kevesebb. Oly lóra, mely gát- vagy akadályversenyt 1000 fi-t értékig nyert, 2% kilogrammal, két ilyeD, vagy egy 2000 frton felül nyertesre 4 kil. több. Tét 100 frt., fele bánat. A második ló ketös té­telt kap. (Elzárva 9 nevezéssel.) Schawel Jak. ur nev. gr. Esterházy Mihály 3é. p. m. Hilarius a. Laneret a Lady May (1 kil. kül.) v. 59 kil. Baltazzi H. ur 1 Beniczky Gábor ur 5é. p. m. Wild Youth (4 kil. kül.) 71% kil. Smart 2 Gr. Festetics Pál 5é. sg. k. Légyott (2% kil. kül.) 68 % kil. Reynolds 3 Ifj. gr. Esterházy Miklós 4é. р. k. Kenne Dich (4 kil. kül.) 67% kil. Hanreich 0 Bánat 5 lóért. Hilarius mindig vezetve szépen nyert több hoszszal ; Kenne Dich lovasa az utolsó sövénynél leesett, s igy Kenne Dich mely lovar nélkül másodiknak érkezett be, disqualificáltatott. Érték: 1150 frt az elsőnek, 100 frt. a másodiknak. Rákos-csabai lóversenyek. Br. Laflert Antal rákos-csabai kastélyában, f. hó 15-kén csinos társaság jött össze, hogy részt­vegyen ama lóversenyeken, melyeket a fiatal há­ziúr rögtönzött s melyhez a dijakat is (tisztelet­dijak) adni szives volt. — A versenyeket me­lyek alább részletesen vannak ismertetve, igen szép, s nagyszámú társaság nézte végig, s azok végeztével br. Laffert Antal vendégszerető házá­ban a társaság jó része még másnap reggelig tánczolva, együtt maradt. — De ime a ver­senyek : I. Nagy akadály-verseny. Tiszt.-dij az első lónak br. Laffert Antaltól ; a második ló a téte­leket kapja. Táv. circa 4000 meter. Tét 1 arany (3 nevezés.) Beniczky Gábor ur 5é. p. h. Jane Gauthier fv. lovag. Beniczky Gábor 1 Báró Laffert Antal 3é. sg m. Bíbor félvér lovag. br. Laffert Antal 0 Bánat Bokrétáért. Bibor csak azért indult, hogy verseny legyen, s már az első akadály után haza lovagoltatott. Jane Gauthier körüljárta a pályát s az akadályokat hiba nélkül vette. II. Ponny verseny, akad.-verseny, Táv. circa 3000 méter. 6 sövény, 1 árok és egy sövény. Tiszt.-dij az első lónak, br. Laffert Antaltól, a tételek a másodiknak. Tét 1 arany. (5 nevezés.) Wodianer Rudolf id. р. к. Holló Lov. br. Laffert Antal 1 Ifj. gr. Keglevich Béla id. р. к. Liszka Lovászfiú 2 Wodianer Rudolf 4é. p. h. Galant Tulaj 0 Gr. Teleki József id p. b. Szeszélyes Gr. Teleki Gyula 0 Beniczky Gábor ur id. р. к. Madár Lovászfiú 0 Csomóbani szép indulás után vezetett először Holló, de mindjárt Madár váltotta fel és utána Liszka, Szeszélyes, Holló és Galant de utóbbi ki­tört, fele pályán Madár Szeszélyes és Liszka pá­lyát tévesztettek ; utóbbi azonban észrevevén, még jókor helyrehozhatta, ugy hogy Holló után szép versenyben másodiknak jöhetett be ; azon­ban mivel egy póznát belül vett, elüttetett a nyereménytől. Nevezési zárnapok. November. I. BéCS, Az 1881-ki П. oszt. állam­Mr. Cavaliero dijra 3000 frt nevezés. Wollzeile 3. Az 1881-ki III. oszt. ál ­lam-dijra 2000 frt — — Az 1881-ki I. oszt. állam­dijra 5000 frt — — II-dik kimutatás. a „Nemzeti-dij" emelésére aláirt évi járulékokról. Nemeskéri Kiss Miklós ur, 1879-től kezdve élet­fogytig évenként 5 db cs. kir. arany. Br. Wodianer Albert, 1879-től bezárólag 1888-ig évenként 10 db cs. kir. arany. Gr. Festetics György, 187 9-től bezárólag 1888-ig évenként 20 db cs. kir. arany. Budapest, 