Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában; Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára (Szombathely 2003)

Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter

tartott tisztújításon Niczky Gáspárt választották. Bár e restauráció során Káldy Pétert hivatalában megeró'sítették, a vármegye felső vezetésében jelentős személyi változások történtek. A néhai mankóbüki Horváth Ferenc helyére Rabby István személynöki íté­lőmestert, Zala és Somogy vármegyék jegyzőjét választották nótáriusnak. 72 A fenti köz­gyűlés időpontját és helyét Nádasdy főispán határozta meg, közölve, hogy azon az alis­pán és jegyzőválasztás is megtörténhet. Míg a felsőbb tisztviselők nominálásának jogát magának tartotta fenn, a szolgabírákkal kapcsolatos információkat Káldy Pétertől kér­te. Mindezek mellett közölte azt is, hogy a tisztújítás után országgyűlési követválasztást kell tartani, és kérte, hogy a tisztviselők ennek megfelelően értesítsék a megye nemes­ségét. 73 A személyi változások mellett 1661-ben egy figyelemreméltó dolog is történt: Enyedy János - a törvényhatóság frissen hivataláról lemondott adószedője, a későbbi alispán - Nádasdy Ferenc vasi főispán tudomására hozta, hogy Káldy Péter „... az mi­nemű restantiaknak exactiojat 14 biztuk volt kegyelmedre azokhoz meg eddig chak hozza sem fogott ...". A felháborodott mágnás az 1655:5. tc-re hivatkozva közölte az alispánnal, hogy ő már Niczkynek és Hodászynak megírta, „... procedaluan 15 az kegyelmed joßagabul tegyenek executiot. 76 Magának, sem másnak tulaydonituan efféle káruallását." 11 A vármegyék kora újkori gyakorlatának megfelelően, az alispáni hivatalt betöl­tő Káldy Pétert többször is megválasztották a megye regionális-, illetve országgyűlési követének. A már említett, 1656. évi eseten kívül 1658 decemberében Gorup János és mankóbüki Horváth Ferenc mellett Káldy Péter képviselte Vas vármegyét a dunántúli vármegyék egyre rendszeresebbé váló, akkor éppen Sopronban megtartott regionális részgyűlésén. 78 1659. július 7-én alispánként őt, illetve Nádasdy Boldizsárt választották a július 21-ére, Pozsonyba összehívott országgyűlésre. 79 Az 1662. május 1-jei pozsonyi országgyűlésre a Batthyány szervitor, egyben Vas és Veszprém vármegyék közgyűlésein VaML VaMkjkv. 1632-1687. 492. p.; Chemetey említésére: VaML VaMkjkv. 1632-1687. 498. p. Rabby - Darás István halálát követően - 1651-től Veszprém vármegye jegyzői hivatalát is betöltötte. VeML VeMkjkv. 1639-1702. 52. p. MOL P 1865. S/Kcslt. 1. cs., Nádasdy Ferenc Káldy Péterhez, Keresztúr, 1865. március 28. Nádasdy e dön­téseit az alispántól időközben megérkezett rossz hír - a Rumban kitört pestis - ellenére sem változtatta. Restantiak exactioja: hátralékok felszámolása. Procedalván: perelvén Executiot tesz: végrehajtást tesz MOL P 1865. S/Kcslt. 1. cs. Nádasdy Ferenc Káldy Péternek, Pottendorf, 1661. április 11. Enyedy le­mondására: VaML VaMkjkv. 1632-1687. 490. p. Az 1655:5. te. 6. §-a írja elő a nádor akadályoztatása esetében az országbíró jogosultságát a vármegyei fő- és alispánok, szolgabírák fekvő javaiból történő végrehajtásra. Magyar törvénytár (továbbiakban: MT) 1608-1657. évi törvényezikkek. Szerk. Márkus Dezső. Bp„ 1900. (továbbiakban: 1608-1657.) 586-587. p. VaML VaMkjkv. 1632-1687. 443., 446., 449. p. VaML VaMkjkv. 1632-1687. 464. p.; A követutasítás: VaML VaMkjkv. 1632-1687. 465-474. p. A visszatért követek a törvényeket az 1660. január 12-én megtartott közgyűlésben olvasták fel. VaML VaMkjkv. 1632-1687. 477. p. 195

Next

/
Thumbnails
Contents