Útitárs, 1982 (26. évfolyam, 1-6. szám)

1982 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XXVI. évfolyam 1982. 1. szám A szétszóródottak Vidéki magyar protestáns egyházi munka Venezuelában Venezuelában magyar protestáns egyházi élet csak akkor kezdődött, ami­kor a második világháborút követő években megindult a magyarok beván­dorlása. Az első világháború előtt még a nagy számban itt élő németeknek sem volt egyházuk, a másodikat mege­lőzően pedig csupán egy evangélikus lelkész működött a német követségen, mint »Gesandtschaftprediger«. Amikor Venezuela nyíltan a hitleri birodalom el­len foglalt állást és a német követség elhagyta állomáshelyét, ő is elhagyta az országot. Érdekes azonban, hogy ezekben az időkben a német birodalom erős támogatásával német iskola mű­ködött Caracasban és Maracaiboban. Mindezeken okulva szükségesnek lát­szott, hogy a világpolitikától függetlenül alakuljanak protestáns egyházak és meginduljanak Venezuelában a külön­böző nemzetiségű protestánsok lelki­gondozása. A caracasi Közös Egyház után alakult gyülekezet Valenciában, Barquisime­­boban és Maracaiboban. Az utolsó, mint legkisebb, lett San Cristobal, amely ekkor, a gyermekeket is beleértve, majdnem száz lelket számlált. Ezek túl­nyomó többsége német volt, s így ma­­racaiboi német lelkész járt át havonta istentiszeteletet tartani, keresztelni, es­ketni, temetni, a konfirmációi előkészí­tést ellenőrizni. Andesi repülőútján Me­­ridát is meglátogatta; szerdán San Cri­­stobalban tartott istentiszteletet, csütör­tökön Meridában. A lelkész repülő-uti­­költségét a perselypénz mindig fedezte. Az istentiszteleteket eleinte más egy­ház imaházában tartottuk San Cristo­­balban, néha a közeli Rubioban. Ami­kor azonban az egyháztagok száma el­költözés folytán a felénél is kevesebbre csökkent, az vált szokásossá, hogy az istentiszteletek a mi otthonunkban le­gyenek, ahol a lelkész is megszállt. Itt őriztük az énekeskönyveket, kottákat, liturgiái másolatokat is. Amikor a maracaiboi lelkészi állás betöltetlen maradt, a valenciai, ritkán a caracasi lelkész jött istentiszteletet tar­tani, de legtöbbször már csak negyedé­venként. A közös magyar-német isten­tiszteletet itt San Cristobalban Pósfay György és Puky Ákos lelkészek tartot­ták, amíg mindketten meg nem váltak caracasi, ill. valenciai állásuktól. Az évek során, andesi útjuk alkalmával, Riseveben és Kropatschek lelkészek tartottak német istentiszteletet. Spanyol és magyar istentisztelet kétszer volt, Leskó Károly szolgálatával. Német nyelvű testvéreink egy része ezt a nekünk szóló lelkészi szolgálatot érthető módon keveselte, ezért csatla­koztak a helyben működő egyik spa­nyol nyelvű szektárius csoporthoz. Elég szép számú és intenzív gyülekezeti életet élő csoportot képeznek az ad­ventisták, a Jehova tanúi és a mormo­nok, Mindegyik a saját imaházában di­cséri az Urat. A baptistáknak a város magvában van szerény öreg templo­muk és mellette iskolájuk, az egyik ker­tes településben pedig szép, új nagy templomuk. A közeli Rubioban működik az »Aca­demia Cristiansen« nevű angol nyelvű amerikai kollégium, kb. 100 bentlakó nö­vendékkel, ugyancsak baptista támoga­tással. A magyarok ezekben az együtte­sekben nem találják meg azt, amit vallá­sos nevelésük, protestáns felfogásuk, gondolkozásmódjuk megszokott. így számukra nem csupán az anyanyelv hiá­nya az, amiért nem csatlakoznak ezek­nek a vallási csoportoknak hitközösségi életéhez. A magyarok bevándorlása Venezue­lába 1948-ban indult meg. Szinte vala­mennyien a trompilloi és caracasi be­vándorló táborokon keresztül érkeztek meg vendéghazájukba. Ebből követke­zik, hogy legtöbbjük Caracasban és Valenciában, mint a legközelebbi nagy­városban telepedett meg, s így e két városban találjuk a legtöbb magyart. Itt (folyt, a 8. lapon) Reményik Sándor: Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá. De nincsen, aki köztetek E szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak Vitathatatlan jogot ád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! Ti megbecsültök minden rendet, Melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul?! S gyermeketek az iskolában Ne hallja szülője szavát?! Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! E templom s iskola között Futkostam én is egykoron, S hűtöttem a templom falán Kigyulladt gyermek-homlokom. Ezóta hányszor éltem át ott Lelkem zsenge tavasz-korát! Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! A koldusnak, a páriának, A jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján És nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul. Az útszélét s az égbolt sátorát? Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! Kicsi fehér templomotokba Most minden erők tömörülnek. Kicsi, fehér templompadokba A holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe’ biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! (1925)

Next

/
Thumbnails
Contents