Útitárs, 1983 (27. évfolyam, 1-6. szám)

1983 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XXVII. évfolyam 1983.1. szám Menekülés A XX. század szótárának egyik legszé­gyenletesebb szava. Csak milliókkal le­het mérni azoknak a számát, akiket po­litikai elnyomás, gazdasági válság, faji gyűlölködés és bosszú menekülésre kényszerített. Az Egyesült Nemzetek külön komisszáriusi hivatalt állított föl, hogy az foglalkozzék a földönfutó em­berek sorsával. Elszegényedés, nyo­mor, éhség, félelem, családok szétsza­­kítottsága, talajtalanság, az új környe­zet megannyi bizonytalansága és bizal­matlansága jellemzi ezt a sorsot. Csak az, aki egyszer batyuba, táskába, zsák­ba vagy kosárba csomagolt holmijára mondhatta azt, hogy ez az összes vagyona, az tudja, hogy milyen kilátás­talan és reménytelen helyzet a mene­külteké. Egyik vietnami barátunk előadásának hallgatása közben vonult el előttem újra a modern menekültek rémes sorsa: hazájukban politikai szí­nezetű faji üldözés elől kellett menekül­niük, a tengeren kalózok fosztották ki őket, s amikor egy mentőhajó szó sze­rint kihalászta őket egy számukra töké­letesen idegen világba, akkor ott pár nappal később rájuk akarták gyújtani a menekülttábort. Szinte minden valamirevaló kutató legendának szeretné minősíteni Máté evangélista tudósítását Jézus családjá­nak meneküléséről. Pedig igen nyomós érvek szólnak amellett, hogy ez törté­net és nem tartozik a legendák világá­ba. Legendák vették körül már régóta ezt a történetet, az igaz. Az egyik tudni véli, hogy egy éjszaka rablók ütöttek rájuk és csak a vezérnek köszönhették, hogy életben maradtak, mert azt egé­szen elbűvölte a gyermek Jézus. Ö lett volna az a gonosztevő, akit aztán Jé­zussal együtt feszíttek volna meg, s akinek a kereszten függve Jézus még megígérte, hogy »még ma velem leszel a paradicsomban« és Dimás lett volna a neve. - Egy másik tud a barlangba bújt menekülőkről. A barlang száját be­szőtte egy pók s így menekültek meg Heródes üldöző katonáitól. De a legendákat félretéve, tudomá­sul kell vennünk, hogy a gyermek Jé­zus életének reális szakaszáról van szó ebben a tudósításban. Annak, akit Isten küldött ebbe a világba, mindig is ez a sorsa. Idegen testnek érzi valahogy a világ és megpróbálja kivetni magából, ahogy az emberi szervezet kiveti a mérgező anyagokat. János is egészen reálisan gondolta a mondatot, amikor arról szólt, hogy Jézus »az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt«. Hát nem idegen test Ő máig is ebben a világban?! Hát nem azon fáradozunk kétségbeesetten szinte minden lépé­sünkkel, hogy kiiktassuk magunkból, egyéni és társadalmi életünkből mind­azt, ami Isten jelenlétére emlékeztet? Hogy így is menekülésre kényszeresük, bizonytalanná tegyük, elpusztíthassuk és ilyen módon megszabaduljunk tőle? Albániában már régen kikiáltották a vi­lág első istentelen-vallástalan köztársa­ságát, de hány helyen gyakorolják az istentelen egyéni és közösségi életet proklamációk nélkül is? A menekült Jézus sorsa viszont azt is mutatja, hogy meny­nyire nincs senki biztonságban a mene­kült-sors elől. Jézus is menekült a csa­ládjával, pedig pár nappal előtte még megmozdultak az egek, angyalok hir­dették a jövetelét, egy egész királyi ud­var életét fölbolygatta születése híre, távolból mágusok jöttek, hogy hódolja­nak előtte. Ki hitte volna, hogy ilyen hamar fordul a kocka?! És megfordult. Ahogy ez számtalan egyén és nép éle­tében valóság lett. Először volt a rende­zett élet, aztán jött a menekülés egy vélt baráthoz, aki később ellenséggé lett, s a menekülés számtalan stáción át folytatódott. Csoda-e, ha a XVI. szá­zad vallásos szóhasználata szerint az életünk nem más, mint »bujdosásunk esztendei .. .«? . '. ... . , Kedvem lenne ebben az összefüggésben arról írni, hogy milyen sokan menekülnek úgy, hogy tulajdonképpen szeretnének ma­guk mögött hagyni mindent, ami eddig az életet jelentette számukra. Szeret­nének a múlttal szakítani, szeretnének önmaguk elől elmenekülni. Naponként van ilyen menekültekkel dolgunk. És nagyon nehéz segíteni nekik, amikor elhagyottnak vélt múltjuk »behozza« és utoléri őket. Súlyos konfliktusokra kerül sor, amelyeken nehéz úrrá lenni. - De ebbe a sorba tartoznak az Isten elől menekülők is. A kegyes gyerekkoruk megútálói; előző imádságos életük ki­­gúnyolói; akik előbb áldották, s most átkozzák az Istent, akiknek a szeretete gyűlöletbe csapott át, akik bátor hitval­lásúból hittagadóvá lettek. Az Egyesült Nemzetek menekültügyi biztosa képte­len lenne számontartani ezek millióit. Jézus és családja nem Isten elől me­nekült. Egyiptomba ment, mint előtte és utána is annyi más zsidó. Egyiptom tele volt, egészen a legutóbbi időkig, zsidó kolóniákkal. Egyedül Alexandriában élt az ókorban egy milliónyi zsidó. De Egyiptom neve az ókorban egyenlő volt a varázslás, a bűbájosság és a sötét gonoszság fogalmával. Máté fontosnak tartja annak elmondását, hogy Isten nem hagyta ott sem magára a »mene­külőt«, hanem »Egyiptomból hívtam ki az én fiamat«. Menekülők jellemzik modern életün­ket is. Isten azonban oltalmát ígéri ne­kik. Nem kell, hogy a gonoszság, üldö­zés, félelem győzzön felettük. O maga kínálja föl a segítségét, aki »oltalmunk és biztos segítség a nyomorúságban« (Zsolt 46, 2). Tudod-e, hogy egy menekülőben hir­telen Az állhat előtted, Aki maga is me­nekült volt és azonosítja magát vele? Lehet, hogy az az a »legkisebb«, akit az ő nevében be kell fogadnod. Gémes István

Next

/
Thumbnails
Contents