Új Szó, 1999. szeptember (52. évfolyam, 201-225. szám)

1999-09-02 / 202. szám, csütörtök

RÉGIÓINK I.OLDAL • Az oktatás a számok tükrében II.OLDAL • A pogányvár III.OLDAL • Sokat segítene a faluturizmus IV.OLDAL • Kerékpártúrán az Ipoly mentén ® UT SZO Egyre közelebb az Olvasóhoz Nem kell »y- iPlDSSW^Íl tUľtipM * ]Bv/£aat lM|íiii •» ákflfi®É iWkfeiiÉíiíľí tesM ip ÍSJETO; ® $>®SIÉÉM saíÉuátgálliM Mindezt elvégzik Önök helyett a hirdetésfelvételi irodáink, amelyek szinte min­den magyarlakta szlovákiai városban megtalál­hatók. Keresse a lakhelyéhez legközelebb eső hirdetőirodánkat. Címeik lapunk hirdetési ol­dalán megtalálhatók. Csütörtök, 1999. szeptember 2. www.ujszo.com Ára 8 korona 52. évfolyam, 202. szám VELEMENY Abszurd tanévkezdés Milan Ftáčnik oktatási mi­niszter a jelenlegi katasztro­fális helyzetben nem tud mást, mint a tárcáját bíráló tiltakozókkal együtt mene­telni. Ez már annyira ab­szurd, hogy azon sem cso­dálkoznánk, ha Ftáčnik a tö­megdemonstráció élén azt kiáltozná: „Le a miniszter­rel!" 2. oldal POLITIKA Szlovák-magyar focimeccs Állítólag hamarosan sor ke­rülhet a szlovák és a magyar kormánytagok „összecsapá­sára". Nem politikai szópár­bajról lenne szó, most szer­vezik a két kormány futball­csapatának a mérkőzését, az ötletet értesüléseink szerint Mikuláš Dzurinda és Orbán Viktor is üdvözölte. 4. oldal Vélhetően Orbán Viktor az egyedüli magasrangú politi­kus Európában, aki regisztrált labdarúgó. OKTATAS Magyar pedagógusképzés „Amit tíz évig elhanyagoltak, azt nem lehet tíz hét alatt be­pótolni"-jelentette ki a nyit­rai Konstantin Egyetem rek­tora, miután Szigeti László oktatási államtitkár elégedet­lenségének adott hangot, amiért a magyar nyelvű pe­dagógusképzés ügyében nem történt előrelépés. 3. oldal POLITIKA Pártkasszák, kérdőjelek A költségvetési és pénzügyi parlamenti bizottság összeg­zéséből kiderült, hogy 1998­ban a bejegyzett 95 tömörü­lésből csak 43 küldött kimu­tatást vagyonáról. 4. oldal IDŐJÁRÁS zml. SSB Változóan felhős ég. Nyuga­ton szórványosan csapadék, esetenként zivatar. 13-18 fok. 3. oldal Milan Ftáčnik miniszter is beáll a pedagógusok közé Tanévkezdés tüntetéssel Pozsony. Tiltakozással kez­dik a tanévet a pedagógus­szakszervezetek, három helyszínen: Pozsonyban, Besztercebányán, és Kassán. ÖSSZEFOGLALÓNK A rendezők reményei szerint össze­szen legalább 5000 tanár és iskola­ügyi alkalmazott gyűlik össze. A szakszervezet elsősorban az iskola­ügyben dolgozó 40 ezer nem peda­gógus alkalmazott egy tizedének je­lenlegi, illetve a jövő szeptemberre beharangozott, hasonló mértékű el­bocsátás miatt tiltakozik, ami akkor már 8000 pedagógust érintene. Ezentúl a reálbérek hét százalékos valorizációját is követelik. A közzé­tett nyilatkozat szerint a valorizáció elmaradása a nyomor szélére taszí­taná az iskolaügy nem pedagógus alkalmazottait, akiknek bruttó havi keresete 6000 korona körül van. A tüntetésen részt vesz Milan Ftáčnik oktatási miniszter, és Mikuláš Dzu­rinda kormányfő is jelezte részvé­telét. A Tanítók Fóruma elnevezésű szervezet nyilatkozata szerint a Dzurinda-kabinet cinizmust sem nélkülözve fittyet hány az iskolaügy áldatlan helyzetére, s ez a hozzáál­lás az ország jövőjét veszélyezteti. A fórum úgy véli, a Milan Ftáčnik irá­nyította tárcánál egy év alatt sem történtek meg az oktatásügyben szükséges változtatások, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat színjá­téknak tartják. A pedagógustünte­téssel kapcsolatos kommentárun­kat a 2. oldalon olvashatják. 