Új Szó, 2020. május (73. évfolyam, 101-124. szám)

2020-05-02 / 101. szám

2 I KÖZÉLET 2020. május 2. | www.ujszo.com RÖVIDEN Júniusban ítéletet hirdethetnek Koöner azzal védekezik, nem akkor idióta, hogy megölessen egy újságírót (TASR-fehtetei) Vége a karanténnak három roma telepen Zsigra. A vírus terjedése az egész országban lassulni látszik, tegnap a Korompa melletti há­rom roma telepen is feloldották a karantént. Erről Igor Matovic (OEaNO) miniszterelnök szá­molt be közösségi oldalán. A ki­járási tilalom 1600 embert érin­tett. A zsigrai telepen továbbra is érvényes a karantén. (TASR) Leváltották Koöner adatvédelmisót Pozsony. Sofia Pőtheovát le­váltották a személyes adatok védelméért felelős hivatal (ÚOOÚ) éléről. Pőtheová is azok közé tartozott, akik a Kuciak-gyilkosság megrende­lésével vádolt Marián Kocnerrel váltottak üzeneteket. Grendel Gábor (OEaNO), a parlament alelnöke megjegyezte, az új ve­zetőnek mélyreható vizsgálatot kell indítania a hivatalban. Sze­rinte Pőtheovának köze volt a Cisty den reszocializációs köz­pont ügyéhez is. Korábban az ombudsman hívta fel a figyel­met, hogy az adatvédelmi hiva­tal tízmillió eurós büntetéssel fenyegette meg azt a cseh ok­nyomozó újságírókat tömörítő szervezetet, amely nyilvános­ságra hozta a Dobroslav Trnka volt főügyész irodájában készült videófelvételt, amelyen Kocner is szerepel. Pőtheová azt köve­telte, adják ki a forrásukat, de erre nem volt joga. (TASR) ÖSSZEFOGLALÓ Bazin. Május 18-án folytató­dik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása a Specializált Büntetőbíróságon, június közepóig hat tárgyalási nap lesz, ás utána akár az ítólethir­­detósre is sor kerülhet. Május 18-ra Ivan Kocnert, Marián Kocner testvérét idézte be a bíróság, másnap a Threema-üzeneteket ol­vassák fel. Az utolsó áprilisi tárgyalási napon az Alena Zsuzsová autóival kapcso­latos dokumentumokat olvasták fel, Roman Kvasnica ügyvéd azt állítja, a gyilkosság megszervezéséért Zsu­zsová autót kapott. Az autót a gyil­kosság után vásárolta, a vádlott azzal érvelt, hogy éppen akkor volt rá rend­kívüli kedvezmény. Andruskó Zoltán, akit a gyilkos­ságért jogerősen 15. év börtönbünte­tésre ítéltek, szintén azt vallotta, hogy Zsuzsová jutalma egy autó volt. Vi­szont Jozef D., aki tanúként szerepel a Kuciak-gyilkosság és a Markíza váltóinak hamisítási ügyében is, ja­nuárban azt mondta a bíróságon, hogy a fehér Mercedest egy tévéműsor elő­készítésekor használták, amelyben Kocner újságírókat akart lejáratni. A bíróság úgy döntött, bevonja a bizonyítási eljárásba Kocner hírhedt Threema-üzeneteit is. Az áldozatok jogi képviselői szerint ezek bizonyít­ják, hogy ő rendelte meg a gyilkos­ságot. Az üzenetekben éppen a gyil­kosság napján arról is írt Zsuzsová­­val, hogy milyen idő van Nagymá­­csédon. Kocner szerint a Threema-üzene­teket nem lehet bizonyítékként hasz­nálni, mert nem hitelesek, manipu­lálhatták azokat, kifogásolja azt is, hogyan jutottak hozzá a hatóságok, és megkérdőjelezi a tanúként meghall­gatott Peter Tóth vallomását is, aki a telefonokat átadta a rendőrségnek. A tárgyaláson lejátszották azt a sajtótájékoztatót, amelyen Ján Ku­­ciak Kocnert kérdezte a dóvali (Do­­novaly) szállodák átruházásáról. Ez az ügy lehetett az újságíró meggyil­kolásának egyik indítéka. A 2017-es sajtótájékoztatót a TA3 hírtévé élő­ben közvetítette, Kuciak azt kérdez­te, miért ruházta át Kocner a dóvali szállodák tulajdonosaként feltünte­tett cégeket. „Ezeknek