Új Szó, 1999. október (52. évfolyam, 226-251. szám)

1999-10-01 / 226. szám, péntek

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. OKTÓBER 1 KOMMENTÁR A mi kutyánk kölyke TÓTH MIHÁLY Ha van fontos állami tisztség, amely leendő viselőjének kiválasztásá­nál a biztonsági kockázat minimalizálása az elsőrendű követelmé­nyek közé tartozik, akkor a titkosszolgálati munkát irányítók és ellen­őrzők funkciója egyértelműen ezek közé sorolható. Stílusos lenne, ha most, egy nappal a SZISZ parlamenti ellenőrzésére hivatott bizottság elnökének leváltása után mind a 150 törvényhozó és az összes politi­kai párt valamennyi vezetője lelkiismeret-vizsgálatot tartana, és eltű­nődne az eseten. Ugyanis az a körülmény, hogy Ján Slota a reá jel­lemző tulajdonságokkal az állami lét, a demokrácia működése és fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú titkok gazdája lehe­tett, úgyszólván minden negatívum miénjére választ ad. És távolról sem csak a diszkrét tevékenységek területén. Októberre ígérte a kor­mány a miniszterek munkájának értékelését. Ha ez úgy megy végbe, hogy minden párt maga értékeli az általa delegált kormánytagok munkáját, akkor 100 százalékos biztonsággal előre megjósolható a végeredmény. A módszert tekintve a jobbítási készség mértéke majd gyanúsan hasonlít Slota menesztésére a SZISZ-ellenőrzés környéké­ről. Az ellenzékből csak „mutatóban" vették át néhányan a szavazóla­pot, így tulajdonképpen nem történt más, mint hogy a „mégiscsak a mi kutyánk kölyke"-elv érvényesült az oppozícióban. Jó lenne látni azt a kormánypártot, amelynek vezetői készek lesznek beismerni, hogy az általuk delegált miniszter csődöt mondott. Annyira rossz az ország állapota, hogy a legtehetségtelenebb miniszter is géniusz lehet a mellébeszélésben. Gyanítható, hogy számos minisztériumban majd azzal végződik az első év munkájának értékelése, hogy menesztenek néhány embert: harmadosztályú referenseket, titkárnőket és - takarí­tó néniket. Hogy senki se mondhassa, nálunk bebetonozódtak a káde­rek. Soha még ekkora szükség nem volt ebben az országban egy meg­kérdőjelezhetetlen tekintélyű kormányfőre és önzetlen bölcsek gyüle­kezetére emlékeztető törvényhozásra, mint ebben a parlamenti cik­lusban. A miniszterelnök kezdetben kétségkívül népszerűségre alapo­zott tekintélynek örvendett, mert túljárt Mečiar eszén, és a kényszer­ből hirtelen összetákolt SZDK-t a leendő koalíció magvává tette. A tá­kolmány azonban tákolmánynak bizonyult. Építőanyagából több szi­lárd objektumot lehetett volna létrehozni, de erre csak a győzelmet követő első 14 nap alatt lett volna lehetőség. Ez a kormány Dzurinda miniszterelnök megalapozatlan ambíciójának esett áldozatul. Ha majd évek múlva, a kormány tagjainak értékelésekor némely minisz­terek nagyon könnyűnek találtatnak, az azzal lesz indokolható, hogy a pártvezetők kádereik súlyának önzetlen és elfogulatlan mérlegelése helyett funkcióosztogatási alkalomnak tekintették a kormányzati té­nyezővé válást. A Slota-jelenség messze-messze túlmutat önmagán. JEGYZET Szemünk a vízórán MISI AY FDIT Nyakunkon az ősz, meg az előző évi lakásszövetkezeti elszámolás. De vajon miből sejtették, hogy alacsony a vérnyomásom, és ki­csit „meg kell emelni"? A papír­ból ugyanis megtudhattuk, hogy közel 7000 koronás elmaradá­sunk van tavalyról. Az összeget 15 napon belül fizessük be. Kü­lön érdekesség, hogy az elszámo­lást augusztus 2-án készítették, szeptember 2-án nyomtatták ki, még később kaptuk kézhez, s az áll benne, hogy reklamációt au­gusztus 31-ig fogadnak el. Lehet, hogy már nem álom az időuta­zás, csak mi nem tudunk róla? Áttanulmányozva a iratot, rájöt­tünk, hogy a meleg víz a ludas. Legalábbis a szövetkezet szerint. Merthogy tavaly rengeteget fo­gyasztottunk, és most fizessünk. Nem vagyunk ugyan gazdasági szakemberek, és a Gigajoule-ok világa a meleg víz ellenére is hi­degen hagy bennünket, azt azon­ban sikerült kiszámítanunk, hogy tavaly naponta mennyi me­leg vizet használtunk. A szövet­kezet