Új Szó, 1999. szeptember (52. évfolyam, 201-225. szám)

1999-09-02 / 202. szám, csütörtök

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. SZEPTEMBER 2. TÁRCA Abszurd tanévkezdés VOJTEK KATALIN Elegáns villán akadt meg a szemem a debreceni Nagyerdőben sétál­gatva. Elég volt ránézni, hogy az ember maga elé tudja képzelni a bel­ső helyiségek tágasságát, derűs kényelmét. Mellette négy, hajszálra azonos épület sorakozott, és a környéken további hasonló villákat fe­deztem fel. Az egyetem közelségéből ítélve nem volt nehéz kitalálni, hogy tanárlakásokról van szó. Eltöprengtem: vajon mikor lehetett az a boldog aranykor, amikor egyetemi tanároknak ilyen palotácskákat építettek? A választ az egyik bejárati ajtó cirádáiból formált évszám adta meg: 1929-ben. Abban az időszakban, amikor a katasztrofális gazdasági helyzetből épp hogy csak ocsúdni kezdett a súlyos jóvátéte­li kötelezettségekkel sújtott ország. A debreceni egyetem központi épületének alapjait 1927-ben rakták le, és az időközben bekövetke­zett gazdasági válság ellenére öt év alatt elkészült a hatalmas, impo­záns palota. Klebelsberg Kunó, az akkori vallás- és közoktatásügyi mi­niszter ugyanis rájött arra, hogy a reménytelenül kilátástalan helyzet­ből csak egy módon lehet kitörni - tudással és kultúrával. Ezt szolgál­ta azx)ktatás minden szintjét felölelő programja, amely látványos eredményeket hozott. Hagyjuk a történészekre annak eldöntését, hogy Klebelsberg valóban az a szélsőségesen nacionalista, reakciós politikus volt-e, ahogy azt a szocializmus éveiben állították. Minden­esetre tény, hogy alaposan átgondolt célkitűzéseihez meg tudta nyer­ni a kormányt, és a törvényhozás évente megszavazta az oktatási tár­ca tetemes összegű előterjesztéseit, amelyek a kiadási tételek 9-10 százalékát tették ki. Akkor, amikor a lakosság zömének a mindennapi kenyér beszerzése szinte megoldhatadan gondot jelentett. Mindez csak azért jutott az eszembe, mert Milan Ftáčnik oktatási mi­niszterünk Markovié show-műsorán keresztül üzent a tiltakozó meg­mozdulásra készülő pedagógusoknak: ő is velük tart, Besztercebá­nyán beáll a tiltakozók közé. Hogy mit kíván - pártja közismert populizmusán kívül - demonstrálni ezzel a lépésével, csak találgatni lehet. Ahogy azt is, hogyan fogadják majd a pedagógusok, akik na­ponta tapasztalják szakmájuk presztízsének zuhanását. S jól tudják, ha a szakma presztízse csökken, beindul egy negatív szelekciós fo­lyamat. Majfl csak olyanok jelentkeznek tanítónak, akik sehol más­hol nem kellenek. Hogy akkor aztán milyen tudásszintű nemzedé­kek tódulnak ki az iskolák kapuján, jobb nem belegondolni. Abba még kevésbé, hogyan lesznek képesek az ilyen felkészültségű embe­rek előbbre mozdítani a szlovák gazdaság kátyúba ragadt szekerét. Ördögi kör ez, de a miniszter úr mosolyog, és boldogan üzeni: a kor­mány későbbre halasztotta a pedagógustábor megtizedelését. Slavkovskában legalább volt annyi őszinteség, hogy miniszterkedése vége felé bevallja: csak most kezdi felfogni, mi is az az oktatásügy. Mert nálunk így is lehet valaki oktatási miniszter: koncepció, kimun­kált program, távlati elképzelések nélkül. S míg más országokban azért sóhajtoznak, mert a friss ötletekkel érkező új kormányzat nem folytatja az előző programját, s annak pozitívumait is a süllyesztőbe