Új Szó, 1999. augusztus (52. évfolyam, 176-201. szám)

1999-08-02 / 176. szám, hétfő

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. AUGUSZTUS 2. KOMMENTÁR A félelem ára és bére TÓTH MIHÁLY Nem könnyű mesterség manapság a szakszervezeti tisztségvise­lés. Úgy kapnak lórúgásnyi pofonokat a szakik, hogy képtelenek előre kiszámítani, jobbról érkezik-e az ütés vagy balról. Elméle­tileg minden munkavállaló tisztában van vele, hogy a sztrájkjo­got a törvény szavatolja. Még akkor is, ha a Munka Törvény­könyvét úgy módosították a rendszerváltás óta, hogy rendelke­zései értelmében a munkavállalók a munkáltatókkal szemben mindig a rövidebbet húzzák. A sztrájkjog már emiatt is meglehe­tősen féloldalas. A nagymértékű munkanélküliség viszonyai kö­zött pedig csak alig-alig érvényesíthető. A helyzet fonákságára mindennél egyértelműbben rámutatnak az utóbbi hónapok ta­pasztalatai, pl. a közlekedési dolgozók körében, ahol elmaradt a bérfejlesztés, az autóbuszok műszaki állapota egyre siralmasabb stb. Az alkalmazottak - amíg kollektívában mondottak véle­ményt a sztrájk eszközének alkalmazásáról - egybehangzóan a tiltakozásnak e módja mellett tették le a garast. Amikor azonban egyenként kellett nyilatkozniuk a sztrájkról, a csapatban orosz­lánként viselkedők többsége hirtelenjében nyúllá változott. Az a munkavállaló vesse rájuk az első követ, akit még sohasem fogott el páni félelem, ha arra gondolt, egyszer ő is kikerülhet az utcára. Ráadásul olyan viszonyok között, amikor a negyvenöt évesnél idősebbeknek rendszerint már parányi esélyük sincs, hogy életük folyamán még egyszer kikerülnek a munkanélküli­ség megalázó viszonyai közül. Ilyen feltételek között a munka­vállalói érdekvédelem súlypontja törvényszerűen áthelyeződik a szakszervezetek központi szerveire. Teljesen természetes, hogy­ha az egyéni, illetve a kiscsoportos (üzemi) fellépés kockázatos, akkor a szürke tömegben történő kollektív fejllépés bizonyul cél­ravezetőbbnek. Pedig az lenne az ésszerű, a logikusabb, ha egy­egy üzem konkrét viszonyai között, a gyár gazdasági adottságai­hoz igazodva fogalmazódnának meg a bérigények, a szociális fejlesztés iránti követelések. Az 1989-es fordulat után meggondolatlanul, úgyszólván kizáró­lag a munkaadók érdekeinek figyelembevételével módosították a munkavállalói érdekvédelem törvényi rendszerét. A karantén­ba kényszerült baloldalnak nem volt ereje, de kurázsija se a bér­ből élők érdekében fellépni. Látjuk, mi ebben az országban a (munkavállalói) félelem bére. Félő, azt is megtapasztaljuk, mi­lyen árat fizet az ország azért, hogy olyan viszonyok alakultak ki, amelyek között elgyávul az ország lakosságának többsége. JEGYZET Hatástalan bezárások PÉTERFI SZONYA Egy hónappal a feltételezett fegyverletétel után a gyógysze­részek ismét a patikák bezárá­sával riogatnak. Pedig már úgy tűnt, az egészségügyi tárca és a kamara képes a kompromisz­szumos megegyezésre. Lénye­ge: júliusban az Általános Egészségbiztosító 200 milliót, a Közös Egészségbiztosító 100 milliót költ a gyógyszertartozá­sok csökkentésére, augusztus elején pedig újabb 200 millió koronát. A Gyógyszerészeti Ka­mara örömmel nyugtázta a se­gítő szándékot. Tibor Šagát megígérte: követelni fogja az egészségbiztosítóktól, hogy te­kintet nélkül az adott régióban beszedett díjak nagyságára, osszák el az 500 millió koro­nát. Zavar akkor keletkezett, amikor a miniszter az adósság nagyságát hozta szóba. Szerin­te a biztosítók tartozása 1998 végén 5 milliárdra rúgott, a ka­mara 6-7 milliárdról beszélt. Július közepén az Általános Egészségbiztosító beszámolt a 200 millió szétosztásáról, 26­án viszont a kamara azt jelez­te, augusztus 2-án dönt arról, hogy 9-én ismét tiltakoznak-e majd a gyógyszertárak. Hogy mire volt jó a látványos