Útitárs, 1994 (38. évfolyam, 1-6. szám)

1994 / 1. szám

ISSN 0500-795-X MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP xxxvm.évfolyam 1994.1. szám Gémes István: 1994 - A CSALÁD ÉVE Karácsonyi beszédében Il.János Pál pápa látható elégtétellel jelentette be, hogy "a Katolikus Egyház és az E- gyesült Nemzetek 1994-et a Család É- vének nyílvánította ki". Ez azt jelenti, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az emberiség eme legősibb, legter­mészetesebb intézményének. A csa­lád, amelybe beleszületünk, s ame­lyet mi is alapítunk, ténylegesen is­teni rend. Még akkor is, ha ezt külön nem hangoztatjuk. Van azonban né­hány olyan mozzanat, amelyet az év kezdetén rögtön meg kell említeni. Mielőtt elragadtatnánk magunkat. A CSALÁD TISZTELETE VAGY CSALÁDKULTUSZ? A család nem emberi találmány, ha­nem valamennyiőnket meghatározó isteni intézmény. A család Isten te­remtési és kormányzási rendje. Belő­le jövünk és bele térünk vissza. Még akkor is, ha a tagjai ezt a keretet és ütemet lenézik, megvetik vagy széttö­rik. A család tehát számunkra adott tény, nem nekünk kell azt kitalálni. De nem is kell különösebb tiszteletet követelni neki. Kampányokat sem kell szervezni, hogy a családot job­ban tiszteljük. Tiszteletet u.i. a szü­lők, az apa és az anya iránt követel meg Isten parancsa. Nem azért, mint­ha ők önmagukban különleges érték­kel bírnának. Hiszen nagyon jól tud­juk, hogy nem minden apa és anya viselkedik szülőhöz méltóan. Emlék­szem egy többségében szétzilált csa­ládokból verbuválódott konfirman­duscsoportra, amellyel csak nagy harc és győzködés után lehetett egy­általán a 4. parancsolatról beszélni: tiszteld apádat és anyádat...! Azt tiszteljem, aki cserbenhagyott ben­nünket, lelépett egy másikkal, s azóta sem törődik velem? - volt a nehezen megcáfolható érvelés. Isten tiszteletet csak magának kíván, ő egyedül a tiszteletreméltó. Azon­ban a nemzés-szülés szülőknek kia­dott feladatával a tiszteletét is át­ruházta rájuk. Az első parancsolatot így egészíti ki a negyedik: a szülő Isten helyettese a gyermekek felé. Tiszteletük egy rész az Istennek kijá­róból, megvetésük pedig Isten ellen is irányul (Róm 1,30). A szülő dolga, hogy házát igazgassa, sőt az is, hogy gyermekeit engedelmességre tanítsa (lTim 3,4). De ezt abban a tudatban kell tennie, hogy Istent tiszteljék el­sősorban, így lesz a szülők iránti en­gedelmességnek is jogalapja (lTim 5, 4), Am, ha az Iras a gyermekektől szüle­ik iránti engedelmességet követel, még erőteljesebben figyelmezteti az apákat: "ne bosszantsátok gyermekei­teket, nehogy kétségbeessenek" (Kol 3,21). Aki tehát a család-évet kezdeménye­zi, a család-kultusz helyett inkább a generációk együttélése rengeteg problémái valamelyikének orvoslását tűzze ki célul. Ez pedig legintenzí­vebben csak úgy történhet, ha a kér­dés teremtésbeli, tehát vallásos ösz­­szefüggéseit vesszük komolyan. A CSALÁD ÉS A TÚLNÉPESEDÉS Kérdés persze az, hogy milyen csa­ládra gondolnak a család-év kikiáltói? Az atomizálódott, egyes tagjaira szét­hullott, a felbontott, a csonka, a be­teg, a torzóhoz hasonlító, a többszö­rösen megrugdosott képződményre? Mert az egészséges, viszonylag ren­dezett, a természetes számba menő gondokkal is elevenen élőnek sem különösebb tiszteletet nem kell kér­ni, sem a fenntartására buzdítani. Marad tehát a beteg, amelyet gyógyí­tani kell. Am családterápiás szakértők tudják, hogy - ahol még segíteni lehet - a gyógyulás nem fér bele naptári ke­retbe, egyéves tervbe, mert hossza­dalmas a kezelés és a gyógyítás. És hogyan állunk a túlnépesedés­sel? Aki családot akar menteni, an­nak minden tőle telhetőt meg kell tennie a felelőtlenül indított, a kö­vetkezményeket végig nem gondolt "családalapítások" kordába szorításá­ért. A nemzést-fogamzást Isten ne­künk adott jó feladatának kell tarta­nunk. Ám, ha ez az aktus csak ürügy a nemiség felelősséget nem vállaló ki­élésére, vagy egy család nem is akart alapítására, akkor bátorságunk kell legyen az okok lehetőség szerinti kiküszöbölésére. Inkább, mint a "szörny-szülött" kozmetikázására. A CSALÁD-KAMPÁNY A MÉRLEGEN 1993- novemberében Luxemburg­ban jött össze az Európai Szeniorok Parlamentje, hogy befejezze és föl­mérje az "Idősek Évének" eredmé­nyeit, amelynek az Európai Unió 1993-at jelölte meg. A résztvevő 500 idős polgár arra jött rá, hogy az eu­rópai közvéleményben jóformán sen­ki sem tudott az Idősek Évéről. De a csalódás és kiábrándulás akkor há­gott a tetőfokára, amikor kiderült, hogy üres parlament előtt tárgyalnak: azok a képviselők, akik az "Idősek Évét" annak idején maguk elhatároz­ták - a záróülésen egyszerűen távol­­maradásukkal tündököltek. Kár lenne, ha a Család Éve is ilyen eredménytelenül zárulna. Hervay Gizella: Leltár Mert megszülettem én is úgy, hogy nem akartak. Mindegy, hogy ki. Apám, vagy Anyám, vagy csak ez a század, két háború árvája, szegény. Megszülettem mégis, mert még befizet a Jó Természet egy-egy árvaházra, hogy a névsorolvasásnál legyen valaki. Szülőföld helyett térképen tanultam járni, kiradírozott hegyekre rajzolt tengerek és tengerekre festett hegyek között. Halottaktól tanultam beszélni - mondták magukat a kövezetnek konokul, alattuk az ég. így lettem felnőtt, így vert vaságyra a szerelem. Életben maradtam mégis. Mindegy, hogy meddig és miért. Megszületett a fiam és akartam.

Next

/
Thumbnails
Contents