Utitárs, 1965 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1965-01-01 / 1. szám

KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA IX. évf. 1. szám Megjelenik havonként 1965. január Bécsi levél „Hogy elhiggye a világ . . ” Heidelbergi diákok ültek nemrég gép­kocsimban. Amolyan ismeretlen potya­utasok voltak. Dél-Németországon hajtot­tunk keresztül. Bajorországban egy alka­lommal útmenti hirdetőtábla adta tud­tunkra: ebben a kisvárosban hol, mikor kezdődnek az istentiszteletek. A katoliku­sok és az evangélikusok mellett az ó-kato- Ííkusok is ruegiiudtuek alkalmaikat., L- gyik utasomnak ez már sok volt. «Hát már az ó-katolikusok is kezdik? Nem elég, hogy az evangélikusok lemásolták kezdeményezésünket!» — fakadt ki az egyik diáklány. Mondataiból tudtam meg: katolikus. Megkezdődött a felekezetek közti dia­lógus. «Hidegháborús» korból való volt a kezdet. Az önzés, a magaméhoz való ha­mis ragaszkodás vetette fel a témát. Megállapítása helyességét nem ellen­őriztem. Lehetségesnek tartom: a jó ka­tolikus kezdeményezést vették át Német­ország protestánsai. Kár lenne ezen fenn­akadni. Ausztriában a legtöbb város- és köz­ség-bejárónál külön-külön «hirdet» a két egyház. De lassan szaporodnak a közös táblák. A burgenlandiak járnak elől jó példával. A fehérkeresztes katolikus hir­detőtáblát, valamint a színesebb evangé­likus plakátot egyre többen osztják meg a volt (?) «konkurenciával». A «hidegbéke» korszakának egyházi vetiiletével van dolgunk?! A felekezetközi légkör javulásáról napjainkban írni a legtöbb országban szinte már lejáratott szólamnak tűnik. Előbb világi, majd egyházi lapok olyany­­nyira felkapták ezt a gondolatot a II. Va­tikáni Zsinat első ülésszaka óta. Az «úgyis egy az Isten* felvilágosodáskorabeli racio­nalizmusa, valamint a «nemsokára úgyis egyesülünk» félrevezető, hangulatkeltő és alapjában véve hamis megállapítása nap­jainkban sokfelé szinte már közhelynek számít. Kár az ilyen «olcsó» magyaráza­tokért. Ugyan egyáltalában használnak-e valakinek is? * Az ötvenes évek végén — akkor még nem volt bevett szokás hivatalosan a fe­lekezetközi dialógus! — néhány alkalom­mal összejöttek Ausztriában magyarszár­mazású római katolikus és protestáns diá­kok. Egy alkalommal szóbakerült: vajon nem súlyos ítélet:e rajtunk, hogy csak most ébredt fel felelősségünk egymás iránt, amikor «divatos» a mindenkivel gyakran mindenáron való beszélgetés? Ismét az általános fejlődés mögött kullog az egyház, ha a felzárkózás a «korszel­lem»-hez ebben az esetben nem is tartott soká? Nem akarok ünneprontó lenni! A fele­kezeti dialógus (ne magunk válasszuk a partnert!) megkezdésére szeretnék biztat­ni minden magyar egyházi lapot. A pro­testánsokat ugyanúgy, mint «A Szív» új­ságot vagy akár az új-zélandi magyarok értesítőjét. «Magunk között» hangsúlyeltolódást javaslok! • A megnövekedett magyarországi turis­taforgalom a bécsi római katolikus, re­formátus és evangélikus magyar lelkészi hivatalokat közös cselekvésre szólította. Az osztrák főváros szállodáiban, penziói­ban, idegenforgalmi irodáiban 1964-ben közös plakát és röplap adta hírül a bécsi magyar keresztyén istentiszteleti alkalmak helyét és idejét, a lelkészi hivatalok fo­gadóóráit, valamint a gyónási lehetőségek és úrvacsoraosztási alkalmak idejét. Mit ér a dialógus, ha belőle nem lesz közös cselekvés? Mit ér a lelkészek közti személyes barátság, ha az csak kártyacsa­tákig, borozgatásig tart? Mit ér a fele­kezetek közötti «békés koegzisztencia», ha az pusztán nem-egyházi jellegű össze­jövetelek közös megrendezésében merül ki? Urunk lelkeket mentő missziói pa­rancsa csak ennyit jelent számunkra? • A «hogy mindnyájan egyek legyenek» r*'v‘'rrf'3r*'* > me előtt — legalábbis az összefüggésből ez derül ki — a közös szolgálat és misz­­sziói felelősség volt a főcél. Vagyis nem az a döntő, ha a megkezdett dialógus so­rán a «másikban» olyasmit fedezünk fel, ami a magunk számára furcsa, vagy egye­nesen idegen (pl. a Magyar Katolikus Egyetemi Mozgalom tavalyi königsteini kongresszusa «közgyűlés» címszó alatt futó összejövetelei). Az egyház Ura a keresztyének egymásközti egyenetlenségét és marakodását a pogányokra való tekin­tettel tartja botránkoztatónak, tarthatat­lannak, az igehirdetéssel lépten-nyomon ellentmondónak. Keletről gyakran figyelmeztetik a nyu­gatiakat: az egyházak egysége senki ellen nem irányulhat. Nyílván nem akar a mai keresztyénség egyetlen ország ellen sem «keresztes hadjáratot» indítani. Nyugod­tan lehet aludni! Jó néhányszázéve elmúlt már az az idő, ha olykor akadnak is még a múltból visszamaradt újkori szószólók. Az egyházak egysége, a keresztyének egy­másközti párbeszéde azonban igenis an­nak érdekében történik, «hogy elhigyje a világ»: Krisztus kiküldöttei vagyunk. Vagyis: kelet és nyugat pogányái ismer­jék meg Krisztust! Ökuménikus párbeszédeink kapcsán szemünk előtt lebeg az egyház Ura misz­­sziói parancsa? Avagy «leplezett» szán­dékaink vannak? Szépfalusi István

Next

/
Thumbnails
Contents