Új Szó, 1999. augusztus (52. évfolyam, 176-201. szám)

1999-08-02 / 176. szám, hétfő

SPORTVILÁG A tartalomból: • Elmaradt Egerszegi nászútja • Egy brazil, aki kilépett Ronaldo árnyékából • Az NHL-ben diszkriminálni akarják a kontinens felfedezőit • Szenei pontszerzés Trencsénben UT SZO ÚJRA KÖZELEBB AZ OLVASÓKHOZ APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE ÉRSEKÚJVÁROTT Július 19-től (hétfőtől) PentaCom Kft. Podzámska 21. - I. emelet Tel/fax: 0817/400 250 hétfőtől - péntekig 8-16 óra között Hétfő, 1999. augusztus 2. Ára 8 korona 52. évfolyam, 176. szám HATTER Hallgatás a milliárdokról Érdekes figyelni, hogy a ha­zai politikai, illetve sajtókö­röket mennyire hidegen hagyja a Szlovák Nemzeti Bank hirtelen felbukkant 10,8 milliárd koronás nyere­sége. Ajegybanki nyereség­ből 3 milliárd korona a feb­ruárbanjóváhagyott állami költségvetés kasszájába fo­lyik, viszont mindössze egy­két utalás bukkant fel arról, hogy a maradék, közel 8 mil­liárdra különböző ágazatok fenik a fogukat. 2. oldal POLITIKA Válságból válságba evickélve Ellenzéki képviselőként Ti­bor Šagát miniszternek még határozott elképzelései vol­tak az egészségügy megre­formálásáról, de amint a szaktárca élére került, mint­ha már csak a legégetőbb gondok elodázására futná erejéből. Az oly sokat emle­getett radikális reformból az elmúlt 8 hónap alatt annyi valósult meg, hogy kiválasz­tottak három kórházigazga­tót - a trencsénit, a nagy­szombatit és a nyitrait -, aki azt a feladatot kapta: dol­gozza ki a kórházi ellátás át­fogó koncepcióját. 5. oldal SPORT Kovács Ágnes triplázott Az isztambuli úszó, távúszó és műúszó Európa-bajnoksá­gon a 18 éves Kovács Ágnes 100 m, 50 m és 200 m mell­úszásban verhetetlennek bi­zonyult. Kovács Ágnes ahányszor raj­tolt, annyiszor győzött a finá­léban IDŐJÁRÁS Többnyire derült idő várha­tó, ám helyenként a nyári gomolyfelhőzet képződése megszakítja a folyamatos napsütést. A nappali csúcs­hőmérséklet 24 és 28 fok kö­zött alakul. 3. oldal Hanzel nem szünteti be a Svéchota elleni eljárást Betegségért amnesztia? SITA-HlR Pozsony. Milan Hanzel valószínű­leg nem javasolja az államfőnek Jaroslav Svéchota, az elhárítás volt irányítója ellen folytatott eljárás beszüntetését. A legfőbb ügyész ki­jelentette, legfeljebb Ivan Lexa he­lyettese büntetésének csökkentését vagy elengedését fogja javasolni. Svéchota ügyvédje, Peter Lelkeš azonban úgy tudja, az ügyfele egészségi állapotáról szóló orvosi jelentést a legfőbb ügyészség szak­értőkhöz továbbította. Amennyi­ben ők úgy határoznak, hogy a két infarktuson túlesett, szívbetegség­gel küszködő volt ügynök gyógyít­hatatlan beteg, Hanzelnek am­nesztiát kell javasolnia, és a köztár­sasági elnöknek kegyelemben kell részesítenie Svéchotát. Feljelentés a tusnádfürdői egyetem hallgatói ellen Funar a Fidesz ellen MTI-HIR Bukarest. Gheorghe Funar kolozs­vári polgármester az „alkotmányos rend elleni bűntett elkövetése" cí­mén feljelentette mindazokat a sze­mélyeket, akik részt vettek a Fidesz Tusnádfürdőn júliusban megrende­zett nyári egyetemének előadásain. A feljelentésben Funar sem szemé­lyeket, sem szervezeteket nem ne­vez meg, de azzal vádolja az „elkö­vetőket", hogy azok megkérdőjelez­ték az egységes román nemzetállam létét, amikor Erdély autonómiájá­nak szükségességét hangoztatták. Funar