Új Szó, 2020. május (73. évfolyam, 101-124. szám)

2020-05-02 / 101. szám

MAI MELLÉKLETÜNK Júniusban elítélhetik Koénert Ján Kuciak írásait is felolvasták a tárgyaláson 2. oldal Színésznőből lett drámaíró Szombati vendég Hadar Galron 6. oldal A NAP MONDATA A romák kormányfője. Robert Fico Igor Matoviőról. A Smer elnöke szerint a kormányfő a romákkal foglalkozik a legtöbbet, érti ezalatt a telepek lakóinak letesztelését. IDŐJÁRÁS Változóan felhős ég, néhol eső, elvétve zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS predplatne@newsandmedia.sk 02/32153 221 Új enyhítóseknek örülhetünk Jövő héten minden üzlet kinyithat a plázákon kívül, mehetnek külföldre vizsgázni a diákok ÖSSZEFOGLALÓ Tegnap hazajöhettek az első ápolónők Ausztriából, akiknek már nem kötelező kéthetes állami karanténba vonulniuk. További jó hír, hogy a külföl­dön tanuló diákok kiutazhat­nak vizsgázni, felvételizni. A Közegészségügyi Hivatal útmu­tatása szerint mentesülnek a kötelező karantén alól azok az egészségügyi és szociális dolgozók, akik Alsó- Ausztriában, Burgenlandban, Bécs­­ben vagy Dél-Morvaországban dol­goznak. A határátlépésnél a munkál­tatói igazoláson kívül kötelesek 96 óránál nem régebbi negatív vírus­tesztet felmutatni. A távolabbi oszt­rák tartományokban dolgozóknak azonban továbbra is karanténba kell menniük. Tegnap volt egy kisebb tüntetés a cseh határon az állami ka­rantén teljes eltörléséréért, Igor Matovic kormányfő ezt kizárta. Korábban arról is szó volt, hogy az ingázóknak havonta vírustesztet kel­lene elvégeztetniük a saját költségük­re - ezt nem vezetik be. A határ menti 30 kilométeres sávban dolgozó szlo­vák állampolgárok számára nem lesz kötelező minden határátlépésnél har­minc napnál nem régebbi igazolással bizonyítaniuk, hogy egészségesek. Szintén engedményt kaptak a szomszédos országokban tanuló di­ákok, a hazatérésük után nem kell ál­lami karanténba vonulniuk. Ha a ta­nuló érettségizni, felvételizni, beirat­kozni vagy vizsgázni megy, és a kül­földi tartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát, csupán annyi kötelezettsé­ge van, hogy figyelnie kell az egész­ségi állapotát, és ha a bármilyen lég­úti megbetegedést észlel, azonnal or­voshoz kell fordulnia. Ugyanez vo­natkozik a diákokat kísérő szülőkre is. Ha a tanuló egy napnál többet tölt valamelyik szomszédos államban, akkor visszatérése után öt napon be­lül vírusteszten kell átesnie. A kötelező karantén azokra a kül­földi diákokra sem vonatkozik, akik Szlovákiában tanulnak. Nekik 96 órásnál nem régebbi negatív korona­­vírustesztet kell felmutatniuk a hatá­ron, és csak ezután jöhetnek be az or­szágba például beiratkozni, vizsgáz­ni. Ugyanez a szabály érvényes azok­ra a diákokra is, akik azért lépik át a határt, hogy kiköltözzenek a kollégi­umokból. Igor Matovic (OEaNO) miniszter­­elnök kilátásba helyezte, hogy akár már hétfőtől újra kinyithatnak az üz­letek, kivételt csak a bevásárlóköz­pontokban lévő boltok képeznének. Ez nagyban függ attól, hogyan alakul a fertőzöttek száma a hosszú hétvé­gén. Ha ki is nyitnának az üzletek, a maszk viselése továbbra is minden­hol kötelező lenne, valamint 25 négyzetméterenként lehetne egy vá­sárlót beengedni. „De továbbra is na­gyon óvatosnak kell lennünk” - fi­gyelmeztetett a miniszterelnök, mert második vagy harmadik hulláma is lehet ajárványnak. (szh) Az édesanyákat köszöntjük: Távol az otthonban Dél-Szlovákia. Magyarország és a