512 magyarok lakta községet érint a jogszabály Hatályos a nyelvtörvény ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. A tegnap hatályba lépett kisebbségi nyelvhasználati törvény összesen 638 települést érint - eny­nyi községben és városban élnek 20 százalékot meghaladó nemzeti ki­sebbségek. Az MKP támogatása nél­kül jóváhagyott jogszabály a Szlo­vák Statisztikai Hivatal adatai sze­rint 512 magyarok lakta települést érint. Mint már arról lapunk koráb­ban beszámolt, a jogszabály bizo­nyosjárások tekintetében gondot je­lenthet: bár a magyarok aránya a já­rás egyes községeiben meghaladja a törvényiben előírt húsz százalékot, ám az adott járási székhelyen (pl. Léván) a kívánt számarányt nem éri el. így az érintett falvak magyar pol­gárai nem fordulhatnak anyanyelvű beadvánnyal a járási szervekhez. A törvény életbe lépésével összefüg­gésben Bugár Béla az Új Szó-nak nyilatkozva leszögezte, a jogszabály végső változata miatt az MKP-nek nincs oka az örömre. A párt vezető­je szerint a tömörülés az elfogadot­tal ellentétben átfogó törvényt szor­galmazott, és kérdés, hogy a szabá­lyozás mekkora feszültséget okoz majd a gyakorlatban, főként a pol­gári szertartások terén. A parla­ment alelnöke elmondta, a helyze­ten segítene, ha a kisebbségi nyelv­törvényt érintetlenül hagyva azT>k­tatás, illetve a kultúra területét sza­bályozó törvényeket módosítanák. Hozzátette, ilyen megoldást sugal­mazott a madarászi nyári egyete­men létrejött szlovák- magyar kor­mányfői találkozó is. (sá) Nyitott kapukat döngettek. Tegnap a túlnyomó részben Meciar-hívő parlamentlátogatók a DSZM-et éltették, és elénekelték a vezér kedvenc dajait, például az „Isten veletek, megye tőletek" kezdetű „tévésnótát", majd ki­fütyülték a kormányt és fujoztak Čarnogurskýnak. (TA SR-felvétel) Nem lehet kimutatni, mire fordítják a kisebbségi kultúra támogatására kiharcolt pénzt A pénzt költik, de vajon mire? ÚJ SZÓ-HÍR Nyitra. A kerületben a kisebbségi kultúrára szánt 28,5 millióból mindeddig hivatalosan csak hatmil­liót sikerült elkölteni, ezt az össze­get a Jókai Színház számláján mu­tatták ki. Mivel a pénzügyminiszté­rium még mindig nem készített el egy pontos elszámolási útmutatót, a többi, nem kizárólag nemzetiségi intézmény egyszerűen nem tudja kimutatni a kisebbségi kultúrára költött pénzösszeget, amit az MKP emlékezetes parlamenti bojkottjá­val „préselt" ki partnereiből. így még annak a veszélye is fennáll, hogy az év végéig a pénz ugyan el­fogy, de nem arra, amire szánták, s ezt még számon sem lehet majd kérni. Ráadásul a kerületi hivatal kulturális osztályának vezetője azt a nézetet vallja, hogy mivel úgysem létezik egységes elszámoltatási módszer, fel kellene