szerint az ügyészségnek ki kell vizsgálnia az ügyet, mert a tus­nádfürdői rendezvényen megjelent mindkét ország miniszterelnöke. A ČSA cseh légitársaság tegnap Kassára szállította az utolsó szlovákiai romákat is, akiket a svájci hatóságok ki­utasítottak (ČTK-felvétel) Alig 60 év múlva az ország lakosságának többségét már a romák alkothatják Kubín szerint a DBP-s képviselő ellenzéki feladatot végez Hazatoloncolás kérésre Kco mint kormányfő ? Pozsony. Vasárnap visszatért Kassára a svájci menedékjog odaítélésében reménykedő szlovákiai romák utolsó, 17 tagú csoportja. Az alpesi or­szág illetékes szervei még a zürichi tranzitzónába sem en­gedték be őket. A hazatérők meggyőződése, hogy Svájc a szlovák kormány kérése nyo­mán toloncolta őket haza. HÍRÖSSZEFOGLALÓ A cseh légitársasággal Zürichbe re­pült mintegy hatvan roma nemze­tiségű szlovák állampolgár túlnyo­mó részét Prágán keresztül, egy részét pedig Budapesten keresztül zsuppolták vissza. A szlovákiai ro­mák brit, finn, norvég, s most sváj­ci inváziója, a cseh romák többször megismétlődött menekülthulláma azt bizonyítja, hogy az egységes Európa rászorul a menekültügyi jogszabályozás összehangolására. A szlovákiai romák tömeges kül­födre távozása összefügg a cél­országok elavult, gyakran túl „pu­hány" menekültügyi törvényeivel -jelentette ki a külügyminisztéri­um államtitkára. Ján Figeľ példa­ként Finnországot említette, ahol Négyszer annyi roma nemzetiségű születik, mint nem roma. a törvény szerint hat hónapot kell várni a menekültstátus megítélé­sére, s kedvezőtlen döntés esetén a legfelsőbb bíróságra lehet fellebbezést benyújtani. Ennek le­folytatása újabb fél évet vesz igénybe, és addig a kérelmező ­7,60 koronás árfolyamon számít­va - mintegy 11 és fél ezer koroná­nak megfelelő, finn márkában fo­lyósított havi zsebpénz-illetmény­re jogosult. E nagylelkű gyakorlat­tal ellentétben áll a szűkkeblű, és ezért kevésbé vonzó svédországi menekültügyi politika, ahol egy személyre havonta hozzávetőleg 2000 szlovák korona értékű zseb­pénzt biztosítanak. Tíz éven belül megközelítőleg 1 millióra duzzad a szlovákiai romák száma. A jelenlegi szaporulati haj­landósságuk megőrzése mellett 2060-ra a lakosság többségét al­kothatják, legalábbis a demográfu­sok szerint - írja a Pravda szombati száma. Ez a folyamat már szembe­tűnő, különösen amióta az ország­ban négyszer annyi roma nemzeti­ségű születik, mint nem roma. A lap megállapítja, a roma-kérdés megoldását 1990-től fogva az ösz­szes kormány halogatta, de mára kiderült, ezen a gyakorlaton sürgő­sen változtatni kell. TA SR-HlR Pozsony. „Róbert Fico célirányosan hajt a kormányfői tisztség elérésé­ért" -jelentette ki a Twist rádióban Ľuboš Kubín politológus. Szerinte a képviselő a DSZM-mel karöltve va­lóra is válthatja az elképzelést. „Úgy vélem, a Mečiar-féle mozgalom re­habilitációja, elszigeteltségéből való kiszabadítása jelentené a DBP-po­litikus számára a miniszterelnöki poszt megszerzését. A szakértő ki­fejtette, a honatya már dolgozik imidzsének megteremtésén, és nép­szeríísége a demokratikus ellenzék hiányával magyarázható. „Fico tu­lajdonképpen a demokratikus ellen­zék feladatát végzi" - mondta. „Va­lóban céltudatosan dolgozom, és ha megszerezném a kormányfői tiszt­séget, a legjobb tudásom szerint vé­gezném feladatomat - reagált