Új Szó, 1999. november (52. évfolyam, 252-276. szám)

1999-11-02 / 252. szám, kedd

H FISCHER - H XI. 7. indulás Pozsonyból, 1 hét félpanzió XI. 10. indulás Pozsonyból, 1 hét félpanzió XI. 9. indulás Pozsonyból, 1 hét félpanzió XI. 9. indulás Pozsohyból, 1 hét félpanzió XI. 8. indulás Pozsonyból, MALLORCA 10 790,­MALLORCA 11 990,­DJERBA 10 790,­TUNÉZIA 11 390,­FUERTEVENTURA 1 hét étkezés nélkül 13 190,­8RATISLAVA Michalská 14-16. tel ; 07/54 41 89 90-3, KOSlCE Mlynskí 7, tel 095/622 66 08. TESCO BRATISLAVA tel.. 07/52 93 28 17-9 LAST MOMENT Kedd, 1999. november 2. UT SZO A fischer~ T-i XI. 8. indulás Pozsonyból, XI. 6. indulás Pozsonyból, 1 hét all inclusive XI. 11. indulás Pozsonyból, 1 hét reggelivel XI. 18. indulás Pozsonyból, 1 hét félpanzió FUERTEVENTURA 1 hét félpanzió 14 390,­GRAN CANARIA 15 590,­IZRAEL 17 990,­CIPRUS 15 590,­BRATISLAVA Michalská 14-16, tel 07/54 41 89 90-3. KOSlCE Mlynská 7, tel.. 095/622 66 08, TESCO BRATISLAVA tel : 07/52 93 28 17-9 LAST MOMENT HATTER Hány „pénzt" érünk? Mindebből közvetlenül csak azt tapasztaljuk, hogy az ed­dig még kötött árak liberali­zálása súlyosan terheli a csa­ládi költségvetéseket. Meg azt, hogy a rendszerváltás ti­zedik esztendejében a reálke­resetek még mindig nem érik el a '89-es szintet. 2. oldal KULTURA Verses önarcképek Csontos Vilmos október 11­én ünnepelte kilencvenegye­dik születésnapját. Ezen a na­pon Boros Miidós, a Magyar Köztársaság szlovákiai nagy­követe a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjét adta át az ünnepeltnek a szlováki­ai magyarság érdekében ki­fejtett több évtizedes munká­ja elismeréseként. 8. oldal „Engem a vers kényszerít megírni önmagát." REGIO Egységesen döntöttek Voltak, akik nem értettek egyet az ideiglenes járási el­nökség akkori munkájával, illetve az év első felére terve­zett tisztújító közgyűlés kül­dötteinekjelölési módszeré­vel, így mindkét csoport megtartotta a maga járási konferenciáját, ám mindkét esetben megsértették a párt alapszabályzatát. 3. oldal IDŐJÁRÁS www.ujszo.com Ara 8 korona 52. évfolyam, 252. szám Az évszakhoz képest meleg idő,15-19 fok. 3. oldal Rudolf Schuster államfő útjának visszhangja. Zelenay egyelőre Rómában marad Indulatos szerződésvita Pozsony. Pénteken este tért vissza Rómából Rudolf Schuster államfő. Olaszor­szági látogatását „szívélyes­nek és barátságosnak" ne­vezte, bár a vatikáni-szlovák szerződés megkötése to­vábbra is várat magára. ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS A Mladá fronta Dnes című cseh na­pilap Schuster kíséretének egyik tagjára hivatkozva egyenesen azt ál­lította, az államfőnek kínos volt a kész alapszerződés nélkül a Vati­kánba utazni, hiszen Mikuláš Dzu­rinda kormányfő pont ennek ellen­kezőjére tett ígéret. „Olaszország mindig nagyon közel állt Szlovákiá­hoz, talán a két nép nyíltsága és köz­vetlensége miatt" - jelentette ki a szlovák államfő még a Pozsonyba tartó repülőgépen. Az újságírók kér­désére ismételten elmondta: az alapszerződés legkésőbb két-három hónapon belül ratifikálásra a tör­vényhozás elé kerül, „és ez a folya­mat korántsem tart majd évekig, mint Lengyelországban". Kitért Szlovákia olaszországi nagyköveté­nek további működésére is: bár Ru­dolf Zelenay még a Mečiar-kor­mány alatt