Útitárs, 1981 (25. évfolyam, 4. szám)

1981 / 4. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XXV. évfolyam 1981. 4. szám Jöjjön el a te országod! Keresztyének milliói imádkozzék két ezer év óta a „Mi Atyánk" - nak ezt a kérését: „Jöjjön el a te országod!“. Tu­datában vagyunk-e annak, hogy mit kérünk, amikor így imádkozunk? Ez a kérdés, és még az Isten országával kapcsolatos sok egyéb foglalkoztatta az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsá­gi Konferencia 22. nagyheti találkozó­jának résztvevőit április 13-18. között a németországi Wilhelmsfeldben. Az evangélium: Isten országának el­jövetele Kétségtelen, hogy Jézus igehirdeté­sének és egész működésének az alap­­gondolata Isten országa volt. A legtöbb keresztyén mégsem ismeri ezt a tényt, így közvetlenül hitét és életét sem Jé­zus alapvető üzenete határozza meg. Az evangéliumok „summárium“-ai, vagyis Jézus igehirdetésére vonatkozó tömör összefoglalásai, Isten országa gondolatát állítják a középpontba: „Miután Jánost fogságba vetették, el­ment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten or­szága: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!“ Márk 1,14-15. Máté evangéliuma hasonlóan foglalja össze az evangélium lényegét: „Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert egészen közel van már a meny­­nyek országa“ 4,17. Lukács evangéliu­ma kiemeli, hogy a mennyek országa hirdetése Jézus küldetésének az értel­me: „A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem“ 4,43 b. - Az evangélistáknak ez az összefoglaló megállapítása hűen tükrözi a történel­mi Jézus alapvető üzenetét. De nem csupán ez a bibliai tény ho­mályosuk el az átlag keresztyén hittu­datban, hanem Isten országa bibliai gondolatának és reménységének rend­kívüli történelmi hatása is. Miért homályosodott el ez a gondolat mégis a keresztyén tudatban? Az emlí­tett történelmi mozgalmak egyoldalú­ságai, sőt esetenkénti szélsőségessé­ge miatt? Vagy Isten országa gondola­tának utópisztikus jellege és ellent­mondásos tartalma az oka ennek? Mindamellett magyarázatra szorul ma­ga a fogalom is, amely még a Bibliát olvasó ember számára sem minden további nélkül érthető. A végső idő üdvössége Isten erő és hatalom. A sémita nyel­vek egyik gyakori Isten-elnevezése, „Él“, „erőt“ jelent. Isten egyik másik héber megjelölését, „sadaj", az Ószö­vetség görög fordítása átfogóbb érte­lemben joggal „mindenható erő“ -vei fordítja. Isten hatalmának és világfelet­ti uralmának, valamint dicsőségének a megvallása Izrael hitének természetes megnyilvánulása pl. 47,93,96-99. zsol­tár. Más bibliai szövegek, a földi kirá­lyok és birodalmaik példája nyomán úgy szólnak Istenről, mint'királyról, uralmát pedig a „birodalom“ kifejezés­sel illetik. Az utóbbi kifejezést azonban keve­sen használják, elsősorban is Dániel könyve: 2,44 és 4,31. De éppen e két szöveg összehasonlítása szemlélteti, hogy ennek az Isten uralmáról vallott felfogásnak két jelentése van. Az egyik Isten örökké fennálló uralmáról szól, amely lehetővé teszi, hogy időről-időre szabadító vagy ítélő módon beavatkoz­zon az egyes ember illetve a népek, sőt a természet életébe. A második jelentés Isten uralmára, mint a végső idők eljövő eseményére utal. E szerint Isten országa az emberi­ség életének utolsó korszakát jelenti, amelyben hatalma életet végérvénye­sen maghatározó módon fog megnyil­vánulni. Istennek ez a végső időkben megjelenő királysága Izrael és az egész emberiség üdv és béke korsza­ka lesz. Erről hirdette Jézus, hogy „el­jött“! Fiam, figyelj ...! Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füle­det mondásaimra! Ne téveszd szemed elöl, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik meg­találják és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdsá­got és távolítsd el ajkadról a hamissá­got! Szemed előre tekintsen és egye­nesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre fut a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól! Példabeszédek könyve 4,20-27. Isten országának alkotó részei Melyek az Isten országáról szóló evangélium főbb alkotó elemei és jel­lemvonásai? Az első Jézus személyével kapcso­latos. Az ő személyében, az általa tett jelekben-csodákban, az ő általa hirde­tett etikai követelményekben és üdvi­­géretekben, valamint az általa elhívott tanítványok „Isten népében“ nyilvánul meg Isten uralmának üdvkorszaka. Er­re utal Lukács evangéliumának sokat vitatott kijelentése: „Az Isten országa már közöttetek van!“ Lk 17,20k. Csodálatosan szép példázat-soroza­tokban (pl. Márk 4,1-34) állítja Jézus szembe Isten uralmának kezdetét an­nak grandiózus beteljesedésével. Az eljött Isten országának még jövője is van! Jézus az öröm-lakodalom, a kirá­lyi-menyegző megragadó képét hasz­nálja ennek jellemzésére. Hogy ez a jövő a történelem keretein túl lép, mu­tatja Márk 12,17 kk, ahol Jézus feltá­madásról és az életnek egy teljesen új rendjéről szól. E jövő-aspektushoz tar­tozik a visszatérő „ember-fia“ váradal­­ma is. Ez a jövő-aspektus az Isten or­szágáról szóló evangélium második jellemvonása. (folyt, a 6. lapon)

Next

/
Thumbnails
Contents