az üzletkö­téseknek a célját már elmagyaráz­tam a nyomozónak” - válaszolta ak­kor Kocner. Kuciak cikkei után az ügyet elvették az addigi nyomozótól és eljárás indult Kocner ellen. „Mindnyájan láthatták, hogyan lep­lezte le a kérdéseivel a hazugságot, hogyan szorította sarokba. Az ő ok­nyomozó munkája is hozzásegített ahhoz, hogy ezekben az ügyekben eljárás induljon” - mondta a tárgya­láson Dániel Lipsic, a Kuciak-család jogi képviselője. „Egyáltalán nem szorított sarokba a kérdéseivel, ez nem igaz” - reagált a vádlott, és azt állítja, minden törvényesen zajlott. „Őszintén sajnálom, ami Ján Ku­­ciakkal és a barátnőjével történt. De azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy likvidáltattam őket, mert írt ró­lam” -jelentette ki a vádlott. Koöner állítja: semmit nem nyert volna az­zal, ha Kuciak nem ír róla többet, hi­szen rögtön száz más újságíró fog­lalkozott volna vele. „Egy újságíró­gyilkosság jobban megrengeti a vi­lágot, mintha a pápát ölnék meg. Csak egy komplett idióta nem számolt volna azzal, hogy milyen következ­ményei lennének egy ilyen tettnek” - jelentette ki a tárgyaláson Kocner. Lejátszották azt a telefonbeszél­getést is, amelyen Kocner Kuciakot fenyegeti. „Biztos lehet benne, Ku­ciak úr, hogy a továbbiakban külön figyelni fogok önre” - hallható a felvételen, amelyet Kuciak rögzített a telefonjával, amikor Kocner fel­hívta. (tasr, úsz) Két nap alatt csak egy áldozata volt a vírusnak Jól kiosztották egymást Pozsony. Folyamatosan csök­ken a koronavírus-fertőzöttek szá­ma az országban, pedig már na­ponta körülbelül ötezer tesztet vé­geznek. A pozitív eredmények száma elenyésző. Csütörtökön és pénteken 12-vel nőtt a koronaví­russal diagnosztizált betegek szá­ma. Velük együtt 1403 fertőzöttről tudunk, a gyógyultak száma pedig már meghaladja az 550-et. Léle­geztetőgépre jelenleg egy ember­nek van szüksége. Az országban elvégzett tesztek száma már meg­haladta a 91 ezret. Tegnapelőtt azonban egy újabb : áldozatot is követelt a betegség, így : 23-ra nőtt a koronavírusban el­­: hunytak száma. Az áldozat a bazini idősotthon : lakója volt. Az otthon egy másik lakója is életét vesztette, ő szintén : elkapta a fertőzést. Az utolsó tesz­telése viszont már negatív volt, te­hát felgyógyult a fertőzésből, a boncolás során megállapították, hogy a halálát korábbi betegsége okozta, így őt nem a koronavírus miatt elhunytak között tartj ák szá- i mon. (szú) Nyilatkozatháborúval ért vé­get a kormányprogramról szó­ló parlamenti szavazás: Igor Matoviő kormányfő szerint Robert Ficónak otthon kellene várnia szép csendben, mikor kopogtat nála a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA). Fico szerint Matoviö őrült pszichopata. Pozsony. „Olyan országgá aka­rom változtatni Szlovákiát, amely­ben jó lesz élni. Nemcsak az újgaz­dagoknak, de mindenkinek, aki polgárként viselkedik és nem a köztársaság kárára akar megélni” - kezdte Igor Matovic (OEaNO) mi­niszterelnök a felszólalását. Parla­menti beszédében ismét élesen kri­tizálta a Smert, amely - mint mond­ta - kormánypártként milliókat lo­pott. A párt képviselői még a fel­szólalás megkezdése előtt kivonul­tak az ülésteremből. „Nem fogunk őrülteket hallgatni” - magyarázta Robert Fico (Smer) pártelnök. „Volt már itt a politikában mindenféle félbolond, ez is úgy fog járni, mint az elődei” - tette hozzá Fico. A kormányprogramról szóló szavazáson 141 parlamenti képvi­selő vett részt, közülük 93 bizalmat szavazott