Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

78 87 125 146, 20 189 189 201 205 218 Ménceikók vásárlása az állami lótenyészin­tézetek részére Az orsz. lóteny. emelésére alak. tár3. pesti lókiállitásáról Az orsz. lóteny. emel. alakult r. társaság által rendezett lókiállitás, dijazás és ügető­vereenyek feltételei Csikóvásárlások a hadsereg részére . Ló- és csikóvásárlás Dombóváron Egy reményteljes lókiállitás (Thaly Zsigm.) Az 1879 diki lóteny. jut. díjosztások Lókiállitás a szék.-fehérvári orsz. tárlaton 201 Jutalomdijosztások Moson-, Fehér- és Békés­megyékben Az állami raéntelepek részére megvásárolt mének jegyzéke 409 3. Orsz. lóvásárok. Budapest 5. 40, 78, 106, 418 Szabadka (febr. 23—24) 87 Székesfehérvár (márez. 2—3) . . . 87,156 Győr (márcz. 30 — 31) 125, 418 Debreczen (ápr. 19—22) 156 Debreezen (augusztus) 285 A debreczeni lóvásár ügyében 301 Nyíregyház és temesvári lóvásár . . . 454 III. Vadászatok. 1. Vadászatok, elbeszélések. A kárpáti hegység déli lejtöiuek erdőségei, tekintettel a vadakra és vadászokra (H. J. B.) 5, 13, 21 A Bakonyból (Bisell) 30 Tusa egy vadkannal 70 Vaddisznók Gömörbeu 80 Vadászat alligatorokra 82 Felvidéki vadászlevelek (Csetneki) . 88, 127, 174 Szilágyságból (W.) 126 Liptómegye dél-keleti határáról (Adriány) . 157 A rozmárok hazájában 158, 164 Két medve (Erdélyből) 165 A Nagyhegyen . . 195 Végzetes medvevadászat 211 A kaliforniai vadjuh 211 Az erdész találkozása munka közben a va­dakkal 253 Vadászképek Erdélyből . . 253, 261, 270, 279 A magyarországi ujabb vadaskertek ... 254 Vadkan helyett medvék 262 Egy szép nap a gömöri magas hegyeken . 303 Erdélyi vadász-] anaszok 304 Medve-vadászat (Sir John) 312 Gr. Széchenyi Béla vadászatai Chinában . 313 A trónörökös középfajdja 321 A mult évi gödöllői udv. vadászatok . . 321 Különbség a dunántuli és alföldi vadászatok között 332 Vadászat fővadra az ungi kincstári erdők­ben (R. A.) 341, 350 Hajtóvadászat az ugocsai nagyrakaszi bér­czekben 359 Csik-Szereöa vidékéről 359 Békés-megyei vadászatok 375 Az ugocsai erdőkből 382 Temesvár-tájéki őszi vadászatok .... 382 Az idei vadászatok az ürményi és tornóczi uradalomban 393 Gáes-kékkői vadászatok 401 Rudolf trónörökös ő fensége medve-vadászata Berogben 410, 454 Udvari fáczán-vadászat a szigetmonostori ko­ronauradalomban 411 Szilágyságból 421 Téli va Iászatok 427 Kopózás vad-disznóra és medvére a sárosi er­dőben 428 Balogvölgyi vadászatok 455 Tarnóczi és ür.i ényi vadászatok gr. Hu­nyady Imrénél 455 2. Értekezések. Fogoly és fáczántojások beszerzése ... 14 M egjegyzés a »Choke-bore« gyakorlati értékére 30 Lap. j Lap. Próbák а Pieper-féle szűkített csövecskékkel 30 Hogyan kell fogoly-állományt nevelni . . 42 A fejiyver-ipar az 1878. évi párisi világki­állitáson (Seen ger F.) 4 2. 50, 60, 70, 79, 89 Miért pusztulnak az erdők ? (Két közlemény e czim alatt.) 61, 81 A vadászati és fegyveradó kérdése ... 80 Vadászati viszonyok Zalamegyében ... 80 Vadászati viszonyaink és észrevételek a va­dászati és fegyver-adó kérdéséhez . . 9 7 Közlemények a foglyok felneveléséről . . 98 A fővárosi vadas-piacz a lefolyt télszakon . 107 117, 126, 133, 430 A Canardiere fegyver és tölténye ' . . 221 A fővárosi vadas-piacz a tilalmi időben . . 237 Lőkisérletek Canardierekkel (Kirner József) 358 Szegedi levelek 411, 420 Az öntött aczél- és damasztcső közötti harcz 431 Az erdélyi siketfajd. (Monographia.) (Br. В. T.) 3. Szarvas-, őz- és zerge-vadászatok. Zergék a fogarasi havasokon (Gr. Pálffy Géza) 31 Szarvas vadászatok Csákberényben 1878-ban 149 Az első cserkészet 190 Zergevadászat a magas Tátrán (Blásy) . . 296 О felsége a király zergevadászatai e nyáron 331 A gödöllői, eisenerzi, neubergi és mürzsteggi kir. szarvascserkészetek ez idén . 366, 3 74 Szarvas-cserkészetek eredménye a munkács­bereg-szt.-miklósi uradalomban 1879 . 366 Gr.Zichy Béla cserkészetei a szilvási erdőkben 366 Szarvascserkészetek a dolhai uradalomban (Mármaros) 37 5 Csákberényi szarvas-cserkészetek . . . . 391 Szarvas-cserkészetek a Bakonyban . . . 393 Devecser 18 79. nov. 14-én 401 4. Szalonka-, siket- és nyirfajd-vadá­szatok. Itt vannak ők ! (febr. 12.) 