küldi, nálunk az új garnitúra - az elődjétől hátrahagyott pozitívu­mok és saját program híján - csak a régi tévedéseket, negatívumokat görgeti tovább, az elavult pedagógusképzéstől a bűnösen rossz pénz­ügyi politikáig. És a tárca vezetője a jelenlegi katasztrofális helyzet­ben nem tud mást, mint a tárcáját bíráló tiltakozókkal együtt mene­telni. Ez már annyira abszurd, hogy azon sem csodálkoznánk, ha Ftáčnik a tömegdemonstráció élén azt kiáltozná: „Le a miniszterrel!" JEGYZET megállónál aztán az úr felemel­kedik, a gombot megnyomva jel­zi leszállási szándékát, majd Ids­sé távolabbra húzódik a sétáló­magnóstól és vár. A villamos las­sít és - gondolom, évtizedei meg­szokott koreográfiája szerint - az idős úr meglepő ruganyosságról téve tanúbizonyságot, derékban meghajol és a sétálómagnósra ri­pakodik. „Nem szégyelli magát, ez a nő itt áll a babakocsival, ma­ga meg ül?" Már mindenki figyel és emberünk (vagy inkább az Ó embere) elégedetten nyugtázza a köz érdeklődését. A védekező tőrvívókra jellemző alapállásán csak annyiban változtat, hogy még messzebbre, fedezékbe vo­nul a nő válasza elől. „Terhes va­gyok" szól sírásra görbült szájjal az ülő nő, miközben nyílik az aj­tó, és a villamos megszüli az idős urat a végállomáshoz közel, de még mindig sokadmagával. Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, fax: 58238320) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert (58238338) Kiadásvezető: Madi Géza (58238341) Rovatvezetők: Holop Zsolt - politika - (58238338), Sidó H. Zoltán - gazdaság ­(58238312), Tallósi Béla - kultúra - (58238313), Urbán Gabriella - panoráma ­(58238338), Bolemant Lilla - régió - (58238310), Tomi Vince -sport - (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, P. 0. BOX 49,82488 Bratislava 26 Hírfelvétel: 58238342, 53417054, telefax: 58238343, üzenetrögzítő: 53417054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/6382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/7329424. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262, 58238332, fax: 58238331 Szedés és tördelés a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. - Samorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.ujszo.com E-mail: redakcia@voxnova.sk Terhes utas KORPÁS ÁRPÁD Kedvenc múltbeli műfaj a szlo­venszkói magyar sajtóban - ezút­tal erkölcsi intelmek, ejnyebej­nye nélkül. Emberekkel bélelt villamos, az idősek és a nők ül­nek. Felszáll egy fiatalasszony babakocsival. Senki sem mond­ta, hogy hellyel kínálja. Előtte egy ugyancsak iljú hölgy ül sétá­lómagnóval. A közelükben, de a háttérből egy jó karban levő idős úr kémleli környezetét. Kezében a volt kormány ma „független" napilapja, látszólag olvassa, de körbepillant közben. A legrosz­szabb krimikből ismert klisé sze­rint magánnyomoz. A kisgyer­mekes nő felszállta utáni sokadik Nyugi, mama, ez csak a főnököm (Peter Gossányi karikatúrája) TALLÓZÓ NÁCIÓNÁL A maffiakapcsolatokkal gyanúsí­tott orosz Szemjon Mogiljevics 1997-ben horvát állampolgárságot és hamis névre szóló horvát útle­velet is kapott, bár sohasem járt Horvátországban - állítja legfris­sebb számában a zágrábi hetilap. Az ellenzéki újság az ügyben foly­tatott vizsgálódásai alapján arról tájékoztatta olvasóit, hogy két év­vel ezelőtt Semjon Teles névre ki­állított horvát útlevelet és