Új Szó, 1999. október (52. évfolyam, 226-251. szám)

1999-10-01 / 226. szám, péntek

Egyre közelebb az Olvasóhoz Nem kell »y- Mínami &» is vejst ImglJlä íMp ôsilstôiíié|3sil ®kfiHM m posiíLťii 32Ü1ÍIÍ1|J£1XIÍ Mindezt elvégzik Önök helyett a hirdetésfelvételi irodáink, amelyek szinte minden magyarlakta szlovákiai városban megtalálhatók. Keresse a lakhelyéhez leg­közelebb eső hirdetőirodánkat. Címeik la­punk hirdetési oldalán megtalálhatók. ® UT SZO MEGJELENT. az októberi ifi Sztárok o szórakozás O exkluzív interjúk így készül a Szerelem • Csáky Pál szereti A nagy balhét • A francia idegenlégió kulisszái mögött • Indul a Rocksuli • A galííntai gimi • Klausmann Viktor, HOBO, Catherine Zeta Jones, Orbán Viktor, a Bestiák, Omega, Abba IFI — Kár lenne kihagyni... Péntek, 1999. október 1. www.ujszo.com Ára 8 korona • 52. évfolyam, 226. szám VELEMENY A mi kutyánk kölyke Ez a kormány Dzurinda mi­niszterelnök megalapozat­lan ambíciójának esett ál­dozatul. Ha majd évek múl­va, a kormány tagjainak ér­tékelésekor némely minisz­terek nagyon könnyűnek ta­láltatnak, az azzal lesz in­dokolható, hogy a pártveze­tők kádereik súlyának ön­zetlen és elfogulatlan mér­legelése helyett funkcióosz­togatási alkalomnak tekin­tették a kormányzati ténye­zővé válást. A Slota­jelenség messze-messze túl­mutat önmagán. 2. oldal KULTURA Interjú Mészáros Andrással A közelmúltban jelent meg Mészáros András új könyve a filozófia és irodalom kap­csolatáról a Kalligram Ki­adó gondozásában. A szer­zővel az idő kultúrtörténeti szerepéről, a történetírás problémáiról beszélget­tünk. 11. oldal Az idő olyasmi, ami nem léte­zik, de működik POLITIKA Rendőri felügyelet és alkoholstop Öt állami és tíz városi rendőr ügyel szombaton a Nyitrai Városi Hivatal épületében az SZNP-közgyűlés küldöttei­nek biztonságára. A küldöt­tek Nyitrán ebédet is kapnak - nem úgy, mint Zsolnán -, de a polgármester külön uta­sítására szombaton szeszes­italt nem árusítanak. Infor­mációink szerint eddig 250 küldött jelezte részvételi szándékát, elképzelhető, hogy csak a Malíková-féle szárny jelenik meg. 3. oldal IDŐJÁRÁS Napközben nyugat felől fel­szakadozik a felhőzet, napos idő várható. Keleten azon­ban helyenként még zápo­rokra kell számítani. A hő­mérséklet 19-23 fokig emel­kedik. 3. oldal Csak a gazdasági eredmények nem meggyőzőek Kedvező lesz ajelentés ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. Az Európai Bizottság Szlovákiáról készülő jelentése fel­tehetően kedvező lesz és nem tar­talmaz majd elmarasztaló fejeze­teket-jelentette ki Eduard Kukán külügyminiszter, hozzátéve, hogy legfeljebb a kevésbé meggyőző gazdasági eredmények okoznak problémát. Hangsúlyozta, reális elvárás, hogy Szlovákia december­ben meghívót kap a csatlakozási tárgyalásokra, de az EU még nem döntött a bővítés további meneté­ről. Kukán szerint a jelek arra utal­nak, hogy mind a hat társult orszá­got, Bulgáriát és Romániát is bele­értve, meghívják, mert nem lenne szerencsés olyan jelzést küldeni a Balkán felé, hogy az ottani orszá­gok esetleg kimaradnak a bővítés­ből. Úgy véli, ha hat jelölt kap meghívót, az volna a tisztességes, ha Szlovákiával az elsők között kezdődnének meg a tárgyalások. A külügyminiszter nem volt haj­landó találgatásokba bocsátkozni azt illetően, milyen álláspontra he­lyezkedik