szerint. Szó se róla, ben­nünket is meglepett a napi 520 liter. Egy csapból. Kád és mosó­gép nélkül. Hacsak nem a szobát rendeztük át vízi parkká. Forró vízzel. De arra talán emlékez­nén k- Irán v a lakásszövetkezet. A Köigy nagyó h Kťuves. Lisak ép­pen nem tudja, hol lehet a hiba. Nem találja a papírokat, amelyek alapján tisztábban láthatnánk a helyzetet. Illetékes kolléganője éppen ülésezik. Ügyfélfogadási időben. Mi a szabad időnket, energiánkat, pénzünket áldoz­zuk a szövetkezetre (az ő hibá­jukból), ők még a munkaidejüket sem teljes egészében. ígéretet kapunk. Egy-két napon belül hív­nak. Hívtak is. Egy hét múlva. A lakásszövetkezet szeret bennün­ket. Szereti, ha látogatjuk. Ezút­tal sikerélményben van részünk. A felelős hölgy ott tartózkodik. Meg is találja a hibát. Bocsánatot kér. Energia- és útiköltségeinket persze nem térítik. Szerencsére, nekünk sem kell az állítólagos el­maradást. Új elszámolást is ka­punk. Csak két hónapot kell rá várnunk. Mi ebből tanulság? Több is. 1. A lakásszövetkezet sem tévedhetetlen. 2. Nem min­den hivatalos adat pontos. 3. Szenteljünk több időt a vízóránk­nak, mert lehet, hogy magányos, és így próbál a figyelem közép­pontjába kerülni. Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, fax: 58238320) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert (58238338) Kiadásvezető: Madi Géza (58238341) Rovatvezetők: Holop Zsolt - politika - (58238338), Sidó H. Zoltán - g (58238312),TallósiBéla-kultúra-(58238313), UrbánGabriella- panoráma ­(58238338), P. Malik Éva - régió - (58238310), Tomi Vince - sport- (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, P. O. BOX 49, 824 88 Bratislava 26 Hírfelvétel: 58238342, 53417054, telefax: 58238343, üzenetrögzítő: 53417054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/6382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/5684 214, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/7329424. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262, 58238332, fax: 58238331 Szedés és tördelés a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Terjeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. - Samorin. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.ujszo.com E-mail: redakcia@voxnova.sk - Józsi, vegyünk egy gyárat, hogy irigykedhessenek a szomszédok. (Peter Gossányi rajza) Oroszország hadba indul, de jogi szempontból nem tekinthető agresszornak Mazochista birodalom Oroszország már megint egy nagyon veszélyes kalandba bocsátkozott, s ha hinni le­het a kormányfő tegnapi be­jelentésének, lesz ez még rosszabb is. GÖRFÖL ZSUZSA Vlagyimir Putyin Szentpéterváron elismerte, hogy az orosz csapatok már több ponton behatoltak Cse­csenföld területére, hogy stratégiai fontosságú magaslatokat foglalja­nak el. Ugyanakkor nagyon élesen Inlrplt n I, tAyJ*.1 ópár". a „beható lás" kifejezések használata ellen, s nyomatékosan kijelentette: nincs határ Oroszország és Csecsenföld között, a kaukázusi köztársaság a föderáció része. Valóban, a magát függetlennek te­kintető Csecsenföld szuverenitását egyetlen ország sem ismeri el, így­tisztán jogi szempontból - Moszk­va nem is tekinthető agresszornak. Ebből viszont az következik, hogy az 1994-1996-os csecsen háború polgárháború volt, s most is pol­gárháború van készülőben. A Kreml azonban terroristákról, ban­ditákról, mindenféle bűnözőkről és gaztetteikről beszél. Kétségte­len, a lakóházrobbantások kegyet­len gaztettek, de az, hogy Groznij­nak köze van ezekhez, egyelőre csak feltételezés. Ha bizonyítást nyer, hogy a terroristák Csecsen­földről kiindulva hajtották végre a robbantásokat, az még mindig nem lesz cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a csecsen kormány tud­tával, pláne támogatásával történ­tek a bűncselekmények. Ennek el­lenére Moszkva jelentős haderőt vont össze a csecsen határon ­ami, ugye, nincs is -, s kész a sza­kaszos, három oldalról végrehaj­tandó támadás részletes terve. Akkor hogy is van ez? Ha Moszkva nem egy független