Új Szó, 2017. december (70. évfolyam, 276-299. szám)

2017-12-12 / 285. szám, kedd

4 RÉGIÓ 2017. december 12. | www.ujszo.com AJÁNLÓ December 12. (kedd) Nádszeg-17.00: Anő személyi­sége az angyali üdvözlet fényében - Fóthy Zoltán nagysallói plébá­nos előadása a plébánia nagyter­mében. Nagyszombat-18.30: adventi karácsonyváró magyar mise a Szent Ilona-templomban. Pozsony -19.00: Okuláré project, felolvasási performansz a Május 1. téri Csemadok-házban. Téma: a remény. Dunaszerdahely-19.00: Szé­kely Csaba Bányavakság című tragikomédiája a vmk-ban. December 13. (szerda) Pozsony-15.30: Luca-napi ka- rácsonyvárás a Csemadok-házban. Dunaszerdahely-17.00: Lampl Zsuzsa Ajándék című könyvének bemutatója a Csallóközi Könyv­tár olvasótermében. Dunaszerdahely-17.00: 2.jó­tékonysági koncert Nagy Dávid emlékére a művészeti alapisko­lában. Dunaszerdahely-18.00: Tol- nay Imre képzőművész mentén című kiállításának megnyitója a Vermes-villában. Dunaszerdahely-19.00: a Golden Voices of Gospel kon­certje a dunaszerdahelyi refor­mátus templomban. Somorja-19.00: Pillantása hídról - a Rivalda Színház elő­adása a vmk-ban. RENDŐRSÉGI NAPLÓ Halálra gázoltak egy gyalogost Rozsnyón Rozsnyó. Halálra gázolt a zebrán egy 55 éves gyalogost egy VW Passat 44 éves sofőrje. A sofőr nem fogyasztott alkoholt. Hogy a gyalogos alkohol vagy valamilyen más tudatmódosító szer hatása alatt állt-e, a boncolás után derül ki - tájékoztatott Jana Mésarová, a kassai kerületi rendőrség szóvi­vője. (SITA) Párkány központja sötétedés után fényárban úszik (A szerző felvétele) Karácsonyvárás Párkányban és Esztergomban GULYÁS ZSUZSANNA Civil összefogással készült Párkány adventi koszorúja. A közös ünnepvárás és gyertya- gyújtás kezdeményezője két éve Hégli Marianna, a Kisbojtár gyermeknéptánccsoport vezetője volt. Idén hangulatos díszítést ka­pott a szabadtéri színpad is. A Sé­tálóutca fáira és a kandeláberekre tekert fényfüzérek sötétedés után tovább fokozzák az ünnepi pom­pát. A civil összefogással készí­tett koszorút advent első vasár­napján a katolikus és a református egyház vezetője is megáldotta. Az első gyertya meggyújtásánál az Ady Endre Alapiskola Primu- lácska gyermekkórusa és a Vox Solaris énekkar, a második gyer­tya meggyújtásánál a magyar, a szlovák és a speciális iskola ta­nulói, a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola gyermek- kórusa és a Stilla Pectus vegyes kar adott ünnep műsort. A harma­dik gyertya meggyújtását 13 órá­tól karácsonyi vásár előzi meg. A 16 órakor kezdődő gyertyagyúj­tásnál a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és a Szivárvány ének­kar fog közreműködni. Az utolsó gyertyát szombaton (december 23.) 16 órakor gyújtják meg a Szent Cecília énekkar közreműködésével. Esztergomban a Széchenyi té­ren hétvégenként ismert előadók koncertjeivel várják az érdeklő­dőket. Pénteken 20 órakor a TNT Track, szombaton 20 órakor a Ta- káts Tamás Blues Band, vasárnap a Triász fog zenélni. December 22-én (péntek) 20 órakor Tabáni István, december 23-án (szombat) 17.30-kor Horányi Juli, 19 órakor Veréb Tamás koncertjével lehet hangolódni az ünnepre. A közös gyertyagyújtást Esztergomban 17 órakor szombatonként tartják. Százdon nyitnának sertésfa rmot a dánok SZÁZ ILDIKÓ A dánok ezúttal a lévai, ipolysági térségben próbálkoznak, ott nyitnának újabb hatalmas hizlaldát és sertésneveldót. Újabb óriási