került posztjára, és köz­tudottan ma is közel áll az ellenzéki HZDS-hez, Schuster szerint „erköl­csi okokból" nem lenne helyes visszahívni fél évvel a nyugdíjazta­tása előtt. „Különben is, nem szeret­nék ellentétbe kerülni a szlovák kül­ügyi tárcával", tudniillik Eduard Ku­kán külügyminiszter nyomatékosan felhívta az államfő figyelmét: az Eu­rópa Unió helsinki csúcsa előtt né­hány héttel „nem lenne szerencsés a nagykövetekkel dobálózni". Mint ismeretes, a készülő szlo­Két-három hónapon be­lül ratifikálásra a tör­vényhozás elé kerül. vák-vatikáni szerződés egyes cikke­lyei az SDĽ és SOP szerint sértik az alkotmányt. A 23. cikkely kimond­ja: Szlovákia összhangba hozza tör­vényeit a szerződésben foglaltak­kal. A szerződés kimunkálói szerint viszont ha ez a pont kimaradna, a másik fél eleve azt gondolná, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése nem áll Szlovákia szándékában. Vladimír Palkó (KDH) képviselő szerint nem az alkotmányellenesség az SDĽ problémája, hanem az, hogy Mélypontra zuhant a Dzurinda-kormány, valamint a törvényhozás népszerűsége Az államfőt még szeretik SITA-IN FORMÁCIÓ Pozsony. A megkérdezettek 64 százaléka bízik az államfőben, de a kormányban csak 38 százalék, a törvényhozásban pedig még keve­sebb, mindössze 35 százalék - kö­zölte a FOCUS közvélemény-kuta­tó ügynökség az 1052 polgár bevo­násával október elején végzett fel­mérés kiértékelésekor. A lakosság egyharmada ugyanakkor egyene­sen bizalmatlan az államfővel szemben, 58 % pedig nem bízik a kormányban, illetve 60 % a parla­mentben. Földrajzi szempontból érdekes adat: a kormány és a parla­ment általános ellenszenvnek „ör­vend" a zsolnai és a besztercebá­nyai kerületben. A közvélemény­kutató intézet felméréséből az is ki­derül, hogy a leginkább az időseb­bek, az alacsony végzettségűek és munkanélküli szlovák nemzeti­ségűek bíznak a legkevésbé a kor­mányban. A politikai pártok szerin­ti megoszlás ugyancsak jellemző: az SDK szimpatizánsainak 80 szá­zaléka bízik, a HZDS 88 százaléka inkább nem bízik az államfőben. Az egyiptomi repülőgép tragédiája: nincs remény arra, hogy túlélőkre bukkanjanak Baleset vagy pedig merénylet? HÍRÖSSZEFOGLALÓ Kairó/Boston. Egy álló napi kuta­tás után sem akadtak túlélőkre a va­sárnap reggel az amerikai partok­nál szerencsétlenül járt egyiptomi repülőgép lezuhanásának térségé­ben. A korábbi közléstől eltérően nem 214, hanem 217 személy tar­tózkodott az Egypt Air Boeing 767­es gépének fedélzetén a katasztrófa pillanatában. A gépen -197 felnőtt és két csecsemő utazott rajta - az Egypt Air 15 tagja teljesített szolgá­latot, és Kairóba tartott a légitársa­ság további 3 tagja is. A szerencsét­lenül járt gépen 129 egyesült álla­mokbeli, 62 egyiptomi, három szíri­ai, három kanadai, két szudáni és chilei állampolgár volt. A többi­ekről egyelőre nem tudtak tájékoz­tatást adni. A gép Los Angelesből indult Kairóba; a Los Angeles-i uta­sok közül egyetlenegy ember - Ed­a baloldal elutasítja a szerződést. Peter Kresák alkotmányjogász va­sárnap az SZTV vitaműsorában amellett tört lándzsát, hogy a 23 cikkely nincs összhangban az alap­törvénnyel. Rámutatott továbbá: a katolikus egyház elméletileg sza­badon működhetne az oktatási in­tézményekben, tehát korlátozná az egyetemek