Útitárs, 1977 (21. évfolyam, 2-6. szám)

1977 / 2. szám

£T 7- A/ LC(\J Ht>M € 2jn\f, 3#9irv D<?r? 7)/)/zoc^7 R 0. So*- ^ 7 L(SOfi/tEf 2 UT/TfífíS MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XXI. évfo' 1977. 2. fj'l; 7 CD >lji.‘ OD 4--' .’// I V'ÍV/^C1 -a \ gü ■j l, v *‘BS8 Gémes István: Pofon Jézusnak A verés Mind a négy evangélista elmondja, hogy Jézust pőre folyamán ütötték-ver­­ték. A Kajafásnál tartott kihallgatásnál a főpap megszaggatta ruháit Jézus „istenkáromlása“ miatt és a tömeggel mondatta ki, hogy ez az ember „méltó a halálra“. Egy halálraítéltet pedig már semmi törvény nem védett: a szolgák nekiestek, leköpték utálatuk jeléül, bot­tal verték és kedvükre pofozták. Márk hangsúlyozza is, hogy ezt a szolgák tet­ték, vagyis a legalacsonyabb népség­nek is több hatalma volt itt, mint ennek a „zsidók királyának“. Érdekes azonban, hogy János még ezenkívül is tud egy pofonról. Amikor Jézust a főpap felszólította, hogy beszél­jen követőiről és a tanításáról, akkor Ő az első kérdést megválaszolatlanul hagyta, a másodiknál pedig tanítása nyilvános voltára utalt: ne Őt kérdezze, hanem a hallgatóit. Erre egy ott álló szolga, valószínűleg egy templomőr, po­font adott neki, mert úgy érezte, hogy Jézus nem adta meg a „népe fejedel­mének" (2 Móz 22, 28) kijáró tisztele­tet. A háttér Érdekes, hogy János szerint Jézust Annas főpap hallgatta ki, míg az első három evangélista Kajafás-féle kihall­gatásról tud. Ennek a különbségnek itt most nem akarunk utánajárni, hiszen így is, úgy is a „családban maradt“ az ügy: Kajafás ugyanis, az az évi főpap, ve/e volt Annásnak, ennek a félt és utált papfejedelemnek, aki Krisztus szü­letése után 6—14-ig uralkodott. Kr. u. 14-ben letette ugyan a méltóságot, de korrupt embereivel mindig keresztül tudta verekedni, hogy egymást köve­tően öt fia s a végén a veje, Kajafás legyen az ország főpapja. De az így uralkodó főpapi dinasztia szürke emi­­nenciája mégis végig Annás maradt, aki a háttérből hízelgett a megszálló ró­maiaknak és vezette orránál fogva a népet. Az üzlet Aki pedig főpap volt, annak a kezé­ben volt a jeruzsálemi templom kincs­tára is. A kincstárt nemcsak a szorgal­masan szedett templomadó duzzasztot­ta, hanem neki dolgoztak a templomi pénzváltók és árúsok is. Köztudomású­lag csak helyi pénzzel lehetett fizetni, ezért a diaszpórából Jeruzsálembe elza­­rándokló zsidók külföldi pénzüket kénytelenek voltak helyire átcserélni. Az árfolyamot a kincstár diktálta. Az állatkereskedők is a kincstárnak dol­goztak. Ha valaki állatáldozatot mutatott be, Mózes szerint, hibátlannak kellett lennie az áldozati állatnak, mert külön­ben nem kerülhetett az oltárra. De hogy mindennemű visszaélésnek elejét ve­gyék, makulátlan állatokat árultak a templom területén és megfizettették a szokásos ár többszörösét — a kincs­tár megbízásából. Csoda-e, ha Jézus — éppen János evangélista szerint— haragjában fölfor­gatta az uzsorások asztalait és a ke­reskedőket kikergette? Csak hát a ha­rag végső soron nem ezeknek, hanem a főnöknek, Annásnak szólt! És csoda-e, ha Annás égett a bosszúvágytól és kezébe akarta ka­parintani ezt az üzletrontót? Alexandriai Cirill úgy tudta, hogy már Júdás fölbé­­relése is Annás műve volt és azért vezettette volna maga elé a rabot, hogy elsőként gyönyörködjék áldozatában. A pofon azért sokkal mélyebbről jött, mint a­­hogy azt egy aulikus templomőr főnöke iránti lojalitása sejtteti. Jézus válasza lerántotta Annásról a leplet: egyrészt nem volt hajlandó neki kezére juttatni a követőit, másrészt rámutatott a kikér­dezés törvényellenes voltára is. Izrael­ben senkire nem volt szabad kimon­dani a halálos ítéletet, ha csak ő maga vallotta magát bűnösnek. Tanúk is kel­lettek. Jézus átlátta, hogy Annás már a győztes szerepét próbálja, hiszen hatal­mi mániájában mást el sem tud képzel­ni, mint győzelmet. örök vád marad ez a pofon azért Jézus ellensé­gei ellen. És újra eleven lesz ott, ahol Öt koncként vetjük oda inkább, mert szereti megzavarni üzleteinket és nem fél a mi bosszúnktól. Ugye, milyen önfeledten kiáltjuk ilyenkor, hogy „méltó a halálra!“. És ez újra meg újra pofon a szent arcon, nehogy véget érjen meghurcol­tatása! T

Next

/
Thumbnails
Contents