Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában; Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára (Szombathely 2003)

Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter

kiterjedt ügyvédi munkát folytató Retkes Balázzsal együtt, ugyancsak őt választották meg Vas követéül. 80 Ez utóbbi diétán az 1662: 22. te. értelmében a kamarához beszol­gáltatandó félharmincad adminisztrációját felügyelő, tekintélyes tagokból álló bizottság tagjai sorába választották. 81 1662 tavaszától csapatmozgásoktól volt hangos a Nyugat-Dunántúl. Ahogy Ná­dasdy Ferenc országbíró, Vas vármegye főispánja megtudta, hogy Montecuccoli lovas­serege „.,. ide által gyün az Dunán ...", Akach Péter és Gaiger János szolgabírákat írás­ban utasította, hogy jöjjenek eléjük Kőszegre, és a további diszpozíciókhoz tartsák ma­gukat. Sopron vármegyéből két hű familiárisa, Zeke István jegyző és Beleznay Ferenc szolgabíró kísérte a csapatot a megadott találkozási pontig. Nádasdy Káldy Pétert fel­szólította, hogy idejében rendelkezzen a szekerekről, állítson provizorokat, és oly mó­don gondoskodjon a szállásról, hogy „... azoknak defectusa miat az lakosok ne szenvedgk­nek ...". A német katonák egy részének a Rába mellett kívánt szállást adni, és mind­ezekről Batthyány Kristófot és Csáky Lászlót is értesítette. 82 1663 szeptemberében Káldyt - minden bizonnyal korábbi felszólítás után ­Batthyány Kristóf nyomatékosan utasította, hogy sürgősen jelenjen meg a vármegyé­vel, ha ezt már korábban nem tette volna meg. Batthyány egyrészt megírta, hogy bár Zrínyi Miklós horvát bán csapatai jelentős károkat okoztak a törököknek, azok Kani­zsánál állnak és hadra készek, másrész előírta, hogy mind a nemesség, mind a paraszt­ság álljon készen, a vármegyei gyűlésezést meg fejezzék be. 83 Káldy a parancs végrehaj­tásához láthatott, és szeptember végén Szomor György alszolgabírót utasította, hogy a nádori parancs értelmében a hódoltatott területen élő lakosság és nemesség táborba nem szállhat, így a rendelések szerint ezek portánként 3 ft-ot, a taxáit nemesség pedig kétszeres taksát fizessen. Az ügy sürgősségére való tekintettel az alispán meghagyta, hogy ha az alszolgabíró bárhol is úton lenne, ahogy e levelet kézhez kapja, azonnal tér­jen vissza, és a levél tartalmát publikálja, miképpen az előírt pénzt tizenöt nap alatt szedje be. 84 Talán a törvényhatóság „gépezetének" lassú beindulása miatt Káldy továb­bi utasításokat kapott: egyrészt előírták, hogy haladék nélkül induljanak Rumba, ahon­nan Káldy bizonyos számú embert küldjön Körmendre, másrészt Batthyány a Muraköz védelmét jelölte ki e vármegyei hadak feladatául. 85 Mindezek ellenére Káldy Péter az VaML VaMkjkv. 1632-1687. 495-496. p.; A legutóbbi országgyűlés követeként a törvénycikkeket közzétette. VaML VaMkjkv. 1632-1687. 497. p, 1 MT 1657-1740. évi törvényezikkek. Szerk. Márkus Dezső. Bp., 1900. (továbbiakban: 1657-1740.) 240-241. p. 2 MOL P 1865. S/Kcslt. Nádasdy Ferenc Káldy Péterhez. Keresztúr, 1662. március 19., Sárvár, 1662. március 23., Tormás, 1662. március 27. A két familiárisról: Dominkwits Péter: Közigazgatástörténet­családtörténet. Egy 16-18. századi Sopron vármegyei hivatalviselő család, a petőházi Zekék. In: Fejeze­tek Győr, Mosón és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből. Szerk. Horváth József. Győr, 2000. 43-46. p.; Szluha Márton: A Beleznayak ősei. = Turul, 1998. 3-4- sz. 75-77. p. 3 MOL P 1865. S/Kcslt 1. cs., Batthyány Kristóf Káldy Péterhez. Körmend, 1663. szeptember 2. 4 MOL P 1314. Bácsit. Miss. nr. 23.704. Káldy Péter Szomor Györgyhöz. Vat, 1663. szeptember 28. 5 MOL P 1865. S/Kcslt. 1. cs., Batthyány Kristóf Káldy Péterhez. Körmend, 1663. november 30. 196

Next

/
Thumbnails
Contents