sertésfarm megnyi­tását tervezi a dán tulajdonú Pigag- ro cég, ezúttal a lévai járásbeli Százd közelében nyitna öt csarno­kot, ahol 4500 anyakocát, 50 te­nyészkant és mintegy 3000 süldő malacot nevelnének. Százd önkor­mányzata két alkalommal tárgyalt a beruházó által bemutatott tervek­ről, ám a község vezetése továbbra is abban reménykedik, hogy a cég végül eláll a szándékától. Nem vonták ki a földalapból December 6-án hozta nyilvános­ságra a környezetvédelmi miniszté­rium a Pigagro cég tervezett vállal­kozásáról szóló környezeti hatásta­nulmányt. Százd vezetése azonban a mai napig nem kapott konkrét érte­sítést a vállalkozótól a tervezett be­ruházás részleteiről, emiatt a község lakosait sem tájékoztatták még. Sma Zoltán, Százd polgármestere elmondta, három dán tulajdonú cég­gel is vannak tapasztalataik a térség­ben, ám elsősorban mezőgazdasági vállalkozóként működnek, és eddig korrekt partnernek bizonyultak. A tervezett sertéshizlalda kapcsán azonban sok új kérdés merül fel a tu­ristalátványosságként számon tar­tott, gazdag történelmi múlttal, épí­tészeti kincsekkel, egyedülálló templomi freskókkal büszkélkedő községben. Sma Zoltán eljuttatta la­punkhoz a jegyzőkönyveket, melyek azon a két önkormányzati ülésen ké­szültek, ahol szó volt a Pigagro cég kérelméről. Idén februárban a százdi ülésen részt vett Peter Munk Laur- sen, a dán tulajdonú cég képviselője, és bemutatta a sertéshizlalda terveit. Sma Zoltán ezt követően tájékoztat­ta a vállalkozót arról, hogy jelenleg is bírósági per zajlik a közeli telkek tulajdonjoga miatt, és javasolta, hogy a cég vezetése tárgyaljon az érintett tulajdonossal. Előfordulhat, hogy a dán cég be sem jut a saját telkeire, ahol vállalkozni akar, mert magán- területen kellene áthaladnia. A kép­viselők ezen az ülésen meghallgat­ták a vállalkozói elképzelést a ser­tésfarmról, ahol mintegy 4-5 ezer ál­latot nevelnének. A községtől távo­labb fekvő Ivánka területét javasol­ták a vállalkozónak, ám az egykori állami gazdaság területének haszná­latáról annak jelenlegi tulajdonosá­val, nem pedig a községgel kell tár­gyalniuk. Értékes termőföld A júliusi önkormányzati ülésen a Pigagro cég már azzal a kéréssel for­dult a testülethez, hogy mivel Százdnak nincs jóváhagyott terület- rendezési terve, adjon a község ve­zetése hivatalos állásfoglalást, amely az építkezési eljárás megkez­déséhez szükséges. A kiszemelt telek a dán cég tulaj­donát képezi. A testület tagjai bele­egyezésüket adták a projekt engedé­lyezéséhez szükséges eljárás meg­kezdéséhez. A felszólalók azonban hangsúlyozták, ez még nem jelenti azt, hogy az önkormányzat támo­gatja a vállalkozói tervet, ezzel a döntéssel még nem egyeztek bele a sertésfarm üzembe helyezésébe. „Rendkívül magas a termőföld bo- nitása a vállalkozó tulajdonában lé­vő területen, melyet még ki sem vontak a földalapból. A községünk képviselői is azon az állásponton vannak, hogy az eljárás egyáltalán nem lesz egyszerű. Nekünk jelenleg nincs egyéb eszközünk, mint ki­szabni a minél magasabb vidékfej­lesztési illetéket a vállalkozónak” - mondta Sma Zoltán. A helyiek tartanak attól, hogy a cég a termőföldre kiengedett trágyalével beszennyezi a talajvizet. Az egyik mezőgazdasági vállalkozóként te­vékenykedő képviselő azonban igényt tart a híg trágyára. A dán cég parcellái Százdtól távolabb, a domb mögött találhatók, a terület