Útitárs, 1972 (16. évfolyam, 1-5. szám)

1972-01-01 / 1. szám

MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP > XVI. évfolyam 1. szám 2972januá^ „Poissaolevana" „Poissaolevana“ „távol van“. Ez a hagyományos kiáltás akkor hangzik fel a helsinki egyetem ünnepi ülésén, ami­kor tiszteletbeli doktorrá avatásán az avatandó nem tud megjelenni. Ez hang­zott el 1963 júliusában is, amikor az egyetem Túróczy Zoltán evangélikus püspököt avatta díszdoktorrá az Evan­gélikus Világszövetség nagygyűlésével kapcsolatban. Kiutazásához nem adták meg az engedélyt a magyar hatóságok, s tiszteletbeli doktorátusáról soha nem jeient meg hír magyarországi egyházi lapban. Túróczy Zoltán nincs többé az élők sorában — „távol van" anélkül, hogy valaha is átvehette volna a finn egyetem kitüntetését. A budapesti „Evangélikus Élet" tudatja, hogy november 22-én hosszú szenvedés után 78 éves korában csendesen elhúnyt, s november 26-án helyezték nyugalomra Győrött. Egyházunk egy skandináv barátja tíz évvel ezelőtt írt Túróczy Zoltánról egy cikket, mely akkor bejárta az egyházi világsajtót. A cikk címe ez volt: „Aki háromszor lett püspök.“ Lehet, hogy sokak számára Magyarországon is, külföldön is, ez lesz az, ami Túróczy Zoltánról megmarad a köztudatban. A második világháború után „népbírósá­gi" ítélet alapján került börtönbe az ak­kor tiszakerületi püspök. Mikor a köz­vélemény nyomására szabadlábra he­lyezték, a dunántúli egyházkerület hívta meg püspökének. 1947 végétől csak né­hány évig tölthette be ezt a tisztet, mert egyházkerületét hamarosan „fel­oszlatta" az evangélikus egyház. De mikor Vető Lajos 1956-ban lemondott, Túróczy Zoltán került annak az egyház­­kerületnek az élére, amely a dunántúli kerület jogutódja volt. Az állami hatósá­gok jelenlétében iktatták be 1957 ele­jén. De a róla szóló cikkeknek talán he­lyesebb lett volna ezt a címet adni: „Akit háromszor tettek le püspöki tisz­téről“ — mert 1958-ban az állam új tör­vényerejű rendelete alapján Túróczy Zoltánnak harmadszor is távoznia kel­lett. Akik azonban ismerik a magyarorszá­gi evangélikusság „belső” történetét az utóbbi évtizedekben, azok számára Tú­róczy Zoltánnal kapcsolatban nem az lesz az emlékezetes, hogyan bántak vele kényük-kedvük szerint változó rendszerek (s ennek nyomán az evan­gélikus egyház vezetősége). Túróczy Zoltán ugyanis eszköz volt Isten kezé­ben, melyen át az egyház Ura történel­met formált Magyarországon. Az 1930-as években „az ország evan­gelizátora“ lett, akinek igehirdetése nyomán új élet fakadt az egyházban. A 30-as évek végétől munkálkodása még nagyobb méreteket öltött, amikor a lelkészek evangelizátora lett. Aki egy­szer szószéke alatt ült, nem felejti el kül­ső hatásvadászattól mentes, „könyör­telen“ belső logikával felépített, szilárd bibliai alapozottságú igehirdetését. „Én a prófétákra támadok", „Az első pap­­szentelési beszéd" és a „Pap az ébre­dés ellen“ című lelkészevangélizációi könyvalakban is megjelentek, s még a holt betűkön át is magával ragadja az embert az a belső tűz, amely ezt a nagy evangélizátort fűtötte. Sok könyve, fü­zete közül többet lefordítottak finnre, arra a nyelvre, melyet több finnországi tartózkodás után jól beszélt. Annak az evangéliumi mozgalomnak, melynek élén Túróczy Zoltán állt, las­sanként egész sereg munkása támadt. De őt használta fel az egyház Ura arra, hogy lelkészek seregét újítsa meg tel­jes szívű szolgálatra. Hogy a magyar­­országi evangélikus egyházban ma ele­ven gyülekezeti élet van, hogy az Igét szívvel-lélekkel hirdetik az igehirdetők, az nem valami újkeletű „egyházi megúj­hodás" eredménye, hanem annak a hű­séges és odaadó evangélizáló szolgá­latnak a terméke, melynek Túróczy Zol­tán s vele együtt többen mások voltak fáradhatatlan és — hitünk szerint — Is­tentől kiválasztott munkásai. Egyhá­zunk életének egy külföldi jó ismerője mondotta egyszer róla, hogy az ő és társai munkásságát használta fel az egy­ház Ura a 30-as és 40-es években arra, hogy a magyarországi evangélikussá­­got lelkileg és hitbelileg felkészítse azokra a megpróbáltatásokra, melyek az 1948-ban beállott fordulat után kö­vetkeztek. Hogy Túróczy Zoltán maga is részese lett ennek a „fordulatnak", amennyiben 1948-ban jóhiszeműen ő írta alá a Ma­gyarországi Evangélikus Egyház nevé­ben azt az Egyezményt, amely inkább diktátum volt, mint egyezmény és ame­lyet a magyar állam nyilvánvalóan nem tartott magára nézve kötelezőnek — az semmit nem von le történelmi szerepé­ről, melyet mint igehirdető és lelkipász­tor kapott. Most — „távol van". De emlékezete áldott. Terray László 1893-1971

Next

/
Thumbnails
Contents