Útitárs, 1975 (19. évfolyam, 1-6. szám)

1975-01-01 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP XIX- évfolyam 1. szám 1975. január Wislöff Fredrik: Egyenként A népek nagy tengerében az egyes ember nem sokat számít. Nagy városok­ban tömegek szoronganak. Bármilyen szorosan vannak is, nem törődnek egy­mással. Szinte egyik szomszéd sem tud a másikról. Lehet valaki beteg — alig fáj valakinek, s ha egyik nap eltávozik az élők sorából, nem hiányzik senkinek. Temetik részvétlenül a sok ismeretlen többi közé. Jártál-e valaha hegyormon, ahonnan alátekinthettél a lent hullámzó soka­ságra? Messze, lent a lábaid alatt sür­­gött-forgott a tömeg s egyes embert szinte alig lehetett észrevenni. Ha meg­kérdezted magadtól vagy mástól, hogy vajon mennyien lehetnek, olyan mind­egy volt, hogy százzal több vagy keve­sebb. Ha egyet közülük eltapostak vol­na, nem maradt volna utána üres hely. Ilyenek az emberek a világ szemében, de nem Isten előtt. Isten sohasem a tömeget, hanem mindig az egyes embert nézi: mire sóvárog a lelke, hogyan vívja harcát, mibe rejti a fájdalmát, mint tör a célja felé. A legjelentéktelenebb ember, akit senki észre nem vesz, sokat számít Is­ten előtt. Ö sohasem a legjobbakat vá­lasztja, hanem inkább mindig azokat, akik rászorulnak és nem boldogulnak nélküle. Senki sincs annyira mélyen, hogy Is­ten ne látná. Senki sem olyan gonosz, hogy Isten ne szeretné. Senki sem olyan értéktelen, hogy Istennek ne volna drága. Mindebből azt a fontos dolgot tanul­hatjuk meg, hogyha tömegeket akarunk megnyerni Krisztus számára, akkor egyenként kell megnyernünk az embe­reket. János evangéliumának a 4. fejezeté­ben áll előttünk Jézus, mint a lelkek megmentője. Fáradtan és eltikkadtan nem sajnálja az időt, hogy egy valakivel foglalkozzék és az eredmény — egy egész várost meghódít. Mi egészen fordított sorrendben vé­gezzük a munkánkat, azért olyan kicsi az eredmény. Vagy gondoljunk Pál apostol munka­­módszerére. 1 Thess 2,11-ben írja: „Azt is tudjátok, hogy miként az atya gyer­mekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat.“ Ő nem lát­ta befejezettnek a szolgálatát akkor, amikor leszállt az előadói magaslatról, hanem a 9. vers szerint éjjel és nappal munkálkodva hirdette az Isten evangé­liumát. A Cselekedetek könyve beszé­des bizonysága annak, hogy Pál nem tö­megként nézte az embereket, hanem nagy értéket tulajdonított az egyes lé­leknek. Egész európai missziója egy asszonynak, a tiatirabeli Lídiának a megtérésével kezdődött és a filippi börtönőrrel folytatódott /Csel 16,13-15. 27-32/. Korinthusban is Akvila és Priscilla műhelyében kezdi a bizonyság­­tételt, sátorponyvaszövés közben. Az­után következik Justus, majd Krispus és végül „a korinthusiak közül is so­kan, miután hallották, hittek és meg­­keresztelkedtek“ /Csel 18,1—11/. Isten bizonyosan meg akarja nyitni szemeinket az egyes lélek értékének a meglátására. Mi mindig nagy ébredést, tömegek megmozdulását várjuk és a nagy számokat szeretjük. Nagyon sokat kell még tanulnunk a pásztortól, aki ott­hagyta 99 juhát és elindult az egynek a megkeresésére. Pedig nyilván nem a legszebb és legjobb juha volt. Talán éppen a leghitványabb kóbor birka. És mégis mindent odahagyott és kereste, míg csak meg nem találta. A samáriai asszony sem volt valami értékes te­remtés, valószínűleg Sikár város leg­­rongyabb asszonya volt, Jézus mégis mindent megtett, hogy megmenthesse. Isten adjon nekünk bátorságot az egyes lélekért való harchoz. A szem­­től-szembe való bizonyságtételhez, hi­tünk csendes megvallásához mindig több bátorság kell, mint a pódiumon való dörgedelemhez. Isten adjon nekünk bölcsességet ah-Angelus Silesius: Jertek, mondja Krisztus, a hős Jertek, mondja Krisztus, a hős, utánam, keresztyének. Világot tagad az erős, s nem csábítja az élet: ha kereszt nyom, ha tüske sért, csak kövessétek a vezért. Én fény vagyok, ti a csapat, világítok az éjben; ki engem követ, nem marad, nem imbolyog sötétben; én út vagyok, ezt az utat járják a tiszták, igazak. Nehéz út? Elől haladok és melletetek állok; magam is fegyvert ragadok, míg mind harcba nem álltok: rossz vitéz, ki egyre csak áll, bár tábornoka messze már! Ki lelkét megnyerni hiszi, nélkülem elveszíti; ki érettem lehelli ki, örök fénnyel díszíti; ki keresztjével nem követ, nem érdemel meg engemet. Kövessük hát a jó Urat szíves bizodalommal, vívjunk meg keresztünk alatt bátran a fájdalommal; az ég csak a küzdőnek ád örök életet s koronát. ford. Szabó Lőrinc hoz, hogy megtaláljuk a helyes hangot, amely közel férkőzik a szívhez, nem rettenti el a másikat, nem keményíti meg és nem teszi bizalmatlanná. Ehhez a bölcsességhez hozzájuthatunk; „Ha pe­dig valakinek fogyatékos a bölcses­sége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik neki. De kérje hit­tel...“ /Jakab 1,5/. És Isten adjon nekünk szeretetet is. Mert a szeretet minden ajtót megnyit. A bezárt szívet is. Te készségesen jársz-e már a hitnek az útján? Ha igen, neked is feladatod van a másikkal szemben!

Next

/
Thumbnails
Contents