Útitárs, 1980 (24. évfolyam, 1-3. szám)

1980 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XXIV. évfolyam | ^ 1980. 1. szám ° Vajta Vilmos: ISTEN IGAZSÁGA Isten megigazítja az istentelent Gyülekezeteink tanítják továbbá, hogy az emberek nem igazulhatnak meg Isten színe előtt a saját erejükből, tulaj­don érdemeik vagy cselekedeteik alap­ján; hanem ingyen, Krisztusért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmébe fogadja őket és meg­bocsátja bűneiket a Krisztusért, ki halá­lával elégtételt adott bűneinkért. Ezt a hitet számítja be Isten, előtte érvényes igazságul“ Római levél 3. és 4. fejeze­te. (Ágostai Hitvallás 4. cikke.) Ingyen Olyan társadalomban élünk, ahol min­den a teljesítményre épül. Annyit ér az ember, amit teljesíteni tud. Akinek el­fogy az ereje, félreteszik, használhatat­lannak tűnik, s hamarosan elfelejtik. így oszt a világ igazságot. De az evangé­lium másként értékeli az embert s összetör minden olyan elképzelést, mintha Isten előtt is ez az osztó, teljesít­ményeket követelő igazság érvényesül­ne. Sokan gondolják még a keresztények között is ezt: a bűn mindent elrontott. Mível mi nem tudjuk többé azt teljesíte­ni, amit Isten elvár, azért van szüksé­günk Isten mentő segítségére. Hitvallá­sunk azonban a Szentírásra támaszkod­va ezt mondja, hogy „Az emberek Isten színe előtt nem a saját erejükből, tulaj­don érdemeik vagy cselekedeteik alap­ján igazulhatnak meg". Ez azt jelenti, hogy Isten az embert úgy teremtette, hogy teljesítményeiből sose tudna meg­­igazulni — azaz: cselekedeteink nem az Isten előtti minősítésünket jelentik. Krisztus azért botránkoztatja meg a ko­rabeli „hivőket“, mert nem a teljesít­ményekre néz. Nem a bűneik vagy jó cselekedeteik szerint értékeli az em­bert. Szeretete Isten örök szeretete, mellyel nemcsak a jókat, hanem a go­noszokat is átöleli. Isten istensége ab­ban áll, hogy az embert érdemei nélkül, még istentelenségében is szereti! Isten Krisztusban nem béregyezményt köt, hanem már a bűnbeesés előtt is úgy döntött emberi méltóságáról, hogy Krisztus által mint valóságos ember ál­tal kötött vele szövetséget, vonta be isteni életének közösségébe. Ingyen. Egyedül azért, mert szerette az embert a teremtés óta. Krisztusért Szeretetét az ember bűnbeesése se tudja megingatni. Mint a tékozló fiú ap­ja, hűséggel várja gyermekét, hogy elá­rassza szeretetének minden ajándéká­val. Hogy valóban emberré lehessen. Mert Krisztusban van teljességgel meg­adva, mit jelent embernek lenni. A megigazulásról szóló evangéliumi üzenet nyelvében egy bírósági eljárás­ra emlékeztet. Vádlottként áll az ember Isten színe előtt; mert noha szerete­­tében otthon lehetett, elhagyta az atyai házat. Ezért kell most „igazolnia ma­gát“, vagyis vagy felmentést kell kap­nia, vagy pedig a kiszabott büntetést Pilinszky János: Introitusz Ki nyitja meg a betett könyvet? Ki szegi meg a töretlen időt? Lapozza fel hajnaltól-hajnalig emelve és ledöntve lapjait? Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni ki merészel közülünk? S ki merészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel? És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehúnyja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra? A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végigkocog az üvegtengeren és trónra száll. És megnyitja a könyvet. elszenvednie. Persze ez a társadalmi életből vett hasonlat nem illik minden­ben az evangéliumhoz. Igazságügyi el­járásoknál ugyanis ki-ki a maga csele­kedeteiért felelős, s vállalnia kell a kö­vetkezményeket. Isten azonban úgy iga­zít meg, úgy hozza rendbe az ember ál­tal megtört szeretetközösséget, hogy Krisztusban odaáll a bűnös helyére, ma­gára veszi a vádat s elszenvedi a kisza­bott halálbüntetést. Világi bíróság előtt senki se veheti magára a másra kisza­bott ítéletet. Krisztus azonban éppen ezt teszi: helyembe áll, hogy szabad emberként mehessek ki az életbe. Isten tehát nem amnesztiát hirdet — akkor to­vábbra is érvényes lenne az ember vét­kessége —, hanem felszabadító ítéletet mond ki Krisztusért, aki „halálával elég­tételt adott bűneinkért“. Az evangélium hihetetlen üzenete: a bűnös megszaba­dul, s az Ártatlan kerül a helyébe. így szerette Isten a világot! Hit által Persze egy olyan világban, ahol min­den teljesítményekre, érdemekre épül, az ily forma „örömhír“ nagyon gyanús­nak tűnik. Hihetetlen. Ezért „fáradoz­nak“ még az igazán vallásos emberek is, hogy „kiérdemeljék“ a kegyelem ítéletét. Az emberek úgy élnek, mintha Krisztus keresztje nem jelentené az igazi felszabadult életet, hanem még mindig tőlünk várná az érdemes dolgo­zónak szóló elismerést — a megigazu­­lást. Ezért nem tud a hitetlen mit kez­deni az evangéliummal. Csak a hit ál­tal tudjuk magunkévá tenni Isten örömü­zenetének ígéretét, ti. hogy Isten kegyelmébe fogadja az istentelent, a bűnöst. Nem azért, hogy tovább vét­kezzen, hanem hogy szabad, új életet kezdhessen s bűne ne legyen többé akadály. Hátunk mögé vethetjük, elfe­lejthetjük, s elindulhatunk a jövő útján a bűn terhe nélkül. Ezt a terhet egy má­folyt. a 2. lapon

Next

/
Thumbnails
Contents