fegyverletétel, nem tudni. Bár a gyógyszerészek helyzete nem irigylésre méltó, nem ők az egyedüliek, akik futnak a pén­zük után. A minisztérium pró­bálkozott az önhibájukon kívül eladósodott patikusok ügyének rendezésével. A gyógyfolyamat lassú, de megkezdődött, mi­közben az államkassza üres. A gyógyszerészek ennek ellenére újra a betegekkel akarnak ki­szúrni! A Gyógyszerészeti Ka­marának és a tulajdonosok grémiumának ez egyszer talán nem a tárcától kellene pénzt követelni, hanem attól az in­tézménytől, ahol még vannak némi tartalékok. Esetleg meg­győzhetnék a parlamenti kép­viselőket, hogy mondjanak le a méregdrága hordozható szá­mítógépekről és lézernyom­dákról, s a felszabadult 75 mil­lió koronát a patikusok adóssá­gainak rendezésére fordítsák! A gesztust nemcsak a gyógy­szerészek értékelnék, hanem az orvosságra szoruló választó­polgárok is. Akiknek érdekvé­delme a képviselők legfonto­sabb dolga (volna). Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, fax: 58238320) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert (58238338) Kiadásvezető: Madi Géza (58238341) Rovatvezetők: Holop Zsolt - politika - (58238338), Sidó H. Zoltán - gazdaság ­(58238312), Tallósi Béla - kultúra - (58238313), Urbán Gabriella -panoráma ­(58238338), Bolemant Lilla - régió - (58238310), Tomi Vince -sport - (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, P. O. BOX 49, 824 88 Bratislava 26 Hírfelvétel: 58238342,53417054, telefax: 58238343, üzenetrögzítő: 53417054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/6382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/7329424. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262,58238332, fax: 58238331 Szedés és tördelés a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. - Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz dače, Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.voxnova.sk/ E-mail: redakcia@voxnova.sk A rendőrségi hireket olvasom. Azt szeretném megtudni, vajon ki fosztotta ki az ország gazdaságát. (Peter Gossányi karikatúrája) Ha az adófizetőknek kell fizetniük, akkor az alkalmatlan tulajdonosoknak távozniuk kell Fület bántó a hallgatás a többletmilliárdokról Érdekes figyelni, hogy a ha­zai politikai, illetve sajtókö­röket mennyire hidegen hagyja a Szlovák Nemzeti Bank hirtelen felbukkant 10,8 milliárd koronás nye­resége. TUBA LAJOS A jegybanki nyereségből 3 milli­árd korona a februárban jóváha­gyott állami költségvetés kasszá­jába folyik, viszont mindössze egy-két utalás bukkant fel arról, hogy a maradék, közel 8 milliárd­ra különböző ágazatok fenik a fo­gukat. Az oktatásügyről, egész­ségügyről, esetleg a honvédelem­ről lehet szó, amelyek a költségve­tési vitában is jelezték, hogy a szá­mukra megítélt pénz kb. őszig lesz elegendő és ezt akkor azzal zárták le, hogy időközben majd szerez­nek számukra kiegészítő forráso­kat. Amikor pedig májusra a gaz­dasági helyzet teljesen leromlott, a megszorító csomag részeként nekik is megmondták, hogy csak az eredeti összegre számíthatnak. A váratlan nyolcmilliárddal kap­csolatban a hivatalos verzió is érthető, miszerint nem szabad felenni, vagyis a fogyasztásra for­dítani, mert ezt a megújuláshoz partnerként szóba jöhető nem­zetközi intézmények sem ajánl­ják. Mégis feltűnő, hogy miköz­ben egy csomó költségvetési in­tézmény nem tudja, miként húz­za ki az év végéig, egyelőre min­denki vita nélkül elfogadja a dön­tést, hogy a 8 milliárd a bankszfé­ra rendbetételére megy - értsd, kifizetik azok adósságát, akik Miért magas a vízszámla? Tipikus hazai tanmesét mondok, hogyan lehetséges mulasztóknak (esetleg spekulánsoknak) sikerrel védekezni a felelősségre vonás el­len. 1994-ben összeomlott udva­runkban a kút. Rákerültünk a köz­műhálózatra. A vízmérő a szom­széd