horvát állampolgárságot kapott gyorsított eljárással. A Nációnál szerint Mogiljevics érdekében Franjo Greguric, a Franjo Tudjman vezet­te Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) parlamenti képviselője járt közben, a férfi üzleti hátterére és hatalmas pénzügyi lehetőségeire hivatkozva. Greguric egyik érve az volt, hogy Mogiljevicsnek már ma­gyar és izraeli útlevele is van, és nem látja okát annak, hogy miért ne lehetne horvát is, ha abból pro­fitálhatna a horvát állam. A Nációnál arról is hírt adott, hogy Mogiljevics törvényesen kapott magyar állampolgárságot, miután 1991-ben Izraelből Budapestre te­lepült át, és feleségül vette a ma­gyar Papp Katalint. Mintegy 300 ezer 18 év alatti fiatal vesz részt közvetlenül a világon jelenleg zajló konfliktusokban Gyermekkatona, gyermekáldozat Minden gyermekszerető fel­nőttben van ma egy kis együttérzés: iskolába men­nek a nebulók. Az érzés jo­gos, hiszen tanulónak lenni felelősségteljes munka. Sok­sok együttérzés viszont azoknak a gyerekeknek jár, akiknek nem az iskola a leg­főbb gondja. GÖRFÖL ZSUZSA Jelenleg a világ több mint harminc országa áll fegyveres konfliktus­ban. Az ENSZ adatai szerint ezek­ben a kisebb-nagyobb háborúkban mintegy 300 ezer 18 év alatti fiatal vesz részt sorkatonaként, gerilla­harcosként, azaz közvetlenül ré­szese a gyilkolásnak. Vannak köz­tük azonban olyanok is, akik „csak" a gerillák teherhordozói, szakácsai, futárai. S vannak, akik szexuális rabszolgaként „szolgál­nak", vagy éppen öngyilkos kom­mandók tagjai. A „18 éven aluli" csalóka adat a világszervezet gyá­szos statisztikájában. A gyerekka­tonák és „csicskások" többsége 15 évesnél fiatalabb, s akadnak köz­tük 7 évesek is. Nem a messzi múltba kell visszate­kinteni: a konfliktusok, melyekről szó van, a hidegháborút követő A gyerekkatonák és „csicskások" többsége 15 évesnél fiatalabb. polgárháborúk - modern fegyve­rekkel, barbár módszerekkel. Af­ganisztán, Kolumbia, Angola, Sierra Leone, Libéria, Szudán, Uganda, Szomália, Kenya, Bosz­nia, Koszovó, Kurdisztán - a lista tekintélyes és félelmetes. Az el­múlt tíz évben ezek a helyi hábo­rúk kétmillió gyermeket megöltek, hatmilliót megcsonkítottak, egy­milliót tettek árvává, 12 milliót hajléktalanná. Csak Angolában, a polgárháború 1994-es kiújulása óta, tehát öt éve naponta több mint 300 gyermek hal meg - jelen­tette be a nemrég alakult helyi bé­kemozgalom, a Kiáltvány a Béké­ért. A mintegy száz értelmiségi, il­letve szakszervezeti aktivista sze­rint a kormányhadsereg és a Jonas Savimbi vezette lázadó szervezet, az UNITA harca megsemmisülés­sel fenyegeti az angolai népet. Szomália sosem volt gazdag, s bár 1960, a függetlenség elnyerése óta az ellátási helyzet nem olyan ka­tasztrofális, az öt év alatti gyere­kek fele mégis rosszul táplált, ami­nek közvetlen következménye, hogy fogékonyak a fertőző beteg­ségekre. A kelet-afrikai országban riasztó gyorsasággal terjednek az olyan, részben már gyógyítható nyavalyák, mint a kolera, a tüdő­baj, a vérhas és a malária. A gyer­mekhalandóság minden korábbi­nál magasabb szintet ért el: a gye­rekek 30 százaléka nem éri meg az ötödik életévét sem. Ugyancsak az alultápláltságra és a betegségekre vezethető vissza, hogy a terhesség idején elpusztul a várandós anyák húsz százaléka. Afganisztánban az évek óta tartó