Útitárs, 1976 (20. évfolyam, 1-5. szám)

1976-01-01 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XX. évfolyam 1. szám 1976. január Miért éppen Jézus? Ha a húsvét utáni héten az ausztriai Salzkammergutban a 2. Magyar ökume­nikus Találkozóra összegyülekezünk, igen nehéz kérdéssel találjuk szembe magunkat. A programkészítő bizottság kétévi előszítő munka után ezt a témát javasolja a tanulmányi hétre: Miért ép­pen Jézus? A téma nehezebb, mint gondoljuk. S ha szemügyre vesszük, hamar rájö­vünk, hogy a feladat szinte leküzdhetet­len. Ebben a rövid cikkben csak néhány szempontot mutatunk föl, amely talán a további gondolkozásra és esetleg kuta­tásra ösztönöz. 1. Időszerű-e ez a téma? Protestáns oldalról nem nagyon lehet erre egyön­tetű választ adni. Úgy látszik, a teológiai gondolkodás inkább valami teizmus felé hajlik. Az utolsó 20—30 év gondolkodásában rá­jöttünk arra, hogy az emberek központi kérdése mégiscsak az istenkérdés. Ka­tasztrófák, sorscsapások az embereket az egy fontosra kényszerítették és so­kan látják a legfontosabbnak, hogy egy élő, személyes Istenbe kapaszkodjanak, semmint Jézus után fussanak, akinek Istenhez való viszonyáról úgyis olyan ellentmondó vélemények és tanok fo­rognak közkézen. Magyar protestáns egyházaink külö­nösen is „terheltek“: a két világhábo­rú közötti lelki ébredés csaknem kizá­rólagos „Krisztus-központúsága" hova­tovább elterelte Istenről a figyelmet. De ez a „jézuizmus“ nem tudott áttörő ere­jűvé lenni gyülekezeteinkben, még ke­vésbé az egyszerű hívek életében és szemléletében. Mintha most annál ele­mibb erővel törne föl az Isten-kérdés. A római katolikusoknál más a hely­zet. A II. Vatikáni zsinat teológiájára, de kegyességére is, erősen rányomta bé­lyegét az inkább természeti teológiával megalapozott „egyisten vallás". Más­részt pedig — főleg a népi kegyesség­ben — a bensőségességet, az áhítatot, pietást, sokkal inkább sikerült Mária, mint Jézus alakjához kapcsolni. Bár na­gyon gyökeresen más az, amit a zsinat utáni teológia mond e kérdésekről, de véleményünk szerint ez még korántsem igazol egy olyan jellegű frontáttörést egy bizonyos „Jézus-kegyesség" felé, amilyen egy bibliás protestáns közös­ségben elképzelhető. Időszerű-e hát a téma? * 2. Tudunk-e a témával tárgyilagosan foglalkozni? Egy bevezető nagy „foto­­montázsban" felvillannak az egyes mo­dern „Jézusképek". Hogy hatnak majd ezek ránk? Egy Batthaser vagy Pasolini, Buber vagy Karantzakis tudnak-e irány­vonalakat adni, amelyek segíthetnek a Názáreti megismerésében? Én ezt erő­sen megkérdőjelezem! Egy másik elő­adás feladata éppen az lesz, hogy be­mutassa a teológiai kutatás 150 éves tévelygéseit ebben a labirintusban. Hosszú történeti kutatás éppen elég bi­zonyítékot szolgáltat arra, hogy ez a Názáreti nincs a kezünkben! Amikor úgy véljük, sikerült beszorítanunk őt egy sémába, akkor legnagyobb a veszély, hogy félre- vagy egyáltalán nem értjük Öt. Nyújtanak-e a nagyok elég segít­séget, hogy velük megragadtassuk ezt a Jézust vagy pedig csak károsan befo­lyásolnak majd bennünket? 3. Hogy Jézus ma újra aktuális, azt figyelő ember alig is tagadhatja. De nem merül-e ki ez az aktualitása a kü­lönböző vallási „szubkultúrák“ napfény­­rekerülésében? A pragmatikus amerika­nizmus föld alá szorított mindent, ami az ő financiális-szellemi struktúrájába belé nem illett. A vallásnak, egyháznak ebbe a rendszerbe való tökéletes beé­pülése azonban egyszer csak megbosz­­szulta magát. Elemi erővel törtek fel­színre a különböző mozgalmak, ame­lyeknek először tiltakozás jellege volt, később azonban tartós vagy kevésbé tartós „establishmen“-ek lettek. Nem divat-e csupán ezeknek az „isteni gye­rekeknek“ vagy „Jézus-népnek“ a bi­zony igen sekélyes, felszínes és minden komolyabb lényeget nélkülöző Jézus kultusza? A szubkultúrás irányokat tud­valevőleg nem sikerült például európai talajba átplántálni. Várható-e, hogy Salz­kammergutban egy enthuziasztikus cso­port ennek a felszínes krisztopraktiká­­nak a tartósságát vagy Lélektől ihletett­­ségét bebizonyítja? 4. Tudatában vagyunk-e annak, hogy ott, ahol Jézus kerül a középpontba, ott egyszerre csak viszonylagos értékűvé válik a megszokott vallási-egyházi ér­ték-skálánk? Ha más nem, akkor az evangéliumok tanulmányozása döbbent­hetne rá bennünket erre az igazságra! Ahol föllépett, kérdésessé váltak a templomi rituális gyakorlatok és szoká­sok, teljesen más értékelést kapott az ember, de az isteni törvény is; az isten­kérdés is kiszakadt rituális-liturgikus összefüggéséből és a Lélek valósággal tapinthatóan belekerült a történésekbe. De az egyén helyzete is más lett: kide­rült, hogy bensejében takargatnivalója van, s ezért nem megy a világosságra, mert a fölfedéstől fél. Kiderült, hogy a Jézus hívásában és látogatásában van az ember üdve elrejtve és nem valami hatalmas teljesítményekben; kiderült, hogy az Isten-ember viszonyának egy új dimenziója kerül előtérbe, ti. a bocsá­nat, a megbocsátásé. Lesz-e erőnk sok-sok béklyónkat le­vetni, hogy az értéket fölfedezzük és mindent hajlandók legyünk föláldozni ér­te? (Ahogy azt maga Jézus a szántó­földbe elrejtett kincsről szóló példáza­tában elmondtál) 5. Ennek a Jézusnak a követése nem gyerekjáték. Ö maga intett arra, ami­kor túlbuzgó követőit nem a követés szépségeire, hanem kemény voltára fi­gyelmeztette: „A rókának barlangja, a madárnak fészke van, de az Emberfiá­nak nincs hol lehajtania a fejét!“ Azok sorsa, akik nyomába szegődtek, is bi­zonyíték arra, hogy Jézus követése egy felnőtt elhatározását, erejét, vállalkozó­kedvét, de ugyanakkor egy kisgyermek bizalmát és rajongását igényli. * Csak néhány pont a sok közül. De el kell gondolkoztasson bennünket, ha er­re a találkozóra jövünk! Gémes István

Next

/
Thumbnails
Contents