udvarban van, zökkenőmen­tesen történt a számlázás és a fize­tés. A házat tavaly megvette egy vállalkozó. Tavasszal feltűnt ne­künk, hogy ismerőeink már kifizet­ték a vízdíjat, mi még nem. Még a postásnak is megemlítettem. Végre vagy bankvezetőként, vagy pedig politikai támogatással bíró kli­ensként évekig magukénak tekin­tették az állami pénzintézeteket. Hasonlóan nem túl érthető a nagy hallgatás a körül, hogy va­jon valóban éppen a Beruházási és Fejlesztési Bankba (IRB) kell-e betenni a fennt említett összeget. Egyáltalán nem biztos, hogy ez az első hallásra rettenetesen nagy összeg elegendő lesz ahhoz, hogy valaki érdemben érdeklődjön az Az állami költségvetést nem lehet felhígítani többletforrásokkal. IRB iránt. Márpedig a VÚB, a Szlovák Takarékpénztár vagy akár a Szlovák Biztosító feltőkésí­tése éppen úgy elengedhetetlen és sokkal fontosabb is. Az IRB esetében ugyanis már csak arról van szó, hogy az első nagyobb bankcsőd elkerülésével fenntart­sák a hazai bankszféra helyzeté­vel a lakosság körében továbbra is létező illúziókat. E feltőkésítésre szánható 8 milli­árd korona tehát mindenképpen megérne annyit, hogy egy magát valamire tartó politikai erő véle­ményt mondjon róla, vagy a kor­mány is foglalkozzon a kérdéssel. Talán az ok abban rejlik, hogy a jegybank milliárdjai nemcsak vá­ratlanul bukkantak fel, hanem so­kak számára eléggé megfoghatat­Ianok. Másképp lesz ez a Cseh­szlovák Kereskedelmi Bank (ČSOB) szlovák részének eladásá­ból várható 16-18 milliárd koro­nával, amely szintén egy múlt heti döntés következtében kezd na­gyon reményteljesen alakulni. A cseh fél beleegyezett a szlovák pénzügyminisztériumnak a bank­kal kapcsolatos 15 milliárd koro­nás tartozásának fokozatos tör­lesztésébe, és nem gördít akadályt a ČSOB szlovák kézben lévő rész­vényei eladása elé. Az ebből a for­rásból várható milliárdok sorsa kapcsán a forgatókönyv egyelőre hasonló: az állami költségvetést nem lehet felhígítani ilyen plussz forrásokkal, mert az az inflációt gerjesztené, ezért ez a pénz is a bankkonszolidációra megy. Elmé­letileg ez ül is, kíváncsiak leszünk, hogy az év vége előtti nehéz pilla­natokban ki mennyire lesz képes ellenállni a kísértésnek. A bankkonszolidáció elengedhetet­len feltétele a gazdaság rendbetétel­ének - mondta a múlt héten Ján Oravec, aki újabb részleteket tett közzé a készülő, gyökeresen új gaz­daságpolitikai koncepcióból. Nyilat­kozatából érdemes felhívni a figyel­met néhány elemre. A bankkonszo­lidáció lényeges elemének nevezte, hogy az állam visszafizeti azokat a hiteleket, amelyeket a vállalatok nem törlesztenek. Cserébe viszont arra van szükség, hogy a cégek se maradjanak azok kezében, akik he­lyett az adófizetőknek kellett állni­uk a cechet. Ennek megoldása az igazságügyi minisztérium feladata, de az eddigi eljárást a Világbank is kedvezően fogadta. Talán arra is ér­demes felfigyelni, hogy az eddigiek­től eltérően a gazdasági szerkezet­átalakítás esetében már nemcsak a gazdasági minisztériumra mutogat­nak ujjal, hanem március óta végre megkezdődött az összes érintett tár­ca munkájának összehangolása is. OLVASÓI LEVÉL június közepén megérkezett a számla, s ugyancsak meglepő volt. A vízfogyasztás a több éves átlag 150 százalékát tette kí, a fizetendő összegre ráment volna kettőnk nyugdíjának a fele. Elmentem a vízművekhez, és elmondtam, hogy tavaly januárban vízórát cseréltek a szomszéd udvarban és március­tól nem fizettem vízdíjat. Hogy le­het 15 hónapig nem leolvasni a vízmérőt? A kis hölgy azt mondta, úgy látszik, nem tudott bemenni a vízúgyis, és nem köteles még egy­szer elmenni ugyanarra a helyre. (Valóban?) Azt mondtam, az új la­kók beköltöztek, mi okból maradt el a vízóra-ellenőrzés? Nagy köteg dossziét hozott, de a miénket nem találta. Ragyogó