Új Szó, 1999. november (52. évfolyam, 252-276. szám)

1999-11-02 / 252. szám, kedd

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. NOVEMBER 2. KOMMENTÁR Hány „pénzt" érünk? PÁKOZDI GERTRÚD Ittjártakor Havel elnök kész csodának nevezte, hogy a szlovák kor­mánykoalíció „tarkasága" és belső csatározásai ellenére stabilnak bi­zonyul. Lényegében erről szól az egyéves működését a napokban ma­ga mögött tudható kormány Moody's nemzetközi hitelminősítő ügy­nökség által múlt héten nyilvánosságra hozott legújabb értékelése is: a kormányt stabünak látja, és elhiszi, hogy kezdetüket vették az elen­gedhetetlen reformlépések. Ennek köszönhetően az ország ugyan nem lépett felsőbb osztályba, de míg jövőbeni kilátásait az ügynökség eddig negatív fényben tüntette fel, most már stabilnak látja. Többek között annak köszönhetően, hogy a kormány minden erejével a makroökonómiai egyensúly megtartására törekszik. Annak, hogy ­noha sikereinél sokkal látványosabbak a koalíción belüli viszályai ­bizonyítottan kész folytatni az elodázhatatlan megszorító intézkedé­seket. Pozitívum, hogy a gazdasági miniszterelnök-helyettes és a pénzügyminiszter néhány hónapja egy irányba húzza a reformok sze­kerét. Mindebből közvetlenül csak azt tapasztaljuk, hogy az eddig még kötött árak liberalizálása súlyosan terheli a családi költségveté­seket. Meg azt, hogy a rendszerváltás tizedik esztendejében a reálke­resetek még mindig nem érik el a '89-es szintet. A felmérések szerint a lakosság szociális helyzete romlik, június végén minden tizedik la­kos tartozott az ínségesek kategóriájába. Fordulatot e tekintetben 2000-re ígérnek, s a számítások szerint 2001-ben pedig már a reálke­resetek növekedésével is számolhat a lakosság. Ahhoz, hogy a makrogazdasági mutatók javulását az átlagjövede­lemből élő családok is megérezzék, elengedhetetlen a vállalkozói szféra hozzáférhető és olcsó hitelekkel való támogatása. Számotte­vő hitelkamat-csökkentésre viszont csak akkor számíthatnak a vál­lalkozók, ha a rossz hitelek terhe alatt nyögő bankokban maradék­talanul megvalósul a rendteremtés. A reformok átfogó folytatásá­hoz sok pénz kell. Enélkül elképzelhetetlen a termelés korszerűsí­tése. Termékeikkel a gyárak csak akkor válhatnak versenyképessé, ha olcsóbban termelnek külföldön is eladható árut, hozzájárulva a fizetési mérleg javításához. Mert a kétségkívül kedvező „osztályza­tot" adó hitelminősítők szerint is csak akkor beszélhetünk majd igazi változásról, ha a fizetési mérleg javulása a hazai vállalatok eredményesebb külföldi szereplésének lesz köszönhető, nem pedig a behozatali vámpótléknak vagy a hazai kereslet visszaesésének. Az ország gazdaságának e szigorú megítélése ellenére a napokban olyan biztatást kapott a kormány, amelynek köszönhetően talán rájön a koalíció: érdemesebb a gazdaságra összpontosítani, mint a pártérdekek mentén borzolni a koalíción belüli kedélyeket. JEGYZET Szomszédok - 5. rész JUHÁSZ KATALIN Únják már? Pedig a lényeg és a tények még csak most követ­keznek a hírhedt kassai lakóte­leppel kapcsolatban. (Azt, hogy „romák által lakott" - írja le az ember manapság... Mióta ugyanis a sajtó nagy dádát ka­pott részrehajlásáért, igyekez­nünk kell kifakítani a különbsé­get ember és ember közt, mondjuk tehát azt, hogy a kró­nikus lakbérhátralékosok, mun­kakerülők és aszociális elemek egy megharázott városrészbe kerültek, ezekhez aztán pár év­re látogatóba jöttek a telepi ro­konok, mára pedig ötezerre duzzadt, és lassan kezelhetet­lenné válik az emberrezervá­tum.) Tehát a tények. A helyi általá­nos iskolát háromszáz tanulóra tervezték, jelenleg 504-en zsú­folódnak benne, étkezde nincs, a nebulók hazajárnak ebédelni, legtöbbjük elfelejt visszamenni a tanításra. Gyerekből (14 éves korig) egyébként 1600 lakik a városrészben, összehasonlítás­képpen: 60 éven felüleikből