Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában; Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára (Szombathely 2003)

Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter

akkor felhívta Batthyány figyelmét, álljon készen az útra, mert a királyi hamarosan el­indul Pozsonyba. 66 Káldy Péter hangsúlyosabb vármegyei szereplésére a következő évben került sor. 67 Az 1656. március l-jén Söptén megtartott közgyűlésben Nádasdy Boldizsár és Meszlényi Benedek alispánok, mankóbüki Horváth Ferenc jegyző, továbbá a győri püs­pököt több kongregáción is képviselő Gorup János mellett felsőkáldi Káldy Pétert is azon követi karba választották, amely a dunántúli vármegyék áprilisban Kőszegen megtartott tanácskozásán Vast képviselte. 68 A megye hivatalviselői karát jelentősen kicserélő, 1656. június 19-én lezajlott szombathelyi tisztújításon a fenti két alispán he­lyére a vármegye rendjei Káldy Pétert és Niczky Boldizsárt választották meg. 69 Az 1658. május 27-ei szombathelyi tisztújításon Káldyt hivatalában megerősítették, míg Niczky Boldizsár helyére lukafalvi Szarka Mihály került. 70 Az 1660. áprilisi közgyűlés­ben a tisztikar hivataláról lemondott, de a rendek a hivatalviselők döntő többségét ­így a két alispánt is - tisztükben megerősítették. 71 1661. március 14-én azonban Szarka Mihály halála miatt új alispánt kellett választani. A megürült posztra átmenetileg ne­mesládonyi Chemetey Pál került, aki helyére az 1662. április 18-án, Meszlenben meg­66 MOL P 1314. Bácsit. Miss. nr. 23.651-23.256. Káldy Péter levelei Batthyány (I.) Ádámnak. Sopron, 1655. február 18., Pozsony, 1655. február 21. március 9. A mágnások egymás között is összehangolták az országgyűlési érkezés időpontját. Nádasdy Ferenc március l-jén megírta Batthyány (I.) Ádámnak, hogy ő a következő nap Pozsonyba megy, de már Köpcsényben tölti az éjszakát, és ott felkeresheti fel Batthyány, akinek katonái Farkasfalván szállhatnának, míg Nádasdyé Járfaluban lennének. Nádasdy Mosón vármegyében várhatta az információkat, hogy kíséretével a legalkalmasabb ideiben érkezzék. Március 9-én Gátáról ugyanis azt írta, hogy másnap este onnan elindítja embereit, így ha Batthyány nem akarja azokat a német falvakba bevinni, e településre viheti, de Oroszvár és Zurány is megszállít­ható. Közölte azt, hogy a vidéken korábban felbukkanó pestis már jó ideje megszűnt. MOL P 1314­Bácsit. Miss. nr. 32.400. Nádasdy Ferenc Batthyány (I.) Ádámnak. Gáta, 1655. március 1., nr. 32.401. Nádasdy Ferenc Batthyány (I.) Ádámnak. Gáta, 1655. március 9. Az 1655. évből számos, Batthyány (I.) Ádámnak katonái mindennapi ügyeiben (tolvajlások, fizetetlen­ség stb.), a hódolt területek adóztatása, illetve tizedszedés, levélhordás kapcsán írott levele ismert. MOL P 1314. Bácsit. Miss. nr. 23.657., vö.: 23.656., 23.667. Káldy Péter levelei Batthyány (I.) Ádám­nak. Vat, 1655. április 19-novetnber 24. Ezek folytatása az 1656 első harmadában írott levelek, ame­lyek között rabkereskedelméről, -kiváltásról is írt MOL P 1314. Bácsit. Miss. nr. 23.673., 23.675., 23.676. Káldy Péter levelei Batthyány (I.) Ádámnak. Vat, 1656. április 15., augusztus 28. 68 VaMLVaMkjkv. 1632-1687. 401-402. p. VaML VaMkjkv. 1632-1687. 407-408. p. Ekkor a két alispán magának személyükben olykor eljáró, őket ekkor helyettesítő alügyviselőket (vicegerens) választott, mégpedig Káldy Péter Kramarich Fe­renc, míg Niczky Boldizsár Nagy Ferenc személyében. VaML VaMkjkv. 1632-1687. 410. p.; A vicege­rens igazgatási, jogszolgáltatási tevékenysége máig nincs feldolgozva, e „hivatalra" szomszédos várme­gyéből társadalomtörténeti megközelítés: Gecsényí Lajos: Győr megye közigazgatása és tisztikara a XVII. században. = Levéltári Szemle, 1988. 3. sz. 19. p. 70 VaML VaMkjkv. 1632-1687. 436. p. A két új alispán „Petras Kaldy de Felseő Káld et Michael Szarka de Lukaffalva Vice Comites ..." volt. MOLTcslt. Szombathely, 1658. július 4. 71 VaML VaMkjkv. 1632-1687.482. p. Ekkor csak kisebb változások történtek. Az elhalt Győri Péter szolgabíró helyére alsókáldi Káldy Jánost, míg Lippich Ferenc járásába alszolgabírónak Egrédy Zsig­mondot választották. 194

Next

/
Thumbnails
Contents