Fico a politológus véleményére. Ján Slota fokozott éberségre szölitja fel a szlovákokat Nyakörwel ébredni A Lunar Prospector amerikai műhold bebizonyította, vízjég van a Holdon Tudatos becsapódás és temetés SITA-HlR Pozsony. Az SZNP élesen elítéli Or­bán Viktornak a szerbiai Vajdaság­gal kapcsolatos autonómiáról tett nyilatkozatát. A nemzetiek cinikus­nak tartják a magyar kormányfő ál­lítását, miszerint a vajdasági önren­delkezésjelentené a gyógyírt a nem­zetiségileg vegyesen lakott terület gondjaira. Ján Slota pártelnök sze­rint az anyaországi és a szlovákiai magyar fajgyűlölők valódi törekvé­séről tanúskodik a Dél-Szlová­kiában kialakult helyzet is, ahol au­tonómia megalakítása nélkül folyik a többségi nemzet diszkriminációja' és a magyarosítás. „Csak idő kérdé­se, hogy Budapest támogatását bír­va mikor hozakodnak elő az irre­denták a szlovákiai magyar autonó­mia megteremtésének követelésé­vel" - véli Slota. A nemzetiek foko­zott éberségre szólítják fel a szlová­kokat, nehogy egy reggel nyakörv­vel a nyakukon ébredjenek fel. MTI-ÖSSZEFOGLALÓ Houston. Szombaton becsapódott a Hold déli sarkvidékének egyik kráterébe és ezzel befejezte másfél éves kutatómunkáját a Lunar Prospector amerikai űrszonda. Te­vékenységét a szakemberek máris a holdkutató automata űrszerke­zetek közül a legeredményesebb­nek minősítették. 1994-ben az amerikai Clementine mérései arra mutattak, hogy az eladdig száraz­nak vélt égitest déli sarkvidékén, a kráterek mélyén víz jelenléte le­hetséges. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ezért a Lunar Prospectornak azt a fő feladatot szánta, hogy igazolja a Clemen­tine méréseit. A szondát 1998 januárjában indí­tották és márciusban a NASA beje­lentette: a Lunar Prospector meg­erősítette a Clementine korábbi méréseit. Mi több, nemcsak a Hold déli, hanem északi pólusa környékén is észlelt vízjeget, és jó­val nagyobb mennyiségben, mint azt korábban gondolták. A szonda küldetésének befejeztével a szak­emberek még egy bizonyítékhoz kívánnak jutni: ha már az űresz­köznek küldetése végén minden­képpen be kell csapódnia a talaj­ba, akkor ez legalább ott történjék ez meg, ahol adatai szerint vízjég szunnyad. Rendkívül bonyolult műveletek révén sikerült egy ilyen kráterbe vezényelni a szondát. Az ütközés révén kicsapódó törmeléket te­leszkópok armadája várta, még a Hubble űrtávcsővet is csatasorba állították, hogy színképelemzése­ket végezzenek, és ezáltal a holdi víz „láthatóvá" is váljék, amint el­párolog. A mérések eredményei­nek elemzése valószínűleg még néhány napot igénybe vesz, de ha nem is sikerül kimutatni a hidro­gén- és oxigénmolekulákat, az önmagában még nem cáfolja a szonda korábbi észleléseit. A Lunar Prospector egy kegyeleti kötelességnek is eleget tett. A két éve elhunyt Eugene Shoemaker űrkutató-geológus hamvait tar­talmazó urnát elhelyezték a Lunar Prospector rakterében. fgy álma holtában teljesült: amikor a Lunar Prospector szombaton be­csapódott a holdkráterbe, a kivá­ló tudós azon az égitesten lelt végső nyugalomra, amelyet éle­tében olyannyira szeretett volna meglátogatni. Jozef Migaš, a parlament elnöke, fokozandó a magasság mámorát, fené­kig ürítette poharát. A Demokratikus Baloldal Pártjának elnöke sikerrel mászta meg a Rysyt. (TA SR-felvétel)

Next

/
Thumbnails
Contents