csupán 65. És, ismét csak a saj­tószemlézők megnyugtatására jegyezzük meg, hogy ezzel az adattal az égvilágon semmire nem szándékoztunk célozni. Ez az egyetlen városrész Kas­sán, ahol nem működik orvosi rendelő, hetente kétszer négy órát tölt ott egy gyermekorvos, ha lehet hinni az ígéreteknek, november 1-től állandó jelleg­gel odahurcolkodik egy fogor­vos, egy ginekológus és egy ál­talános orvos. Hosszú hónapo­kon át elkerülték a lakótelepet a járőröző állami rendőrök és vá­rosi kollégáik is. A munkanél­küliek száma a legfrissebb ada­tok szerint 1600 fő, a produktív korban levőké 1634, természe­tesen csak az állandó lakhellyel rendelkezőket tartják nyilván. A finn, belga és brit látogatók csoportjai egyre hangosabban nyilatkozzák, hogy a lakótelep nemcsak Kassa, hanem Szlová­kia szégyenfoltja is. A város képtelen megoldani a helyzetet állami segítség és átgondolt program hiányában. Ez utóbbi­akra viszont, úgy tűnik, sokáig kell még várni. Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, fax: 58238320) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert (58238338) Kiadásvezető: Madi Géza (58238341) Rovatvezetők: Holop Zsolt - politika - (58238338), Sidó H. Zoltán - gazdaság ­(58238312), Tallősi Béla - kultúra - (58238313), Urbán Gabriella - panoráma ­(58238338), P. Malik Éva -régió- (58238310), Kovács Ilona - mellékletek ­(58238314) Tomi Vince - sport - (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, P. O. BOX 49, 824 88 Bratislava 26 Hírfelvétel: 58238342, 53417054, telefax: 58238343, üzenetrögzítő: 53417054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/6382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/5684 214, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/7329424. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262, 58238332, fax: 58238331 Szedés és tördelés a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVF.DLER Kft. - Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.ujszo.com E-mail: redakcia@voxnova.sk Közeledik a tél, az útkarbantartók melegebb országokba repülnek.. (Peter Gossányi karikatúrája) A Világbank hamarosan dönt a bankkonszolidációs hitelcsomag első tételéről Izgalmas idők jönnek A múlt héten általában ja­vult az ország külföldi minő­sítése, de volt, aki rontott a képen. Kérdés az is, kikerül­nek-e a hivatalokból az in­formációk. TUBA LAJOS A múlt héten két további eset bizo­nyította, hogy Szlovákiában, egy éwel a kormányváltás után, to­vábbra is olyan nehezen kiszámít­ható erők léteznek, amelyek miatt bizonytalan a kormány és minden más, a törvények alapján tervezni köteles szerv munkája. Az egyik a Szlovák Távközlési Vállalat rész­vényeinek zárolása egy járási bíró teljesen értelmetlen döntésével. A másik pedig a Kelet-szlovákiai Vas­mű 11 százalékos részvénycso­magjának külföldre távozása, ez ügyben egymásra mutogat a tőzs­dekamara, a bíróság és az Értékpa­pírközpont. A kettő közös vonása: valaki vitatható és később valószí­nűleg érvénytelennek bizonyuló döntése alapján tízmilliárdok tűn­nek el, a következmény pedig eset­leg egy-egy hivatalnok leváltása Elérhető közelségbe került a kisvállalkozói átalányadó. lesz. Éppen úgy, mint a bankkon­szolidáció, amelyről már tudjuk, hogy legalább 90 milliárd koro­nánkba kerül majd. Csak éppen ar­ról nem esik szó, hogy görbül-e ha­ja szála legalább egyetlen ember­nek azok közül, akik a hiányt okoz­ták. Persze a kormánykoalíció is képes hetente új adalékokkal megingat­ni a választók bizalmát. A Nemze­ti Vagyonalap vezetőinek botrá­nyos eltávolítása után a múlt hé­ten a számvevőszék elnökének vá­OLVASÓI LEVELEK Szlovákul és magyarul Október 22-én nyugdíjasokkal telt meg Nyitrán a kerületi hivatal dísz­terme. 