69 Egy februárban dürgő siketfajd (Marmarosból) 82 Az erdei-szalonkák az országban . . . 118 Még mindig járják 126 Az idény végén 132 Az iharos-berényi szalonka-vadászatok (In­key István.) 134 Az idei szalonka-vadászatok Tarnóczán (Gr. Széchenyi F.) 140 A nagy kakasról 158 Fajdkakas, mely fogságba jutott .... 174 Egy nagyszerű meglepetés 211 Az idei szalonka-bőség 382 5. Cserkészetek, folyó vadászatok. (E czim alatt találja az olvasó hazai vadásza­taink rövid ismertetését, a vadállomány szaporulatát vagy csökkenését, és egyéb apró vadászati híreket — lapunk minden egyes számában ; — továbbá „külföldi vadászatok" czim alatt hoztuk időnkint a külföldi érdekesebb vadá­szatok ismertetését. 6. Egész éves löjegyzékek. Gr. Hunyady Imre tornóczi és ürményi ura­dalmaiból 14, 22 Gr. Kollonits László n.-lévárdi uradalmából 14 Br. W. В fási uradalmából 14 A valkói cserkészetek eredménye 1878-ban 14 A ráczkevei kir. uradalomból 15 Gr. Zichy Béla lengyel-tóti uradalmából . 15 Gr. Wenckheim R. dobozi uradalmából . . 22 A veszprémi püspökség sümeghi és ősi va­dászterületeiről 22 Br. Ambrózy L. és Gy. bázosi uradalmából 22 A kigyósi vadászterületről 23 A hg. Pálffy-féle detreköi uradalomból . . 31 Gr. Esterházy Andor sárosdi és pákozdi va­dász- területeiről 42 Lenek Ödön ur lendva-nemphti vadászterüle­téről 42 Lap. A znyió-várallyai közalap, uradalomból . 42 A gr. Pálffy senioratus Pozsony melletti va­dászterületéről 42 Az alcsuthi fhgi uradalomból 68 "Gr. Esterházy Antal uradalmaiból ... 71 Id. gr. Almásy Kálmán uradalmaiból . . 71 Gr. Sehönborn E. muukács-bereg szt.-miklósi uradalmaiból 81 Az unghvári kincst. uradalomból ... 89 Gr. Széchenyi Fer. tarnóczai uradalmából . 89 Gr. Károlyi Alajos vadászterületeiből . . 90 A zalamegyei alsó- és felső-szilvágyi és a bunyai vadászterületekből .... 90 A Szepes-püspökségi sztyavniki uradalomból 90 Gr. Széchenyi Pál lábodi uradalmából . . 90 Csetneky ur vadászterületéről 127 Gr. Andrássy Manó oláhpataki uradalmából 127 Gr. Forgáchék gácsi és kékkői uradalmaiból 133 Gr. Lamberg H. csákberényi uradalmából . 150 Ágoston szász coburg-góthai kir. hg. ő. fen­sége magyarországi uradalmaiból . . 190 Hg. Odescalchi Arthur vadászterületeiből . 191 Gr. Széchenyi Béla czenki uradalmából . . 197 Löjegyzékek a szomszéd országok vadászte­rületeiből 213, 288, 304 Berzeuczei lőjegyzék 187 7, 18 78, 187 9-ből. 7. Levelezések, melyekben főleg kimerítő tudósításokat talál az olvasó, a tenyészet idejéből ; — az idevonatkozó tudósitások „ Kisvad te­nyészetünk állása" czim alatt össze­foglalvák. Lesnyek, jan. 6. (Szereday A.) .... 22 Gács, márczius hó 133 Alsó-Árva, april 1. (D. G.) 134 Sárosd, apr. 6. (Gr. Esterházy B.) ... 141 Késmárk május 4. (Cserépy) 191 Gács, jun. 15 211 Monostor, jun. 16 211 Temesvári vadászerdő, jun. 16. (Geisinger J.) 221 Devecser, jun. 21. (Bisell) 222 Tótmegyer, jun. 21. (Syllaba) 222 Cseklyész, jul. 5. (Csergeő.) 237 Újvidék, jul. 7. (Radovanovics) .... 244 Alsó-Árva, jul. 12 252 Beketfa, aug. 3 ; 269 Gács, aug. 1 269 Késmárk, aug. 16. 288 Nagy-Szeben, oct. 15 367 Hanva, okt. 19 367 Szt.-Antal, okt. 20 375 Sáros-megye okt. 28 391 Puszta-Darócz, okt. 30 391 Kőszeg, nov. 9 392 Dobsina, nov. 19 410 Cseklyész, nov. 30 421 8. Agarászat, kopászat. A nagy-mihályi falka működése .... 15 Falkavadászat Madrid vidékén .... 15 Az agárdi falka működése 43 Az ürményi nyulkopók 1878-ban ... 91 Falkavadászat Neudorf mellett . . . . 107 A csanád-megyei kölyök-agárverseny . . 376 A budapesti róka- és szarvasvadászatok . . 383 Pardubitzi vadászatok . 384 Hubertus napja a mándoki harrierekkel (Gr. Forgách) 387 A kis-kartali kopók 388 Sámsondi falkavadászatok 402 A békésmegyei agarász-egylet nagy dij-aga­rászata 403 A szabolcsi kölyök-agár verseny . . . . 412 A bács-bodrogh-megyei agarász-egylet ver­senyei 421 A csanád-megyei agarász-egylet öreg-agái­versenye 422 Agarász-verseuy Szt.-Imréu cs Adacsou . . 422 9. Üveg-gömb és galamb-lövészet. Lövészeti kihivás a világhoz 91 Az üveggömb-lövészet (képpel) . . 10 7, 117

Next

/
Thumbnails
Contents