állam ellen ter­vez büntetőexpedíciót, amiért tá­mogatta - illetve eltűrte, nem aka­dályozta meg - a véres terrorcse­lekmények végrehajtását, akkor Oroszország saját területén saját népe ellen készül hadba szállni. Mi lehet ennek a mazochizmusnak az oka? Mit akar Moszkva elérni? Mi­ért akarja a gazdaságilag rendkívül szorult helyzetben levő ország ha­talmas költségek és elkerülhetetlen emberáldozatok árán tönkretenni azt, ami még megmaradt? A kérdé­sekre csak egy kézenfekvő válasz van. Mu:>z,kva igazi birodalmi köz­pontként viszonyul Csecsenföld­höz, amelyet mintegy kétszáz éve gyarmatosított. Vagyis saját terüle­tének, a birodalom részének tekin­ti, de megtagad tőle bizonyos jogo­kat, mivel nem lojális, nem törődik bele abba, amit az oroszok megmá­síthatatlannak tekintenek. Hogy ez Moszkva igazi birodalmi központként viszonyul Csecsenföldhöz. nem fikció, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az olyan „apróságok", hogy az orosz biztonsági szervek lényegében szabad kezet kaptak, s a birodalom egész területén való­ságos hajtóvadászatot folytatnak minden csecsen, minden kaukázu­si ellen. Nyugodtan önkényesked­hetnek, az orosz közvélemény is mellettük áll: a propaganda meg­tette a magáét, lassan már az idült liberálisok is úgy vélik, veszélyben a nemzet, s a kaukázusiak képezik a veszély forrását. Az orosz sajtó, amelynek a mindig szófukar tábor­nokok most szinte egymás szavába vágva nyilatkoznak, már a „harma­dik honvédő háborúról" cikkezik, s öles címek szítják a nacionaliz­must, a nemzeti gyűlölködést. Még azok a politikusok is, akik inkább a tárgyalásos rendezést részesítik előnyben a katonai erő alkalmazá­sával szemben, meghökkentő ér­vekkel állnak elő. Szerintük meg kellene próbálni tárgyalni a „nor­mális" csecsenekkel, akik szintén ellenzik a terrorizmust. A száraz­földi hadművelet támogatói is úgy vélik, ha beindul a katonai gépe­zet, a már elfoglalt területeken el­lenkormányt kell létrehozni a köz­társaság „egészségesebb erőiből", amplyek nem hívei a szélsőséges muzulmánoknak. Szerintük ez az­zal az előnnyel is járna, hogy Moszkva így megosztaná a csecse­neket: kiegyezne az „értelmeseb­bekkel", s azután könnyebben semmisíthetné meg az „elvetemül­teket". Ilyen és hasonló nyilatkozatokkal Moszkvának egyvalamit már sike­rült elérnie: jól feltüzelte az amúgy is harcias csecseneket. Az oroszok 50 ezer katonát vontak össze ­ugyanennyit már a csecsenek is hadba szólítottak. Az orosz vezér­kar a legkorszerűbb fegyvereket akarja bevetni, a vákuumbombák­tól a MiG-29-esekig - a csecsenek előnye a terepismeret és a védelmi háború adta erkölcsi fölény. S Moszkva jól teszi, ha nem hagyja fi­gyelmen kívül a csecsen védelmi miniszter tegnapi bejelentését, hogy katonáinak tevékenységéről az orosz polgárok nem a tévéhír­adókból fognak értesülni, hanem saját bőrükön tapasztalhatják majd, mi az a háború. Ha Moszkva mindezek ellenére a támadás mellett dönt, akkor annak csak egyetlen oka lehet: vala­kidnek a hatalma annyira meg­rendült, hogy kénytelen(ek) a mi­nél rosszabb, annál jobb taktikájá­hoz folyamodni. TALLÓZÓ NOVÝ ČAS A Gyermek- és Ifjúsági Alap taná­csa elnökének, Martin Kuglának az autójában ismeretlen tartalmú pa­pírcsomagot helyezett el valaki. Feltehetően kábítószerről van szó. Az úgyet a rendőrség vizsgálja. A tanács tagjai, akik az egykori Szo­cialista Ifjúsági Szövetség tulajdo­nát kezelik, az esetet az alapokról szóló új törvénnyel hozzák kapcso­latba. Ézt a feltételezést az is alátá­masztja, hogy a jogszabályt beter­jesztő képviselőket telefonon fe­nyegették meg. A szigorító jogsza­bály nem feltétlenül felel meg a SZISZ egykori tulajdonába tarto­zó, jövedelmező épületek bérlői­nek, akikkel a Gyermek- és Ifjúsági Alap Mečiar-kormány idején vá­lasztott tagjai 20-30 évre szóló bérleti szerződéseket kötöttek, ne­vetségesen alacsony díjakra. Pél­dául a pozsonyi Junior Szállóért, melyet az alvilág egyik ismert, ké­sőbb meggyilkolt testvérpárja bé­relt, évente 600 ezer