harcok július végén kirobbant leg­újabb fordulója, a tálibok nagy of­fenzívája tovább rontotta a helyze­tet. Vagy 100 ezer embert űztek el otthonaikból a tálibok, hogy ne akadályozzák előrenyomulásukat. Persze rengeteg a gyerek a földön­futók között, akikről senki sem gondoskodik, hiszen a tálibok már régebben kiutasítottak az ország­ból minden segélyszervezetet az­zal az indokkal, hogy rontják a muszlimok erkölcseit. A tálib milí­ciák pedig az elmúlt hetekben Pa­kisztánban toboroztak katonákat, hagyományosan a medreszékben, vagyis a Korán-iskolákban, ahol a Taliban mozgalom megszületett. Ezeknek a fiúknak a döntő többsé­ge 18 évesnél fiatalabb, s vannak köztük olyanok is, akik még 14 Kétmillió gyermeket megöltek, hatmilliót megcsonkítottak. évesek sincsenek. Értesülve a to­borzásokról, az ENSZ azonnal fel­szólította az afgán harcoló feleket a gyermekkatonák bevetésének megszüntetésére, de csak a tálibok arrogánsan elutasító nyilatkozata volt a válasz. Figyelembe véve ezt a siralmas helyzetet, az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa a múlt héten határozatban szólított fel minden országot, hogy állítsa bíróság elé azokat, akik ka­tonának toborozzák és gyilkosok­ká teszik a gyermekeket, s meg­ölik, megcsonkítják vagy megerő­szakolják őket a háborús konflik­tusokban. A BT kimondta azt is, hogy a békefenntartó katonáknak külön kiképzést kell kapniuk a gyermekek és polgári személyek védelmére. Koszovó a legnyomó­sabb érv amellett, hogy erre felet­tébb szükség van: a tartomány la­kosságának 47 százaléka 18 éven aluli, s ők hatványozottan szen­vedték meg a harcokat, a menekü­lést. S bár az ENSZ-közigazgatás szeptember elsejére tűzte ki a tan­év kezdetét, ennek feltételei egy­szerűen hiányoznak: az iskolák többsége elpusztult, s ami áll, leg­többször alá van aknázva. Nincse­nek tankönyvek, tanszerek, tanter­vek, nem tisztázott még az oktatás nyelve sem. Ami biztos: mihelyt beindul a tanítás, a békefenntartók és segítségükkel a pedagógusok egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a gyerekeket megtanít­sák a számolatlanul elhelyezett ak­nák elleni védekezésre. Gyermekek veszélyben. A szomáliai lány nem az iskolára gondol (Archívum) OLVASÓI LEVÉL Esztergom, Széchenyi tér Az Esztergomi Ünnepi Szent Ist­ván Napokat 1999. augusztus 19-22-én tartották. A szombat estéről szeretnék néhány gondo­latot megemlíteni, mivel en is je­len voltam azon a csodálatos elő­adáson, melyet este 21 óra 15 perckor tartottak a téren. Az elő­adók a Maskarások együttese volt. A Világfa című műsorukat nagy várakozás előzte meg, az előadás pedig egyszerűen felejt­hetetlen volt. Ősi pogány szertar­tást láthattunk egy fa körül. Tü­zekkel, faklyakkal, ego botokkal, állatmaszkos figurák táncolták körül a fát, és mindezt gólyalába­kon. A szereplők a kifulladásig bizonyították magas fokú tánctu­dásukat. Az Uzgin üver zenekar élő zenei kísérettel pedig még ha­tásosabbá tette az előadást. A be­fejezéskor percekig zúgott a taps. Azt a csodálatos élményt, mely­ben a jelenlevőknek részük lehe­tett, talán le sem lehet írni, látni kellett volna. De hát ez nem min­denkinek adatott meg, talán majd ha Párkányt Esztergommal összekötő Mária Valéria híd elké­szül. Reménykedjünk, hogy mi­hamarabb. Ondró Ernő, Kéménd

Next

/
Thumbnails
Contents