oldani az ösz­szeg célirányos lekötését, és oda utalni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kérdésünkre például a nyitrai és lévai könyvtárban, vala­mint a nyitrai galériában is azt vála­szolták, hogy addig nem tudják tar­talékolni a kisebbségi kultúrára szánt költségvetési tételt, amíg megkapják az elszámolási útmuta­tót, „működnek tovább, úgy mint eddig, aztán majd csak kimutatnak valamit". Ha az illetékesek sürgősen nem találnak olyan megoldást, amely az intézményeket az adott összeg rendeltetésszerű felhaszná­lására kötelezi, fennáll a veszély, hogy a nagynehezen kiharcolt pénz vagy szőrén-szálán eltűnik, vagy megmarad, amiért a kerületi hivatal még bírsággal is sújtható, (-bee) Migaš szeptember 7-re hívta össze a parlamentet Kaníkélcról is döntenek A szlovák kormány is jóváhagyta a Párkány és Esztergom közti csonka híd felújítását 10,9 millió euró Mária Valériának SITA-HLR Pozsony. A Jozef Migaš házelnök által szeptember 7-re összehívott parlamenti ülés programja 64 pon­tot tartalmaz, a törvényjavaslatok közül 26 első, 21 második olvasat­ban kerül a képviselők elé. A prog­rampontok közt szerepel a Vagyon­alap elnöke, Ľudovít Kaník és alel­nöke, Ladislav Sklenár leváltásának javaslata is, illetve a nagyprivatizá­cióról szóló jogszabály. Egyik témá­ban sincs egyetértés a koalícióban. ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Kedden a szlovák kor­mány jóváhagyta az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria híd új­jáépítéséről szóló szlovák-magyar szerződést. A dokumentumot szep­tember 16-án Párkányban úja alá a két ország miniszterelnöke. Jozef Macejko közlekedési, postaúgyi és távközlési miniszter tájékoztatása szerint a híd felújítása összesen 19,4 millió euróba, azaz mintegy 900 mil­lió koronába kerül, Ebből 10,9 millió eurót (500 millió korona) áll Szlová­kia. A híd felújítására mindkét or­szág egyaránt 5-5 millió euró támo­gatást kap a Phare-progam kereté­ben, a csatlakozó útszakaszokat és a további létesítményeket az országok WvARHA TO NYEREMÉNYEK AZ AL AB BI JA TEKOKBAN: ý k á 1 TÁJÉKOZTATÁS A TIPPELŐKNEK A W T1POS dIAÍCíC/ VK-07/36 WW S PO Ft TKA Br I.EHETŐSÉG MATES f 3 SOO OOO a saját felükön maguk finanszíroz­zák. A vám- és útlevélellenőrzést szolgáló létesítmények a párkányi oldalon épülnek fel. Az előkészületi munkálatokat már a jövő héten megkezdik, a tervek szerint 2001­ben fejezik be. A híd a nemzetközi személy- és autóbuszforgalmat, il­letve a 3,5 tonnát nem meghaladó teherforgalmat fogja szolgálni, (gl) Már csak idő kérdése Fico pártot alapít? Pozsony. Egy baloldalhoz közel álló forrás szerint a DBP különutas poli­tikusa, Robert Fico októberben pár­tot alapít. - Csak idő kérdése, med­dig tartható a kormánykoalícióval szemben elfoglalt kritikus álláspont, ezért helyes a „saját utas" megoldá­son való töprengés - nyilatkozta en­nek kapcsán Fico. A képviselő kifej­tette, pártjához korrekt kapcsolat fűzi, s a kiegyensúlyozott viszony garantálja, ha „Ovalamelyikünk egy bizonyos lépésre szánja el magát", az zökkenőmentes lesz. (SITA)

Next

/
Thumbnails
Contents