Utitárs, 1964 (8. évfolyam, 1-11. szám)

1964-01-01 / 1. szám

cfb KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA Vili. évf. 1. szám. Megjelenik havonként 1964. január—február Vajta Vilmos: )) A / ,// 5? A szív megterese A vatikáni zsinat keresi az egység útját Lapunk olvasói levelekben, személyes beszélgetésekben, konferenciáinkon is­mételten adtak kifejezést annak, hogy nagy érdeklődéssel követik a római katoli­kus egyházon belüli legújabb fejleményeket. Örömmel hozzuk itt nyilvánosságra az alábbi kommentárt a 11. Vatikáni zsinat második ülésszakához. Dr. Vajta Vil­mos az Evangélikus Világszövetség hivatalos megfigyelőjeként vett részt a zsina­ton. Szerk. A vatikáni zsinat második ülésszaka új pápa veztése alatt indult el. XXIII. János a zsinat összehívásának gondolatáról mint isteni ihletésről beszélt. Életének mara­dandó szolgálata valószínűleg ez a puszta tény maradt, hogy az új zsinatot elindí­totta. VI. Pál ezt az örökséget vette át. Feladata sokkal nehezebb volt. Az úton levő, tájékozódásában még bizonytalan, sokszor ellentétes irányba törekvő zsinatot céltudatos, biztos vezetéssel kell révbe juttatnia. Hogyan lehetséges azonban mindez? Az új pápa a zsinat bevezető ülésén beszédet tartott. Ebben elsősorban elődjé­nek adózott, amikor a zsinatot megerősí­tette célkitűzésében: nem új dogmákat fo­galmazó zsinatra van szüksége a katolikus egyháznak, hanem olyanra, amely az egy­ház tanítását az egyház pásztori szolgála­tában alkalmazza, a mai világban új mó­don megszólaltatja. Mindezzel tehát a zsi­nat tovább folyhat a megkezdett irányban. VI. Pál üzenetének volt egy figyelmet­keltő része, amely a nem-katolikus egy­házak megfigyelőihez szólt. Kitudódott ebből a beszédrészletből, hogy a jelen pápa is szívügyének tekinti a keresztyénség egységét. A zsinat tanácskozásait ezen az úton segítő eszköznek akarja felhasználni. A pápai beszéd szinte leginkább megható részlete az volt, amikor a pápa arról biz­tosította a nem-katolikus egyházak kikül­dötteit, hogy amennyiben valamikor em­beri gyengeség alapján romlott volna meg az egyház testvéri közössége, késznek nyilatkozott arra, hogy ezt Isten előtt megvallva testvéri úton újból rendbehoz­za. Sokan kérdezték, hogy vájjon mi volt a pápa szándéka ezzel a pápák szájából szo­katlan nyilatkozattal. Nem lehet azonban kétséges, hogy a pápa ezzel a keresztyén egység megvalósulása felé új utat nyitott meg. Az evangélikus egyház válasza erre csak az lehet, hogy ugyanilyen nyíltság­gal, a bűnvallás készségével fordul azok felél, akiktől elszakadva kell élnie. A pá­pának igaza van abban, hogy sok emberi gyengeség és hiba is megfekélyezte az egyházak viszonyát. Ahogy azonban ő sem gondol arra, hogy az egyház hitében al­kudozni lehetne, úgy mi se fogunk a Krisztus evangéliuma melletti bizonyság­­tételünktől eltérni s hűtlenné válni a Szentlélek megújító akaratához, amelynek örököseivé lettünk. Ha azonban testvéri szívvel tudunk egymással a közöttünk levő hitbeli különbözőségekről is beszélni s a Krisztus iránti hűség mérővesszején az egység útját keresni, akkor már a múlttal szemben egy óriási lépéssel előbbre ju­tottunk. A zsinat második ülésszakának egyik legfontosabb és a nem-katolikus egyházak­ban legnagyobb érdeklődést keltő tárgy­köre az ökumenikus kérdés volt. Az öku­menikus mozgalom jelen évszázadunkban az egész keresztyénségre kihatással volt. A római katolikus egyház sem tudta ma­gát ez alól kivonni. Pedig a Szentszék több megnyilatkozással állott a közeledés útjába. Ma már azonban hallgatólagosan, de nyíltan is a katolikus egyház nagy többsége más utakat keres mint a római egyházba való egyszerű visszatérést, amely eddig az egyházszakadás egyedüli orvos­ságaként látszott. Persze még mindig csak tétovázó lépések történtek az irányban, hogy mi legyen az a másik út, amelyen a nem-katolikusokkal az egységet újból ke­resni lehetne. A nehézségek már egy nyelvi kérdésnél jelentkeztek. Köztudomású, hogy az *egy­­ház» megjelölést a római katolikus egyház magának tartja fenn. Egyházról csak a római pápa fennhatósága alatt lehet a hi­vatalos katolikus tanítás szerint szólni. (folyt a köv. oldalon) Az egyház egységéért Irgalmas Atyánk! Alázattal kérünk, áldd meg egész szent egyházadat és töltsd be igazsággal és kegyelemmel. Ahol meg­romlott, tisztísd meg; ahol tévelyeg, i­­rányítsd; ahol hibás, javítsd meg; ahol igaz úton jár, erősítsd meg és bátorítsd; ahol hiányt szenved, lásd el; ahol megosz­lott és elszéledt, gyógyítsd a szakadást; ó Izrael Szentje. Jézus Krisztusért kérünk, Ámen. (Laud William canterburyi érsek imád­sága, a XVII. századból.)

Next

/
Thumbnails
Contents