a kormánynak. A Smer képviselői nem voltak köztük, le­számítva Vladimír Fajcot, aki rossz gombot nyomott meg. „Az egész frakció ez ellen az őrületes program ellen szavazott, ez egy sci-fi 200 in­tézkedéssel, bármiféle anyagi fe­dezet nélkül” - kommentálta Fico. Matovicot a cigányok kormány­főjének nevezte, aki senki másról nem gondoskodik. „A miniszterel­nök egy pszichopata. Ezt nem mi mondjuk, az országban beszélnek így róla” - jelentette ki a volt kor­mányfő. (szh) Itt élőknek továbbra sem engedik a kettős állampolgárságot CZÍMER GÁBOR A kormány a kettős állampol­gárságról szóló törvóny enyhítósót tervezi, a szlovákiai magyarokra azonban nem vonatkozna. Megkerestük a külügyminiszté­riumot, hogy megtudjuk Ivan Korcok álláspontját a kettős állam­­polgársággal kapcsolatban, lapzár­táig nem kaptunk választ. Az SaS szóvivője, Ondrej Sprlak annyit mondott, „a párt választási prog­ramjából nem mindent sikerült át­ültetni a kormányprogramba”. Az SaS programjában ugyanis az áll, azonnal el szeretnék törölni, hogy a kettős állampolgároktól akaratuk ellenére elvegyék a szlovák útleve­lüket. Arról, hogy ennek fényében mégis miért áll ki az ellentörvény mellett az SaS által jelölt miniszter, a szóvivő nem tudott információt adni. A Sme rodinát és a Za 1’udít is megkerestük, csak az előbbitől kap­tunk választ. Linda Tribusová, a Sme rodina sajtóosztályának mun­katársa azt közölte, pártjuk azono­sul Korcok külügyminiszter állás­pontjával. A választási program­jukban a két párt közül csak a Za l’udí foglalkozott a témával, azt ígérte, átértékelik az ellentörvényt, amely nehezíti az emberek életét. Már most is lohst Az ellentörvény tervezett módo­sításáról Fiala-Butora János, a Szlo­vákiai Magyarok Kerekasztala jog­segélyszolgálatának munkatársa lapunknak elmondta, az megoldaná a Szlovákiából kivándoroltak hely­zetét. Hozzátette, ha a Magyaror­szágon élő szlovák állampolgárok felvették a magyar állampolgársá­got, akkor erről a szlovák hatóságok hivatalos úton nem szerezhettek tu­domást. A 2015-ös szlovák belügy­minisztériumi rendelet értelmében pedig az érintettek egyszerűen visszakérhették szlovák útlevelü­ket. „A kormányprogramban sze­replő tervezet ezt a helyzetet törvé­nyi szinten szabályozná, de ha va­laki Szlovákiában élve szeretne ket­tős állampolgár lenni, azt nem oldja meg” - fogalmazott Fiala-Butora. A magyarok ellen hozták „Függetlenül attól, ki mit gondol arról, jó ötlet-e a Szlovákiában élő magyaroknak felvenni a magyar ál­lampolgárságot, tudni kell, hogy maga a szlovák ellentörvény a problémás. Hiszen ahogy meg­fosztja az embereket az állampol­gárságtól, az diszkriminatív és al­kotmánysértő. Az Alkotmány ki­mondja, hogy senki sem fosztható meg állampolgárságától” - mondta Fiala-Butora. Hozzátette, a szabá­lyozás kifejezetten a magyar nemzetiségüeket érinti, miattuk hozta az ellentörvényt 2010-ben a Fico-kormány, válaszul a Budapest által elfogadott egyszerűsített ho­nosítási eljárásra. Mi az ólő kapcsolat? Más államokban is akad példa ar­ra, hogy megengedik más állampol­gárságának felvételét, ha az illető­nek élő kapcsolata van az adott ál­lammal. Ez lehet ottani állandó lak­hely, munkahely, esetleg rokonok. A külföldiek eddig is viszonylag könnyen felvehették második ál­lampolgárságként a szlovákot. Ezt a kormányprogram tovább szélesíte­né azzal, hogy a határon túli szlo­vákok még könnyebben szerezhes­senek szlovák állampolgárságot.

Next

/
Thumbnails
Contents