koronát fizet­tek az alapnak. Ez is okozta, hogy az alap a múlt évet tízmilliós vesz­teséggel zárta. Az új törvény értel­mében ezentúl a volt SZISZ több mint egymilliárd korona értékű va­gyona állami tulajdonnak számít majd, tehát a bérlőket versenypá­lyázat útján választják ki. PRAVDA A stratégiai fontosságú cégnek szá­mító Szlovák Hajózási Vállalatot csődeljárás veszélye fenyegeti. A vállalat jogi képviselője a lapnak elmondta: 49,3 ezer koronás adós­ságról van szó, s a behajtása céljá­ból meghirdetett eljárás abszurd­nak tűnik. Szerinte a csődeljárás­sal sor kerülhet a vállalat vagyoná­nak eladására, melynek értéke meghaladja a 2,5 milliárd koronát. A vállalat vagyonkezelőjének az lenne a feladata, hogy vizsgálja felül a helyzetet, és ezután javasol­ja a bíróságnak az eljárás megkez­dését. Tájainkon azonban a va­gyonkezelő a vagyon eladásáért 10 százalékos részesedést kap, ezért elképzelhetetlen, hogy elle­nezze a csődeljárást. Erre már csak azért sem volna szabad sort keríte­ni, mert stratégiai vállalatról van szó, és ilyen esetben a csődeljárást az illetékes minisztériumnak kell jóváhagynia. Az eljárás kezdemé­nyezői valószínűleg arra számíta­nak, hogy a stratégiai vállalatokról szóló törvény hamarosan érvényét veszíti. A Szlovák Hajózási Vállalat vezetői szerint nincs olyan gazda­sági helyzetben, mely indokolná a csődeljárást. Sőt kiderült, hogy a kezdeményező kétségbe vonható hitelezőjegyzéket adott át a bíró­ságnak. Bizalmas értesülések sze­rint a listát „senki sem látta", hely­telen és valótlan adatokat tartal­PRACA Január elsejétől a Fővárosi Tömeg­közlekedési Vállalat új tarifarend­szert vezet be. Az egyszeri menet­jeggyel utazók jövőre 10, 30 vagy 60 percre szóló menetjegy közül választhatnak. Az adott időn belül pedig átszállásra is lehetőségük lesz. Ugyancsak januártól a fővá­rost két zónára osztják fel. Az első a városközpontot, a másik a külvá­rost fedi le. VISSZHANG Ad: Iskola az ezredfordulón, Új Szó, 1999. szeptember 23. Hol található a „baj forrása"? Csupán szeretném kiegészíteni a szerző, Kankulya László írását. Egyértelmű, hogy a „pénztelen­ség" és az iskolák rendszertelen, szűkmarkú finanszírozása negatív hatással van korunk oktatási-ne­velési folyamatára. Úgy gondolom (és ebben is egyet­értek a cikk írójával), hogy a tudás műhelyei valóban megértek egy, az egész rendszert átfogó reform­folyamatra. A kérdés csupán az, vajon a ma pedagógusa felnőtt-e már ezekhez a változásokhoz. Fel tudná-e használni az esetleges pénz adta lehetőségeket? Tudna-e mit kezdeni a modern taneszkö­zökkel?. Lennének-e korszerű el­képzelései, módszerei? Mert hát egy kreatív, avagy hu­mánus iskola alkotó, problémákra érzékeny nevelőket-tanítókat kí­ván, olyan pedagógusokat, akik hivatásuknak érzik az emberpa­lántákkal való közös munkát, akiknek nemcsak munkahelyük, hanem (a szó legszűkebb értel­mében) munkájuk is van ebben a társadalomban. Igen. Fenti kérdéseim és kijelenté­seim egy kicsit bírálják a pedagó­gustársadalmat. Könnyű ugyanis ujjal mutogatni az új szlovák kor­mányra, és korszakalkotó változá­sokra várni ölbe tett kézzel, mi sem egyszerűbb, mint az anyagiak hiányára fogni az emberi értékek torzulását. És sajnos, a hangosab­ban elkiáltott szavak még soha­sem hoztak gyógyírt egyetlen problémára sem. Ajövő reménysége, az iskolák centrumában álló gyerkőc pedig mit sem ért az egészből, s csak vá­rakozik, hogy valamikor majd rá is odafigyel valaki. Talán meg sem fordult még a fe­jünkben, hogy a meglevő kedve­zőtlen körülményeket a leggyak­rabban mi magunk formáljuk meg. Mert ha tetszik, ha nem: MI vagyunk az a bizonyos társada­lom, és a dolgok orvoslása is csak nekünk áll módunkban. A nevelőkre, oktatókra ma óriási feladat nehezedik. Egyik kezük­ben tartják szaktekintélyüket, a másikkal pedig a neveltet kellene felkarolniuk - ez nálunk még ­sajnos - nem történt meg..., azaz hogy: mélyen meghajolok minden Kivétel előtt. Zalka Lóránt Konstantin Egyetem, Nyitra

Next

/
Thumbnails
Contents