társadalmunk eu­rópai hímévre tett szert az ügyfél­lel való érintkezésben. Gyönyörű dolog, ha egy országban biztonság­ban, sőt nyeregben érzik magukat a hibázok, csalók. Győri Sarolta Szepsi Szociális kérdésekről Örömmel nézem és figyelem a mű­sorváltozás utáni tévéadásokat, azonban a kedvezőtlen időpontok miatt kicsi a magyar adások né­TALLÓZÓ DER STANDARD Az osztrák lap úgy véli a szarajevói csúccsal kapcsolatban: pusztán ta­nácsokkal és szándéknyilatkozatok­kal nem lehet javítani a balkáni em­berek sorsán. Azonnali, konkrét in­tézkedésekre van szükség, ilyenek azonban egyelőre nincsenek. Sok idő vész el: a főkoordinátor ősszel szándékozik előterjeszteni akcióter­vet. Ráadásul a balkáni országok nem szép szavakat, hanem pénzt akarnak: az újjáépítés az anyagi esz­közök hiánya miatt akadozik, a munkanélküliség szédítő mértékű, a legtöbb ipari vállalat nem, vagy csak félgőzzel működik. A legtöbb balkáni állam tehát a pénzügyi se­gélyben látja a fejlődés egyetlen le­hetőségét, politikai téren viszont minél kevesebbet változtatna: ezt értik itt stabilitáson. Továbbá: a szerbek és a koszovói albánok soká­ig nem fognak tudni együtt élni. Ha a Nyugat megadná Koszovónak a függetlenséget, határokat változtat­na meg, márpedig a paktum éppen ennek az elkerülését rögzíti. A sza­rajevói csúcs mindezek miatt keserű szájízt hagy maga után. CURENTUL A Bukarestben megjelent lapok nem közöltek érdemi elemzéseket a pén­teki magyar-román külügyminisz­teri találkozóról és a két ország kö­zötti kormányközi vegyesbizottság munkájáról, de valamennyi szer­kesztőség hírt adott az eseményről. „Építő és tárgyszerű" megbeszélé­seknek nevezte a Curentul a két kül­ügyminiszter közötti tárgyalásokat, és emlékeztetett: Martonyi János arról biztosította tárgyalópartnerét, hogy Magyarország továbbra is tá­mogatja Románia euroatíanti integ­rációs törekvéseit. A lap beszámol arról, hogy a magyar külügyminisz­ter elismerően szólt Romániának a koszovói válság idején tanúsított magatartásáról, amikor következe­tesen támogatta a NATO politikai céljainak elérését. A lap arról is be­számolt, hogy egyensúlyt kell te­remteni a két ország közötti külke­reskedelmi mérlegben, megoldáso­kat kell keresni az egyházi javak visszaszolgáltatása terén, meg kell vizsgálni új határátkelőhelyek meg­nyitását és szakértői szinten foglal­kozni kell a Gozsdu Alapítvány jö­vendő sorsával is. NEUE KRONEN ZEITUNG A bécsi bulvárlap különtudósítója, Claus Pándi a szarajevói csúcstalál­kozón úgy értesült a magyar kül­döttség köreiből, hogy Szlobodan Milosevics végül azért engedett a NATO bombázások során, mert at­tól tartott, hogy mégiscsak sor ke­rül a szárazföldi hadműveletekre. Pándi a magyar küldöttség körei­ből származó értesülésre hivatozva azt írta: „Valójában a NATO rövid­del Milosevics meghátrálása előtt állítólag arra készítette fel a buda­pesti kormányt, hogy Magyaror­szág felől páncélos hadművelet ké­szül Belgrád ellen." A cikkben egyébként a tudósító leírta, hogy egyetlen politikusból sem lehetett semmiféle adatot kicsikarni arra nézve, hogy mennyibe is fog kerül­ni a balkáni újjáépítés, de „ameri­kai szakemberek mintegy 400 mil­liárd dollárról beszéltek". zettsége. Külön értékelem, hogy az Új Szó részletesen ismerteti a mű­sort és az időpontokat. A Tükör cí­mű műsorban a gyermekotthonok­ról, sérültekről szóló adás a leglé­nyegesebb témákat tárgyalta a mi­niszter bevonásával, ennek kér­ném a folytatását. A nyilvánossá­got tájékoztassák a nyugdíjemelés és nem emelés okairól. Az idős, be­teg, egyedülálló, vagy özvegy asz­szonyok többsége reménykedve várta az emelést, de hiába. Ezért jó lenne segíteni, tájékoztatni polgá­rainkat arról, hogy hová, kihez for­dulhatnak tanácsért. Hajtman Kornélia Nána

Next

/
Thumbnails
Contents