Új Szó, 1999. december (52. évfolyam, 277-301. szám)

1999-12-01 / 277. szám, szerda

Már csak Ajándékszóró gálaműsor Komáromban. Tájékoztatás a 8. oldalon ® UT SZO 130 liter vizet használunk el a fürdéssel. Zuhanyozással csak 30-at. Ez már különbsé g. Az ENERGIA nem nyilvánvaló SLOVENSKE ELEKTRÁRNE Szerda, 1999. december 1. www.ujszo.com Ára 8 korona • 52. évfolyam, 277. szám KOMMENTÁR Válogatós koalíció A mintegy másfél hónapja le­fejezett vagyonalap élére a napokban - ha a parlament is úgy akarja - új elnök ke­rül. A koalíciós partnerek a korábban felbukkant jelölte­ket a legkülönbözőbb okokra hivatkozva vetették el. Egy valami mindenki számára nyilvánvaló: a koalíción be­lüli ellentétek kerültek és ke­rülnek ismételten a szóban forgó poszt betöltése kap­csán felszínre. 2. oldal GAZDASAC Fullánkos gondok Az évi „méztermelés" 2710 tonna körüli, ebből 1000 tonnát Németországba ex­portálnak. Becslések szerint a méhészek 300-500 tonna mézet nem tudnak értékesí­teni, mivel alacsony a hazai lakosság mézfogyasztása: 25-28 dkg évente és szemé­lyenként. 8. oldal mmmnnmm Beszélgetés Múdra Rozáliával Múdra Rozália, a kassai ke­rületi elöljáró-helyettes a szlovák-magyar határ menti együttműködésben rejlő le­hetőségekről nyilatkozott la­punknak. 5. oldal Múdra Rozália: „Tornanádas­kától az ukrán határig felmér­tük a lehetőségeket." IDŐJÁRÁS Qé fH, A hidegfront miatt párás, kö­dös idő várható. Délután mí­nusz 1 és plusz 3, nyugaton plusz 6 fok is lehet. 3. oldal AUTOBORZE I. OLDAL • Kia Sephia II: Szépségdíjat érdemel! II. OLDAL • Hasznos téli tudnivalók III. OLDAL • Bécsi randevú az új Volkswagen Pólóval IV. OLDAL • Fiat Punto 1.2: Kiscsaládok nagy autója Függőben a Milan Ftáčnik elleni bizalmatlansági indítvány A költségvetés előbbrevaló Pozsony. A parlament egyelő­re nem szavazott a Milan Ftáčnik oktatási miniszter el­leni HZDS-es bizalmatlansági indítványról. Ladislav Orosz (SDL) ugyanis a koalíciós frakciók nevében javasolta, az indítvány ügyében összehí­vott 24. soron kívüli üléssza­kot csak a költségvetési vita után folytassák. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Ladislav Orosz hangsúlyozta, az el­lenzék „természetes joga" bizalmat­lansági indítványt benyújtani, ám a HZDS eddigi 6 ilyen kezdeménye­zése „politikailag mind célzatos volt, és mint ilyen sikertelenségre ítéltetett". A 83 szavazó képviselő közül 82 támogatta Orosz javasla­tát, 1 tartózkodott. A bizalmatlansá­gi vitában így csak az indítvány HZDS-es indoklása és az arra adott miniszteri felelet hangzott el. A na­gyobbik ellenzéki frakció többek közt így indokolta kezdeményezé­sét: „Milan Ftáčnik oktatási minisz­ter nem teljesíti a kormányprogram oktatásügyre vonatkozó részét, nem teremd meg az oktatói-nevelői folyamat tökéletesítésének, a tanári hivatás jobb' társadalmi rangjának és anyagi értékelésének feltételeit, az oktatásügyet mély válságba so­dorja, és az összeomláshoz vezeti." Ľudmila Mušková (HZDS) ezenkí­vül arra is kitért, hogy Ftáčnik a pártja (SDL) választási programjá­ban vállaltakat sem teljesíti, a balol­dal ugyanis a költségvetés 5 %-ának megfelelő támogatást kívánt szánni az oktatásügynek, és a reszorton be­lüli bérek fokozatos 60 %-os emelé­sét helyezte kilátásba. Mušková sze­rint az 1994-1998 közötti Mečiar­kormány „nagyon érzékenyen" kö­zelített az oktatásügyi problémák­hoz. A képviselő úgy véli, hogy tevé­kenységével Ftáčnik az oktatásügy „fekete könyvének első fejezeteit" írja, mert állítása szerint nagy sze­mélycseréket hajtott végre. Muš­ková szerint a 13. fizetés sem változ­tat azon a tényen, hogy az oktatás­ügyi dolgozók fizetése a legalacso­nyabbak közé tartozik. Válaszában a miniszter arra figyelmeztette a képviselőt, hogy a mozgalom indok­lásában foglalt vádak közül egyre sem hozott konkrét példákat. Eluta­sította az ellenzék személycserékkel kapcsolatos vádjait is, jelezve, hogy a minisztériumi főosztályvezetőket csat azért váltották le, mertnem pa­lyázat útján kerültek posztjukra. Ftáčnik fontosnak tartja, hogy a bé­rek tarifás emelése nagyobb legyen, mint a nemzetgazdaság egyéb terü­letein. Elutasította a vádat, hogy a kormány kisosztályos iskolák meg­szüntetésére törekedne, mert éppen megtartásuk a célja, ám meg kell ál­lapítani egy fenntarthatósági mini­mumot - többek közt a népesedési mutatók miatt. Ugyanis a most 6 évesek száma 88 ezer, a fiatalabbak száma csak kb. 55 ezer. (korp) A Pozsony belvárosában történt tegnapi