Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

Lap. Üveggömblövészet Hendouban . . . . 144 Üveggömb- és galamblövészet Pesten . . iß g Bécsi galamb-lövészetek . . 183, 191, 197, 204 Cseklyészi galamblövészet 497 Az iffezheimi nagy nemetközi galamblövé­szet 204, 322 Üveggömblövészet Berlinben 322 Galamblövészet Bécsben 359 Agárdi galamblövészet 412 10. Vadásztáska. Egy-kettő-három! (Adriány) , . . 181 Vadászkaland medvével 3g7 IY. Yizslanevelés és törzs­könyvezés. Néhány szó a magyar vadászeb-törzskönyv érdekében (Hanvay) 61 Vadász-ebek rovata (H. Z.) 90 A magyar vadászeb törzskönyv .... 181 A hannoverai vizslapróba 182 Nevezések a Norddeutsche Hetz-Club 18 7 9-évi versenyeire 182 Ebeink törzskönyvezéséhez 229 Táblázatos kimutatás a m. vadász-eb-törzs­könyvből 245, 392 Megjegyzések ebeink törzskönyvezéséhez . 26 2 A hannoverai ebkiállitás 269 Lap. Vadászebek beszerzési helyei és árai külföldön 27 '.> Ismét vizslapróbák 304 Néhány szó a m. vad.-eb-törzskönyv érdekében 40 1 Egy kis elmélkedés, tapasztaltak és olvasot­tak felett 402 Az »Erdészeti lap« és a vizslapróbák . 411 Megjegyzések a magy. vad.-eb törzskönyvbe 412 Y. Yizi sport, halászat. Halászati törekvések Magyarországban . . 51 Pisztráng-horgászat a straczenai völgyben (Sir John) 170, 178 Pisztrángászat (Sir John) 289 Úszási sport YI. Tárcza. Ügető lovak és ügető versenyekről . . 2, 10, 18 Vad-élet a Roueky Mountains alján ... 26 34, 46, 54, 66, 74 Jó lovasok és lovak munkaképessége . . 86 94, 104, 114, 122, 130 »Reminiscere« (Hermann Ottó) .... 102 Pisztráng-horgászat a stracenai völgyben (Sir John) 170, 178 Utazás a Zambesi vízeséseihez . . . . 186 194, 202, 206, 218, 226 Br. Wenckheim Béla élete 234 Egy erdei szalonka élményei . . 242, 250, 258 Lap. A mülovarok világa . . 266, 274, 284, 292, 326, 336 Állatkerti séták 276, 285 Körültekintés a külföldi sport mezején . . 300 Zergevadászat a központi Kárpátok északi oldalán 343 Vadászat argalikra 372, 880 Megyei farkas-vadászat 423 YII. Athletika. A m. ath. cl. tavaszi viadalának feltételei Távgyaloglási képesség A m. ath. cl. őszi viadalának feltételei . A velocipede-egyletek versenyei Angliában YIII. Necrolog. Zsedényi Ede Gr. Szapáry Józsefné Br. Wenckheim Béla Br. Wenckheim Béla végtisztességtétele Az első emlék br. Wenckheim Bélának Zorkóczy Kornél Petróczy Ferencz Br. Wenckheim László Gr. Bethlen János legidősb Alkalmi költemények. Excelsior ! (О felségeik ezüst-menyegzőjére) Tally-ho ! (Whyte-Melville után) .... 141 214 230 384 82 108 233 238 257 270 289 299 299 145 383 NYILTTÉR. English lessons by an English gentleman; — Price two florins. Angyal-utczán 11. szám I. emelet. Lak- és istálló-bérbeadás. Budapesten statió-utczában 40 uj 29. régi szám alatti házban bérbeadatik : Földszint 3 szoba, 1 előszoba, fürdőszoba, is­tálló 8 lóra, kocsisszoba, kocsiszín azonnal. Első emeleti nagyobb lakás 1880 m íjus 1-től. Értesítést ád a házmester. Fedező pointer. A Bornemisza István ur tulajdonába átme- t .»Teli« kan telivér angol pointer, (fehér sárga foltokkal), ар. Tom II., a. Miss (gr. Salm Tom I-ből és Letteis Lady-jétől, Mac Mahou kennel­jéből) gondos ellátás és a tiszta párzás garautiija mellett, következő áron fedez : telivért úgymint félvért 35 frt. Tudomásul azoknak, akik e kitűnő el bel pá­rositani akarják szukáikat, megemlítjük itt, hogy a fedezendő szukák a Rimaszombati vasúti állo­másig szá litaudók, természetesen a tulajdonosok költa 'gére ; azonban »Teil« tulajdonosa szívesen elszálli'ja onnan lakására és ismét a vasúthoz a szukákat dij nélkül. Értekezhetni a tulajdonossal személycsen vagy levél ntján Uza-P .nyitón, u. p. Felső Balo -, (Gömör m ) GEITTNER ÉS BAUSCH FECgKENDŐ- Eß ß2(IVATTYÚ-QYÁR BUDAPESTEN, IPAR-UDVARBAN szállítanak mindennemű TŰZI FECSKENDŐKET gőzmozdony- és kerti-fecskendőket, körforgó, építészi és ganéjlé szivattyúkat. den ujabb rendszerű golyós-fegyvereiket; vala­mint töltény-raktárukat a n. é. közönség szíves figyelmébe. Legjutányosabb árakban. ENGL M. A. és FIA BUDAPEST, József -r 9. szám e's váczi-utcza. Ajánlják Lefaucheux és Lancaster szerkezetű vadász­fegyvereiket, úgyszintén egy és kétcsövű, min­PRUCXLDR ÎCNACZ BUDAPESTEN. Peisgőt franczia mód szerint, tisztán természetes uton készitve, ajánl nagyban és kicsinyben Prückler Ignácz Budapesten, Recskeméi i utcza 15. szám. Ezenkívül kapható a legtöbb csemege- és fűszer­kereskedésben. Hi H I) E T E S E K. fflOSCH ÖZVEGYE illatszer- és ni. kir. szab. rin-szappan-gyara BUDAPESTEN. BâKTâB ÉS Û I L I Ts Gizella-tér, a „Magyar királyhoz" czimzett szálloda épületében. Ajánlja dúsan felszereit párisi és londoni eredeti czikkeit­Karács о il y i es iijévi ajándékokra alkalmas tárgyak nagy választékban, a legjutányosabb árakon. « s* « « s MÜLLER I. L. EZELŐTT VADÁSZ FERENCZ ÖZV. UTÓDA illatszer-tára „a virágürálynéhoz" Budapest, koronaliemeg (nri)-utcza 2. sz. a. Párisi ház. Ajánlja f raktárát valódi angol és franczia illatszerek, hajkenőcsök, olajok és toilette szappanoknak, továbbá fog-, köröm- és hajkefék, mindennemű fésűknek; úgy­szintén nagy választékban a többi itt fel nem emiitett pipereezereket. 0Ж" Arjeggzékek kívánatra küldetnek, és vidéki utánvételi megrendelések azonnal pontosan teljesíttetnek. « « 1 « « « »

Next

/
Thumbnails
Contents