dél-szlovákiai magyarok jelentős ré­sze május első vasárnapján köszönti az édesanyákat. Idén a járvány az egyik legszebb ünnepünket is túszul ejtette, mert sok családban a már felnőtt gyerekek nem látogathatják meg idős szülei­ket. Hiszen a vírussal szemben a leg­védtelenebb korosztály a hatvanöt év feletti. Különösen azok az édes­anyák lehetnek most magányosak az ápolók áldozatos törődése ellenére is, akik otthonokban élnek. Mind­­annyiuknak küldjük szeretetünket, bízva abban, hogy közös odafigye­léssel átvészelhetjük ezt a járványt, és hamarosan újra magunkhoz ölel­hetjük szüleinket. Az édesanyákat Tallósi Béla kol­légánk írásával köszöntjük, egy féltő, szeretettel, közös emlékekkel teli párbeszéddel anya és fia között. (3. oldal) Féltenek, és gondolatban mindig velünk vannak (Somogyi Tibor felvétele) Folytatódó kettős játszma CZÍMER GÁBOR Az új kormány lehetővé teszi a tartósan külföldön élő szlovák ál­lampolgárok számára, hogy felve­gyék az adott ország állampolgársá­gát, de aki Szlovákiában él és másik állampolgárságot szeretne felvenni, ezt továbbra sem teheti meg, illetve elveszíti a szlovákot. Gyimesi György, az OEaNO kép­viselője elmondta, frakciójuk véle­ménye, hogy vissza kell állítani a 2010 előtti állapotot, amikor fel le­hetett venni más állampolgárságot. „Amikor felkértek, hogy írjam meg az OEaNO kormányprogramba szánt kisebbségpolitikai javaslatait, beletettem az ellentörvény eltörlé­sét” - mondta Gyimesi. „Ezt azon­ban elutasította Ivan Korcok, az SaS külügyminisztere. Azt javasolta, egyáltalán ne módosítsuk a tör­vényt” - tette hozzá. Gyimesi sze­rint Korcok a magyar féllel való megállapodást szorgalmazza. ,,Az SaS-ben és az OEaNO-ban is va­gyunk néhányan, akik azt mondjuk, várjuk meg, amíg a tervezet a parla­ment elé kerül, és ott próbáljuk mó­dosítani” - fogalmazott Gyimesi. Azt mondta, mindent meg fog tenni, hogy a kormánypártokat meggyőzze a 2010 előtti állapot visszaállításá­ról. „Meg kell érteniük, hogy ez nem jelent biztonsági kockázatot, csak arról van szó, hogy néhány ezer em­ber lelkének jót tennénk.” Azt nem tudni, mikor kerül a par­lament elé a tervezet. Folytatás a 2. oldalon. Lehet még tanítás ebben a tanévben? Pozsony. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter tett egy bizonytalan nyilatkozatot arról, hogy mégis lehet rendes oktatás még ebben a tanévben. Elmond­ta, tárgyalnak a kérdésről a köz­ponti válságstáb járványügyi szakembereivel, de még nincs döntés. Feltehetően az jöhet szó­ba, hogy az óvodákat nyitják ki és legalább az alsó tagozaton foly­tatódna az oktatás, hogy a szülők munkába járhassanak a korláto­zások enyhülésével. „Többféle lehetőségről tárgyalunk, de biz­tosan nem lesz érvényes az egész országban” - hangsúlyozta a mi­niszter, amiből arra is lehet kö­vetkeztetni, hogy a nagyvárosok iskoláit később nyitnák meg. (úsz) NAHÁT! Járványos nóvadási szokások Manila. Corona Kumár, Covid Marie és Lockdown (amit lezá­rásnak, karanténnak fordítha­tunk) —ilyen neveket is adtak a napokban a Fülöp-szigeteken az újszülötteknek. „A Covid-19 szenvedést hozott a világra, de nekünk örömet is” - magyaráz­ták a kis Covid Marie szülei, Collíné Tabes és John Tupas. Indiában Koronafiúnak (Corona Kumár), illetve Koronalánynak (Corona Kumárí) nevezte el új­szülöttjét két nő, a szintén indiai Rádzsasztán államban pedig a karantén miatt a Lockdown ne­vet kapta egy fiúcska. (TASR)

Next

/
Thumbnails
Contents