mező- gazdasági gépekkel megközelíthető, ám a kanyargós utak az állatokat szállító kamionok számára nem biz­tonságosak. Környezeti hatástanulmány A Pigagro Kft. jelenleg öt sertés­farm tulajdonosa és csaknem száz embert alkalmaz, hozzávetőlegesen 3500 hektár termőföld van a birto­kában. A mintegy 10 millió eurós százdi beruházásához készült környezeti hatástanulmányban olvasható, hogy a sertéshúst elsősorban a hazai pia­con forgalmaznák. Két csarnokban helyeznék el a süldő malacokat, ket­tőben az anyakocákat és egy csar­nokban foglalkoznának a nemesí­téssel. Huszonöt munkahelyet alakí­tanak ki. Három tartályt építenének a trágyalé tárolására. A tervek szerint 2018 decemberében kezdenék meg a csarnokok építését és 2019 novem­berében indítanak be a sertésfarmot. Százd önkormányzata nehezmé­nyezi, hogy nem kapott értesítést az újabb fejleményekről, illetve arról, hogy elkészült a környezeti hatásta­nulmány. Sma Zoltán elmondta, a község mindenképpen szeretne hi­vatalosan állást foglalni a beruházás kapcsán. Herbaland Nagykaposon A helyi szervezet 31696 eurót költhet a megvalósításra (A szerző felvétele) LECZO ZOLTÁN A Herbaland néven új projekt indul az Ung-vidék központjában. NAGYKAPOS A projekt megvalósítása a gyógy­növénypiac feltérképezésével kez­dődik a szlovák-magyar határ menti térségben. Az összegyűjtött adatok alapján átfogó tanulmány készül, amelyet egy honlapon tesznek közzé. Interaktív portál jöhet létre, hogy se­gítse a gyógynövényekkel foglalko­zó egyének, vállalkozások, nonprofit szervezetek, vagy önkormányzatok kapcsolatteremtését. A gyógynö­vénytermesztés területén működő ki­zárólagos kereskedők a portálon köz­zétehetik a kínálatukat is. A projekt vezető partnere oktatási anyagokat fejleszt az oktatók számára, ezt is közzéteszi és a projekt weboldalán. Elkészülnek a gyógynövényekkel kapcsolatos tájékoztató kiadványok, valamint a gyógynövények lelőhe­lyét bemutató térkép is. Több work- shopot is szerveznek a gyógynö­vényipar szereplőinek bevonásával. Ezen kívül két olyan információs központ jön létre Szlovákiában, amely tájékoztatást nyújt a gyógynö­vényiparról és szereplőiről, valamint a célzott, határokon átívelő együttműködés lehetőségeiről. Az egyik Komáromban, a másik pedig Nagykaposon lesz. Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vi­déke Társulás elnöke elmondta, fő partnereikkel, a budapesti Nemzet­stratégiai Kutatóintézettel, a tatabá­nyai Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társu­lással, valamint a komáromi Regio­nális Fejlesztési Ügynökséggel való­sítják meg a Cross-border network cooperation of stakeholders in herbai industry projektet. A 352 ezer euró összértékű pályázat költségeinek 85 százalékát európai uniós forrásból állják, az állami támogatás a kiadá­sok 10 százalékát teszi ki, a partne­reknek az 5 százalékos önrészt kell fedezniük. Gabri tájékoztatása sze­rint céljaik közt szerepel, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzet­ben lévő emberek a gyógynövények termesztése vagy forgalmazása révén bevételhez jussanak. Nagykaposon egyébként nagy hagyományai van­nak a gyógynövénytermesztésnek, régebben a helyi szövetkezetben több hektáron termeltek gyógynövénye­ket, és a kamillabetakarító kombájn feltalálója, Šponták György is nagy- kaposi lakos volt, akit 2009-ben a vá­ros díszpolgárává avattak.

Next

/
Thumbnails
Contents