önállóságát. Ráadásul a katolikus egyház tagjai bizonyos kiváltságokat élveznének a többi egyházzal szemben. Peter Brňák (HZDS) képviselő viszont elfogad­hatónak tartja a szerződésterveze­tet, hiszen „semmi nem akadályoz­za a többi egyházat abban, hogy szintén alapszerződést kössön az államai". Ivan Šimko (SDK) úgy látja, a szerződés előkészítését ide­ologizálták, szokatlan, hogy egy nemzetközi megállapodásból, an­nak előkészületi szakaszában, poli­tikai ügyet csináljanak. A szlovák rádió szombati vitaműso­rában Pavol Hrušovský (KDH), a parlament alelnöke azt mondta, nem érti, miért a nagy felhajás az egész ügy körül. Peter Weiss (SDĽ) ennek ellenére nyilvános párbeszé­det követelt. Hrušovský szerint ez teljesen felesleges, hiszen akkor jogrendszerünk egy lépest sem mozdulna előre. Ma van halottak napja, kegyelettel emlékezünk elhunyt szeretteinkre, ba­rátokra, ismerősökre. Aki csak tehette, már tegnap, mindenszentek nap­ján kilátogatott a temetőbe. (M. Nagy László felvétele) Mikuláš Dzurinda az Egyesült Államokba utazik Tíz éve múlt '89 TA SR-HÍR Pozsony/Prága. November hete­dikén előreláthatólag kétnapos lá­togatást tesz az Egyesült Államok­ban Mikuláš Dzurinda. Bár az em­lített időpont más vonatkozásban is .jelentős", Bili Clinton amerikai elnök mégis a közép-európai kom­munista diktatúra összeomlásának tizedik évfordulója alkalmából hívta meg a szlovák miniszterelnö­köt. Az AFP hírügynökség értesü­lései szerint Miloš Zeman cseh kormánfő is jelen lesz a rendezvé­nyen. Látogatása másnapján Dzurinda részt vesz Alexander Dubček szobrának leleplezésén az amerikai fővárosban. Washington­ból való visszatérése után a cseh és a szlovák vezető ismét találkozik a berlini fal leomlásának tizedik évordulóján tartott berlini meg­emlékezésen. Senki nem tud bizonyosat a vízumkényszerről Valószínűleg vége ward McLoughlin, egy katasztrófák áldozatainak gondozásában jártas pszichológus - szállt le New York­ban a gépről. Az amerikai hatósá­gok a tragádia kapcsán elvetették a terrorcselekmény lehetőségét, bár augusztusban az FBI-t levélben fi­gyelmeztették egy október 30-áig végrehajtandó merényletre egy Los Angelesből vagy New Yorkból fel­szálló utasszállító gép ellen. (To­vábbi információk az 5. oldalon.) SITA-INFORMÁCIÓ Pozsony. A finn kormány minden bizonnyal feloldja a Szlovákiával szembeni vízumkényszert - jelen­tette ki Szlovákia finnorsági nagy­követe. Finnország prágai konzu­látusa azonban nem rendelkezik kormánya hivatalos állásfoglalásá­val ez ügyben, ezért egyelőre még kétséges, hogy (az ígéretek sze­rint) november hatodikától tény­leg szabadon utazhatunk-e az északi államba. Ján Figeľ külügyi államtitkár sem tud biztosat, de megjegyezte: a júliusban beveze­tett vízumkényszer már akkor „ideiglenes" jelzőt kapott. Pavol Hamžík illetékes kormányalelnök ugyanígy nyilatkozott: nemrégi finnországi útján biztosították az intézkedés feloldásáról. Ismeretes, hogy a szlovákiai romák özöne elől Norvégia is lezárta határait, ám Oslóban senkinek nincs tudomása arról, hogy a jelenlegi állapotot to­vábbra is fenn kívánja tartani a norvég kormány. Közelebbi információk a szám belsejében jó hírek PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA VK-952

Next

/
Thumbnails
Contents