1999 az idősek nemzetközi éve, ebből az alkalomból hívták be­szélgetésre a nyugdíjasok szövetsé­ge Nyitrai kerületben működő járá­si szervezeteinek vezetőségi tagja­it. Az Érsekújvári járást dr. Filakov­szky Mária elnök és Hilda Bačová lasztása és a Nafta felügyelőtaná­csának átalakítása volt ilyen eset. Az várható volt, hogy a Nafta visz­szaállamosítását csakhamar pozí­cióharcok követik. A kezdet azon­ban nagyon drasztikusra sikerült. A meghatározó jelentőségű fel­ügyelőtanács átalakítása során a pártkatonák mellett két fontos tár­saságnak nem jutott hely. Az egyik a hitelezőké, őket 1,7 milliárd ko­rona kinnlevőségük visszatérülési reményéről kell folyamatosan győzögetni. A másik a Szlovák Gázművek, amelynek részvételé­ről a Nafta privatizációjában kor­mánydöntés van, és az eddigi konstrukció alapján a cég fizető­képességének fenntartásában is kulcsszerepe lenne. Ma még nem tudni, hogy ez a helyzet hova is vezet majd. Az viszont tény, hogy a Naftában mindenképpen megje­lenik egy külföldi stratégiai befek­tető (a vételár egy részét várható­an a vagyonalapi kötvényeinkért fizetik ki). Márpedig egy pénz­ügyileg összeomlott cég részvény­csomagjáért sokkal kevesebbet le­het kapni, mint egy olyanért, amelynek vezetői bizonyítani tud­ják, hogy mindent megtettek a rendbetételért. A nem túl szívderítő eset lezárásá­hoz említsük meg a Transparency International listáját, ahol több év sok tucat felmérésének elemzése alapján Szlovákia a rettenetes hi­vatali korrupció országának bizo­nyult. Az előbb említett politiku­sok a nép elé lépve általában hitet tesznek amellett, hogy az ő szívük csak a köz érdekében dobog. Ha­marosan lehetőségük lesz ennek bizonyítására. Ján Lángoš két hé­ten belül a parlament elé terjeszti az információszolgáltatásról szó­ló törvényjavaslatát. Ennek értel­mében minden, az állam pénzén szerzett és nem bizalmas, illetve titkos minősítésű információt a másolás költségén bárki rendel­kezésére kell bocsátani. Emília titkár vezetésével 19-en képvisel­ték. Peter Miššík, a kerületi hivatal vezetője meleg szavakkal köszönte meg azt az aktív tevékenységet, melyet az idős emberek a szövetsé­gében és lakhelyükön végeznek. A nyitrai zeneiskola hallgatói színvo­nalas műsorral tették emlékezetes­sé a találkozót, a részvevők a zene ritmusával visszaidézték tovatűnt fiatalságukat. A szövetség alap­szervezetei mellett működő ének­lőcsoportok is ízelítőt adtak műso­raikból. Ezután Ki mit tud követke­zett: a jelentkezők szép táncokkal, Sicáková, a TI szlovákiai irodave­zetője szerint a 10 legkevésbé korruptnak bizonyult ország kö­zül nyolcban van ilyen törvény, a lista végén állóknál pedig egyálta­lán nincs. A nagy pénz közelébe került politikusok minden negatív jelzése ellenére a múlt héten két neves külföldi intézmény is az ál­talános helyzet javulásáról szá­molt be. A Moody's javította az or­szág hitelminősítését. Ezzel még nem zárkóztunk fel a környező országokhoz, de a hír jó hatással lesz a devizában kibocsátott köt­vények árára és a befektetők véle­ményére is. A Nemzetközi Valuta­alap is lényegében elégedetten nyilatkozott a makroökonómiai Szlovákia a hivatali korrupció országának bizonyult. mutatók idei alakulásáról és a jö­vő évi kilátásokról. Ez már csak azért is fontos, mert a Világbank hamarosan dönt a bankkonszoli­dációs hitelcsomag első tételéről. Persze a valutaalap a további te­endőket is felsorolta: Elég meg­említeni a társadalombiztosítási alapok hiányának drasztikus csökkentését és a csődtörvényt, hogy lássuk, izgalmas idők elé nézzük. Ha ezek megvalósulnak, igazat adhatunk majd Roman Kováénak, az SZDK frakcióveze­tőjének, aki a legfontosabbnak azt tartja, hogy minden ziláltsága ellenére a kormánykoalíció a dön­tő lépések megtételekor képes együttműködni. Végezetül a jó hí­rek között feltétlenül meg kell említeni, hogy elérhető közelség­be került a kisvállalkozói átalány­adó bevezetése. Ez végre kézzel fogható könnyítést