majd Ausztria Szlovákia meghívását illetően. A szlovák­osztrák viszony a napokban hűvö­sebb lett a bohunicei atomerőmű további működtetéséről hozott döntés miatt, azonban Kukán úgy véli, a hétvégi ausztriai választá­sok után megnyugszanak a kedé­lyek a szomszédban. „Nem hiszen, hogy éppen Bécs akadályozná ko­molyan a szlovák integrációs erő­feszítéseket" - fejtette ki Kukán, s hozzátette, hogy Viktor Klima Mi­kuláš Dzurindának küldött levelé­ből sem ezt lehetett kiolvasni. Fényképezni tilos. A Kínai Népköztársaság ma ünnepli megalakulásának 50 évfordulóját, a témával részletesen foglalkozunk a 8. oldalon. (TA SR/EPA-felvétel) Ezentúl nőgyógyászati tevékenységet kíván folytatni, a közgyűlésre sem megy Menesztették Ján Slotát Január 1-től ugrásszerűen emelkednek a lakbérek Folyamatos áremelés A Szlovák Nemzeti Párt elnö­ki posztja után tegnap a tit­kosszolgálatot felügyelő par­lamenti különbizottság éléről is menesztették Ján Slotát, aki tegnap sem voltjelen az ülésen. A titkos szavazás so­rán leadott mind a nyolcvan­öt szavazat érvényes volt; Slota leváltását 82-en támo­gatták, ketten ellenezték, egy képviselő tartózkodott. ÚJ SZÓ-HÍR Olyan bizottságról lévén szó, ahol különösen fontos a parlamenti erőviszonyok szerinti képviselet, a parlament Slota bizottsági tagsá­gát is megszüntette. Peter Zajac, a Demokrata Párt alelnöke ennek kapcsán megjegyezte, hogy a bi­zottsági hellyel és elnökséggel to­vábbra is rendelkező SZNP-nek le­hetősége nyílik megfelelő sze­mélyt jelölni a megüresedett posztra. Mészáros Lajosnak (MKP) meggyőződése, hogy bár a parla­ment nem függesztette fel Slota mentelmi jogát, a képviselők több­sége elmarasztalja kijelentéseiért. Közölte, az MKP támogatja levál­tását, mert a politikai népszerű­ségnek is erkölcsi értékekre kell épülnie. Ján Sitek (SZNP) közölte, Slota kedd óta beteg, ezért nem le­het jelen, és ő olvasta fel a parla­menthez intézett levelét. Slota örül a „szuperdemokratikus" dön­tésnek, mert nemzetellenes erők támadásáról van szó, akik még a Szlovák Nemzeti Párt soraiba is beférkőztek. „Nem izgatom maga­mat amiatt, hogy leváltanak, ez­után legalább több időt szentelhe­tek a nőgyógyászati tevékenység­A nemzeti párt új sze­mélyt jelöl a bizottság elnöki posztjára. nek" - írta Slota, utalva arra, hogy ellenfelei főszónoka, Roman Ko­váč foglalkozása szerint nőgyó­gyász. Slota később a SITA-hírügy­nökségnek azt nyilatkozta, szeren­csétlen vakok váltották őt le, aki­ket estébések irányítanak, csak­úgy, mint az államot. Azt is beje­lentette, nem vesz részt pártja szombati közgyűlésén, inkább el­utazik a tengerhez, de ha megvá­lasztják, elfogadja pártelnöknek Anna Malíkovát. Roman Kováč Slota levelét a nők „megvetésének" minősítette, és némi gúnnyal reményét fejezte ki, hogy a nők Slotát ezért a kijelenté­seiért még elszámoltatják, utalva a nemzeti párt szombaton -folyta­tódó közgyűlésére. Sitek Slota tá­volléte ellenére sem kérte az ügy elnapolását, mondván, hogy a ko­alíció azt úgysem támogatná. Kö­teles László (MKP), a SZISZ­különbizottság tagja emlékezte­tett, hogy a testület Slota elnöksé­ge alatt csak alig féltucatszor ülé­sezett, és előfordult, hogy csupán néhány percig. Nem tárgyalta meg például a Lexa-ügyet sem. Köteles kérte, az SZNP rugalmasabb poli­tikust jelöljön Slota utódául. A szavazás előtti vita végén Peter Zajac szóvá tette, hogy a nemzeti­ek közül csak Marián Andel és Ján Sitek volt jelen, a DSZM pedig hozzá sem szólt az ügyhöz, noha éppen az ellenzéknek kellene kez­deményeznie, hogy a különbizott­ság „kirakati kifogástalansággal", vagyis hathatós ellenzéki ellenőr­zéssel működjék, (korp) HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. 