autórobbanás egy embert megölt, több jármű megsérült, a környező házak ablakai pedig betörtek (Somogyi Tibor felvétele) Délelőtt Pozsonyban felrobbant egy Škoda Favorit. Az áldozat nem az autó tulajdonosa Eddig ismertetlen az indíték ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Tegnap röviddel dél előtt nagy erejű detonáció rázta meg Po­zsony belvárosát. A robbanásban egy vágújhelyi magánbiztonsági szolgálat dolgozója, a 24 éves Juraj Z. súlyos sérüléseket szenvedett, melyekbe röviddel a kórházba szál­lítás után belehalt. Egy szemtanú elmondta, a detonáció, amely a kö­zelben álló két autó ablakait is be­törte, leszakította a fiatalember jobb lábát, és komoly hasi sérülése­ket okozott neki. Két éwel idősebb bátyja, Jozef Z. a helyszínen meg­próbált elsősegélyt nyújtani test­vérének. Jaroslav Ivornak, a vizs­gálóhivatal vezetőjének tájékozta­tása szerint a robbanóanyagot Jozef M. Škoda Favorit típusú au­tójában helyezték el, amely már hosszabb ideje a Lazaretská utcá­ban parkolt. A szerkezet akkor lé­pett működésbe, amikor Jozef és Juraj Z. távirányítóval ki akarták nyitni a Favorit mögött parkoló szolgálati kocsijuk ajtaját. A rend­őrség intenzív nyomozást kezdett az ügyben. (SITA, ú) Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint a CIA ügynökét fogták el Kémkedő amerikai diplomata ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Az alkotmánybíróság el­leni beadvánnyal fordulnak az al­kotmánybírósághoz Ivan Lexa ko­rábbi titkosszolgálati igazgató vé­dői. Ezt tegnap azzal indokolták, hogy beadványaikat az alkotmány­bírák nem a törvényeknek megfele­lően kezelték. Azt is kijelentették, szerintük a Remiáš-úgyben folyta­tott nyomozás igazolta, védencük­nek nincs köze a gyilkossághoz, ezért minden polgár- és büntetőjogi eszközt bevetnek azok ellen, akik az elmúlt három és fél évben Lexa nevét összefüggésbe hozták a me­rénylettel. Egyúttal tolmácsolták Lexa köszönetnyilvánítását a bűn­üldöző szerveknek, amiért azok ki­vizsgálták Róbert Remiáš halálának körülményeit. Az ügyvédek beje­lentették, elégtételt követelnek a sajtótól is, amely szerintük egyolda­lúan tájékoztat a Lexa-ügyről. Ezút­tal külön is kirohantak az új Luna televízió ellen, amelynek tevékeny­ségét újságírói hiénizmusnak ne­vezték. Elsősorban azt kifogásolták, hogy az új adó hírműsoraiban nega­tív képet fest a HZDS-ről, illetve an­nak tagjairól, (sóti) MTI-TUDÓSÍTÁS Moszkva. Kémkedő amerikai dip­lomatát vettek őrizetbe az orosz fővárosban, majd átadták az ame­rikai konzulnak a diplomáciai mentességet élvező hölgyet. Igor Ivanov orosz külügyminiszter re­ményét fejezte ki, hogy a kémügy nem lesz kedvezőtlen hatással az orosz-amerikai kapcsolatokra. „Kétségtelen viszont, hogy az eset nem járul hozzá a kétoldalú vi­szony légkörének javításához" ­mondta Ivanov. Alekszandr Zda­novics, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szóvivője tegnap délelőtt számolt be arról, hogy hét­főn este kémkedés közben tetten érték Cheri Leberknight amerikai diplomatát. A 33 éves másodtit­kárnál talált tárgyak listáját, a dip­lomata státussal össze nem egyez­tethető tevékenységről beszerzett bizonyítékokat jegyzőkönyvben rögzítették, majd az orosz külügy­minisztérium képviselőinek jelen­létében átadták a diplomatát az amerikai konzulnak. Az FSZB sze­rint az amerikai nagykövetség ka­tonapolitikai osztályának másod­titkára hivatásos hírszerző, a CIA munkatársa. „Egy orosz állampol­gáron keresztül államtitoknak mi­nősülő katonai-hadászati informá­ciókat igyekezett megszerezni" ­közölte az FSZB szóvivője. Kiutasí­tásáról egyelőre nem esett szó. Megfigyelők rámutatnak: az FSZB akciója válasz arra, hogy a közel­múltban az Egyesült Államokban őrizetbe vették a haditengerészet egyik tisztjét, Daniel Kinget, aki washingtoni állítások szerint Oro­szországnak dolgozott. Jövőre kilenc hónap lesz? Rövidül a szolgálat Pozsony. Egyelőre két javaslat kö­zül kell választani, hogy mikortól rövidüljön a tényleges katonai szol­gálat tizenkettőről kilenc hónapra. Az első szerint erre már jövő év júli­us elsejétől sor kerülne, azonban va­lószínűbb a második változat, amely szerint 2001. január elsejével lépne életbe az erre vonatkozó jog­szabály, mondta tegnap Pavol Kanis védelmi miniszter. Arról is tájékoz­tatott, hogy 2002. december 31-éig 30 000 főre csökkentik a szlovák hadsereg létszámát, (gl) A titkosszolgálat exfönöke megköszönte a nyomozást Lexa mindenki ellen

Next

/
Thumbnails
Contents