Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1999. (Szombathely, 1999)

1. szám - HORVÁTH BOLDIZSÁR EMLÉKEZETE - Tilcsik György: Egy csizmadiamester karrierje a reformkori Szombathelyen

Közbevetőleg mondjuk el, hogy az 1731-ben született Kalina Ferenc 5 1785 és 1788 között a város külső, 6 majd 1788-tól haláláig a belső, 7 1805 és 1809, majd 1810 és 1812 között titkos tanácsosa volt, 8 de mindezek mellett 1785 és 1807 között a város hadipénztárát is kezelte, 9 ráadásul 1788 és 1790 kö­zött pedig a városi számvevő hivatalát is ellátta. 10 Az 1806-ban, az 1816-ban és az 1817-ben lezajlott tisztújító közgyűlésen - bár nem nyerte el, de - a városbírói tisztségre is kandidálták, 11 sőt 1806 és 1807 fordulóján egy rövid ideig a substitutus bíró funkcióját is ellátta, amikor Orray János, a hivatal­ban lévő bíró meghalt. 12 Összességében elmondható, hogy Kalina Szombat­helyen egy szép közhivatali pályát bejárt, köztiszteletben álló és befolyásos polgárnak számított. Történetünk kezdetén, azaz az 1810-es évek közepén harmadik feleségével, a nálánál nem kevesebb, mint 53 évvel fiatalabb Rába Juliannával 13 élt együtt, akivel 1811. szeptember 9-én kötött házasságot. 14 Horváth József csizmadia tehát Kalina Ferenc házában lakott, amikor fő­bérlője 1819. szeptember 25-én, 88 éves korában elhunyt. 15 Kalina még mintegy másfél évvel korábban, egészen pontosan 1818. május 16-án kelt végrendeletében általános örökösének nejét tette meg, alapvetően arra való hivatkozással, hogy „... mivel férjhez menő szándéka nem volna ... ", 16 A tes­tamentum előírásai alapján Rába Juliannáé lett Kalina minden ingó- és in­gatlan vagyona, így az elhunyt belső tanácsos által vásárolt Gyöngyös utca ház, az ahhoz tartozó erdő, valamint káposztás és palántás föld is. 17 És bár az elhunyt férj tudomása és végrendeletének tanúsága szerint, hátrahagyott özvegye nem szándékozott újra férjhez menni, a fiatal, 36. élet­évében járó özvegyasszony alig négy hónappal férje halála után, 1820. janu­ár 20-án mégis oltár elé lépett, mégpedig lakója, az ekkor még nem egészen 27 éves Horváth József csizmadia oldalán. 18 A közel tíz év korkülönbségű házasfelek frigyéből négy gyermek - 1820. december 6-án Miklós, 1822. ja­nuár 2-án Boldizsár, 1823. június 20-án Anna Rozália, 1825. március 18-án pedig József - született, 19 akik közül az utóbbi három érte meg a felnőtt kort, miután Miklós 1821. február 2-án - tehát nem sokkal első születés­napja után, és még az őt követő testvére születése előtt - meghalt. 20 KONFLIKTUSOK A CSIZMADIÁK CÉHÉVEL Horváthék ezidőtájt minden bizonnyal az apa iparából éltek. Adatok igazol­ják, hogy Horváth József tagja volt a szombathelyi csizmadia céhnek, ám azt is megőrizték a források, hogy két alkalommal összetűzésbe került céhes társaival. Az első konfliktus előzménye az volt, hogy a Horváth mellett dol­gozó egyik, bécsi illetőségű céhlegényt a bécsi csizmadia céh egy másik szombathelyi mester mellé rendelte, ami ellen Horváth az 1820. október 16­ai szombathelyi tanácsülés előtt semmisségi panasszal élt. A szombathelyi csizmadia céh komisszáriusának javaslatára - tekintettel arra, hogy egy idő­sebb, támogatásra szoruló mesterről volt szó, ráadásul Horváthnak volt egy másik legénye is - a tanácsülés elutasította Horváth kérelmét. 21 Emellett a céh előtt elkövetett nyakas beszédjéért s engedeúenségéért megérdemlett 7

Next

/
Thumbnails
Contents