2000. január elsejével 70 százalékkal emelkednek a köz­pontilag szabályozott lakbérek, ez 200-240 ezer szövetkezeti, illetve állami lakás bérlőjét érinti. A kor­""'""hMimitáaai f7'"'' r' r ™ áreme­lés - a lakas dlaplelTlléltílui lu^^o­en - havi 250-280 korona többlet­kiadástjelent. Egy 3 szobás, 65 m2 alapterületű lakás bérlője most ha­vi 350 koronát fizet, ez januártól 595 korona lesz. Az emelés ténye nem újdonság, ez a májusi gazda­sági csomag megszorító intézke­déseinek része. A lakbérek ezután sem fedik majd a tényleges költsé­geket, hiszen 1964 óta csak egy­szer emelték, 1992-ben. A mostani az 1992 és 1998 közötti infláció hatását egyenlíti ki. A kormány hosszú távú tervei szerint 2003­ban már fedezni fogják a költsége­ket, vagyis a jeleniegiiiĽi megötszöröződik (!) a lakbér, 2000-től évente 30-40 %-kal emel­kedik. Kompenzálásként 2000-től mintegy 392 ezer, szociálisan rá­szoruló háztartásnak állami se­gélyt folyósítanak, átlagos mérté­ke havi 700 korona lesz. I. Szlovákiai Magyar Művészeti és Médiafesztivál Mától Rév-fesztivál ÚJ SZÓ-HlR Komárom. A Magyar Állami Népi Együttes és Sebő Ferenc matiné­műsorával kezdődik ma 11 órakor Komáromban az I. Szlovákiai Ma­gyar Művészeti és Médiafesztivál. Ezzel a rendezvénnyel a szerve­zők, a „Rév" Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Folklórszövet­ség és a Nyári Szabadtéri Tánc­színház Alapítvány lehetőséget te­remtettek arra, hogy írók, képző­művészek, táncművészek, színé­szek, amatőrök és hivatásosok há­rom napon át mutatkozzanak be különböző fórumokon a városban. 40. HÉT TÁJÉKOZTATÁS A TIPPELŐKNEK^ VÁRHA TÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBB! JÁTÉKOKBAN: Jtx f. <//>V7Ar is^írrm tó öss /- MCf^J&S rfc^i tt. ffis^Ás ix&ffei m? afábbi /á/eAroAr/rď/f 7 BOO OOO f- £"f-f£~ rÖSE^G £?JO OOO, g ooo ooo AM res soo ooo. A rendezők igyekeztek az egyes művészeti ágak legjelesebb képvi­selőit meghívni, illetve a fiatalok közül az ígéretes tehetségeknek bemutatkozási lehetőséget adni. A tervezett program szerint ma este nyolcig a könyv- és lapkiadók, va­lamint a regionális lapok találko­zója zajlik. 18.30-kor néptáncest kezdődik. A következő két napban bemutatkoznak a tudományos műhelyek, lesznek komolyzenei koncertek, színházi előadások, filmvetítések, balettbemutató stb. A X. Szlovákiai Táncháztalálkozó a fesztivál részeként szombaton lesz a sportcsarnokban, (-kl-) Segítünk, tájékoztatunk Hívja a szerkesztőt! Ha olyan gondjai vannak, amelye­ket nem tud egyedül megoldani, olyan információkhoz jut, ame­lyekről úgy gondolja, érdemes megosztani az Új Szó minden olva­sójával, vagy olyan információra van szüksége, amelyet szerkesztő­ségünktől megkaphat, ma hívja a 07 582 38 318-as telefonszámot. Ezentúl hetente kétszer, délelőt­tönként más-más szerkesztő fo­gadja hívásaikat. Ma 9 órától Ko­vács Ilona várja Önöket a vonal túlsó végén.

Next

/
Thumbnails
Contents