1879. okt. 1. A pesti lovaregylet titkársága. Birtokváltozás. A kisbéri állam-ménesből megvétettek legtöbbet ajánlás utján : sárga méD, ell. 1878. apja Cambuscan, a. Mildred, Sataplantól 2116 frtért Mayer Arthur lovag által ; sárga mén, ap. Cambuscan a. New-Victoria, West-Australiantól 800 frtért Frohner János ur által. Gr. Teleki Gyula megvette gr. Teleki Gézától р. k. Bokréta, ell. 1875-ben, ap. Bois Roussel a. Xantippe, Rhadamanstól. Gr. Zicbyék Lángon, megvették Annoyence te­livér mén-lovat ap. Pictor a. Annoncement ittebei Kis Elemér úrtól. Ménvásárlás. A m. kir. állad, méntelepek mén-létszámának kiegészítése czéljából, legközelebb nyilvános mén­vásárlás fog tartatni. Felhivatnak ennélfogva a tenyésztők, hogy el­adó méneik leírását a származás, jelenlegi állo­más és a kivánt árnak megjelölésével együtt leg­később f. é. oktober hó 25-ig ezen ministerium­hoz beterjeszszék. A tenyésztők tájékozására szolgáljon, hogy csak 3 %—8 éves hibátlan, egészséges és tenyész­tésre teljesen alkalmasnak talált mének fognak az esetre megvétetni, ha az érettük követelt árak a mének értékéhez képest megfelelőeknek talál­tatnak. A bejelentett mének megszemlélésére és az al­kalmasaknak talált mének árának megállapítására bizottságok fognak kiküldetni, melyekben az il­lető megyei lótenyészbizottmányok is képviselve lesznek. Az ajánlattevő tenyésztőkkel ideje korán kö­zöltetni fognak azon központosítási állomások a hol a bejelentett mének, előre meghatározott na­pokon a vásárló bizottság elé vezetendők lesznek. Azon tenyésztők, kik eladó méneiket már en­nek előtte bejelentették volna, felhívatnak, misze­rint tudassák ezen minisztériummal, hogy ménjeik eladása iránti szándékuk nem változott-e, illető­leg, hogy eladók-e még inéneik és mily áron. A ménvásárlási ajánlatokra 50 krajezáros bé­lyeg teendő. Budapest 1879 évi oktober bó 1-én. A földmivelés, ipar és kereskedelmi m. kir. ministerium. A »Sport« egyik utóbbi számában »egy bécsi öreg sportsman«, a kassai versenytér fölhagyására ref­lektálván, örvend annak, mert, úgymond, ezáltal »újra egyik fattyúhajtását látja eltűnni a nagy fának, melytől az csak tápszerét vonta meg, a nélkül hogy szépítésére, hasznára vált volna.« Brünnt, mint sikversenytért, az egészséges törzs ép ily fattyuhajtásának tulajdonítja. Ugyan minő hasznot hajt és minő jogosultsággal bir — kérdi az öreg sportsman — oly versenytér, mely, mint Kassa, nagyon félreesik s viszonylag csekély di­jaival ugyan kevés vonzerőt gyakorol arra, hogy gyepén nagyobb számban jelenhessenek meg s azáltal komoly eriteriummá válhassék ? Ugy ta­láljuk, hogy a kassai utóbbi évi meetingek csak színleges existentiát tüntettek elő s dijaikat oly lovak kapták, melyek más versenytéreken teljes­séggel semmi szerepet nem játszhattak. Ha ily városok — úgymond — versenyt óhajtanak, ak­kor az initiativának, magából az illető városból kell kiindulni s ez esetben segitbeti aztán lábra az állam s szerezhet neki uj pártolókat s részesít­heti államdijakban. Ám, ha valamely versenytér csaknem kizárólag államdijakból és Reiterclub­steeple-chase-ekből él, mint ez Kassán is történt, s a lakosság egyátalában semmi érdekeltséget *

Next

/
Thumbnails
Contents