jelentene az eddig csak szép szavakkal trak­tált, közel kétszázezer embert képviselő társaságnak. szavalatokkal léptek fel, szlovák és magyar nyelven, bemutatva azt is, hogy nincsenek híján a humornak sem. A műsor fénypontja a lévai já­rásbeli Tekov együttes volt csodá­latos népviseletével. Kellemes dél­utánt töltöttünk el Nyitrán. Őszi Irma, Kamocsa Nyugdíjasnap Hegysúron Háromévi szünet után, 1999. ok­tóber 24-én ismét megrendezték a TALLÓZÓ TRANSILVANIAJURNAL Rendkívül keményen bírálta Tőkés László református püspök, a Romá­niai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke az RMDSZ veze­tését a napilapnak adott interjújá­ban. „Tíz éwel az RMDSZ megszü­letése után azt tapasztalom: a szö­vetség ahelyett, hogy megerősödött volna és átláthatóbbá lett volna, jel­képesen szólva egyfajta olyan kom­munista párttá lett, ahol egy elit tartja a kezében a teljes hatalmat" ­mondta. Tőkés elégedtelenséggel szólt arról, hogy Markó Béla szövet­ségi elnök és klikkje feladta az RMDSZ eredeti céljait, nevezetesen az autonómiát és a magyar egye­tem újraalapításának ügyét. MLADÁ F RON T A DNES Az 1956-os forradalom letörése a magyar történelem egyik legérzéke­nyebb kérdése: a kommunizmus el­leni felkelés véres elnyomása nem csak a szovjet hadsereg műve volt, hanem a helyi kollaboránsok is elő­segítették a forradalom leverését ­vélekedett a Kádár nemcsak véresen elnyomta a forradalmat, hanem a kommunizmust is megreformálta című jegyzetében a prágai liberális napilap. „Ennek következménye­ként a Kádár-rendszer, amelyet a 70-es évektől gulyáskommuniz­musnak is neveztek, a rendszervál­tás előtti utolsó tizenöt évben többé­kevésbé liberális környezetet terem­tett nemcsak a tudományos és mű­vészeti körök számára, hanem a gazdaságban is, amivel hozzájárult ahhoz, hogy az ország demokráciá­ba való átmenete zökkenőmen­tesebb legyen" - írta az újság. SUNDAY TELEGRAPH Oroszország újjáépíti széles körű kémhálózatát Csehországban, mi­közben az ország a NATO egyik legújabb tagjaként a szövetségbe integrálódik - olvasható a brit lap­ban. Az újság birtokába került egy bizalmas cseh kormányzati jelen­tés, amely arról számol be, hogy az Oroszország prágai nagykövetsé­gén dolgozó 167 diplomata és al­kalmazott fele diplomáciai mentes­séget élvező kém. Sokkal több orosz diplomata dolgozik Prágá­ban, mint a NATO két másik új tag­államában, Lengyelországban és Magyarországon. „A Csehország­nál népességében hatszor nagyobb Nagy-Britannában is csak 47 diplo­mata dolgozik Oroszország londo­ni nagykövetségén" - hívja fel a fi­gyelmet a brit lap. A lap szerint a prágai szociáldemokrata kormány szeretné felmelegíteni a jó kapcso­latokat Moszkvával, és nem ag­gasztja az oroszok túlzott jelenléte. WPROST „A magyar közvélemény jelentős része nem ítéli el egyértelműen Ambrus Attilát, a whiskys rablót, és mutatványait úgy szemléli, m i nt valami kalandregényt vagy folyta­tásos tévékrimit" - írja a lengyel közéleti és politikai hetilap. Tudó­sítója összefoglalja az Ambrus Atti­lára vonatkozó tudnivalókat, meg­említve, hogy „karrierje" során 160 millió forintot rabolt. A sze­mélyéhez kapcsolódó vitathatat­lan társadalmi rokonszenv feltehe­tően azzal is összefüggésbe hozha­tó, hogy a közemberek szerint az állam rovására végzett ilyen „tevé­kenység" nem is olyan nagy vétek. nyugdíjasnapot Hegysúron. A kul­turális és szociális ügyek intézésé­vel megbízott képviselők, a helyi óvoda és alapiskola, valamint a cserkészek és a Csemadok mellett működő éneklőcsoport együttmű­ködésével ünnepélyes műsort ren­deztek a faluban idősebb polgárai számára. Ezt követően megvendé­gelték őket, majd a jubilánsoknak ajándékcsomaggal kedveskedtek. A kellemes hangulatban eltöltött délután hasonló összejövetelek megrendezésére ösztönöz. Gujber Zsuzsanna, Hegysúr

Next

/
Thumbnails
Contents