Utitárs, 1958 (2. évfolyam, 2. szám)

1958-02-01 / 2. szám

KÜLFÖLDÖN ÉLŐ EVANGÉLIKUS MAGYAROK LAPJA II. évf. 2. szám. Megjelenik havonként 1958. február. Templom és gyülekezet Ha bármerre utazunk, Európában, Amerikában, vagy bármely más pontján a világnak, templomokkal látjuk azt teleszórva. Hatalmas dómok nemes a­­nyagból építve, nagy művészek megva­lósult álmai, melyeket évszázadok dolgos kezei alkottak, - és fehérre meszelt kis templomok, magasan felemelt kereszttel, mintegy utat mutatva az embereknek. Ha repülőgépen utazunk, lenyűgöző látvány, hogy Isten hajlékai ott állnak a kis falvak szivében, körülöttük kuporodnak a házacskák, - és fellelhetők a nagyvárosok legszebb pontjain is. Vájjon miért épültek és épülnek templomok, ha, mint sokan állítják önmagunkban is lehetünk jó keresz­tyének ? Keresztyénségünknek legbelső lénye­géhez tartozik, hogy imádjuk a Teremtöt és házat emeljünk az űrnak, ahol csen­dességben és hitben imádkozni lehet, ahol orgona búg és Istent dicsérő zsolozsmák szállnak az ajkakról. Hajlé­kot az űrnak, ahonnan az ige drága üzenete adatik a világnak, ahonnan elin­dulhatunk a szent keresztségben az élet­­úton és ahol vallást teszünk megizmo­sodott hitünkről konfirmációnkon, mikor tiszta ruhában és fénylő lélekkel járu­lunk először az oltárhoz bünbocsánatért, amelyre oly kifejezhetetlenül nagy a szükségünk. A templomban indul el a keresztyének élete és ott mélyül el valóságos életté az ige által. Ott térdel a boldog mátkapár is az oltár előtt szerelmes szívvel, hogy foga­dalmát Isten színe előtt elmondja. Majd odahozza kincseit, apró gyermekeit a keresztelő medence elé, hogy Isten igéje és a viz tisztára mossák, amikor elin­dulnak az élet próbatételes útján. Végül pedig ott végezzük be Isten oltalma alatt földi vándorlásunkat, ahol elkezdtük. A templomban lettünk a Megváltó Ür Jézus Krisztuséi, ö segít bennünket át az örökkévalóságba, ahol, mint megígér­te, helyet készít számunkra. így a templom és benne a gyülekezet magába öleli egész keresztyén éltünket. Oltalom és békesség háza. Boldog ember az, aki benne szeret lakozni. Gyermekkorunk szeretett templomá­nak harangszavát már nem hallgathat­juk, bár drága hangja még fülünkbe cseng. Távol, nagyon távol vagyunk kedves templomunktól, gyülekezetünktől, lelkészünktől. Az űr kimozdított ugyan otthanunkból és hazánkból, - de gondoskodik róla, hogy ne legyünk Nélküle és ne legyünk egyedül. Templomokban vár ma is ben­nünket, hogy igéjét nekünk ajándékoz­hassa, és az oltár előtt, hogy Szent Vacsorájában bocsánatot és új életet adjon, diadalmas erőt és lelki békességet. Isten Házában megszűnik az elszige­teltség, elhagyatottság érzete. Ha egye­dül érkezünk meg egy új országba, a templom nemcsak Édesatyai Ház, otthon, Isten oltalma alatti élet színhelye, hanem benne testvérek is várnak ránk. Mikor kis nyelvtudással pironkodva vallottam meg: én idegen vagyok, - a felelet így hangzott: Nem, te nem vagy idegen, hanem testvérünk vagy a Jézus Krisztus­ban, érezd magad otthon közöttünk, - s szivem átforrósodott. A hazai templom elmondhatatlanul drága számunkra. De tudjuk-e, mily nagy jelentőségű és áldott a templom idegenben ? Jézus Krisztus itt is pásztorolni akar bennünket. Azért szórt szét, mert újabb terve van velünk, és ezt igéjében akarja elmondani nekünk. Minden igehirdetés Isten titkait nyílvánítja ki. S azt is akarja, hogy ne legyünk egye­dül, hanem érezzük, hogy összetartozunk másokkal. Akikkel együtt hallgatjuk az igét, akikkel együtt énekelünk és az Űr asztalának együttes vendégei vagyunk, azok a mi új barátaink és új rokonaink, akiket Isten maga ad nekünk. Aki egye­dül botorkál még az ismeretlen idegen­ben, mindet megkaphat templomainkban, ahol az űr vár ránk, hogy megáldjon és felvértezzen új útjainkra. Te miért jársz a templomba, Test­vérem ? Te miért nem jársz a templomba, Test­vérem ? Szíveden kopogtat ez a két kérdésem. Isten az ö templomában az élet leg­javát adja nekünk. - Az anyagi javakat is Isten ajándékozza. Azonban Isten igéje így tanít: »Keressétek először Istennek országát, és az ö igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.« Máté 6, 33. Kegar Mária (Anglia) > » A A »nagy­templom« Helsinki­ben.

Next

/
Thumbnails
Contents